Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Evropská unie se v období 2021-2027 systematicky zaměřuje na inkluzi jako na jednu z priorit programů Erasmus+. Inkluze a diverzita znamená zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání. 

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ v programovém období 2021–2027 usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti. Organizace a účastníci s omezenými příležitostmi jsou ústředním prvkem těchto cílů a s vědomím této skutečnosti jim program Erasmus+ nabízí další možnosti a finanční podporu pro překonání jejich bariér v získání mezinárodní zkušenosti. 

V zájmu co nejsnazšího přístupu k mobilitě studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ zajišťuje FAMU rovný a spravedlivý přístup a příležitosti pro stávající i budoucí účastníky mobilit ze všech prostředí. Znamená to možnost zapojení účastníků s omezenými příležitostmi, jako například účastníků s fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, studujících s dětmi, studujících, kteří pracují nebo kteří profesionálně sportují, a studujících ze všech studijních oborů, které jsou v oblasti mobility nedostatečně zastoupeny.

Možnou podporu účastníků lze rozdělit na tři skupiny nástrojů podle jejího charakteru:

FINANČNÍ PODPORA – Pravidla programu Erasmus+ umožňují přidělit dodatečnou finanční podporu účastníkům s omezenými příležitostmi.

 • Jednou z variant je podpora inkluze na základě úhrady způsobilých reálných nákladů
 • Druhou variantou je pak měsíční jednotkové navýšení pobytového příspěvku (až 250 EUR na měsíc).

FLEXIBILITA V DÉLCE MOBILITY – Jednou z forem podpory účastníků s omezenými příležitostmi je poskytnutí možnosti účastnit se krátkodobé kombinované mobility s virtuální částí. To se týká zájemců o mobilitu, kteří především nemohou pobývat v zahraničí po delší čas kvůli širokému spektru možných překážek a nemohli by se tak do programu zapojit.

 

EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ KAPACIT – Řada institucí buduje kapacity i v oblasti podpory inkluze. Klíčová je komunikace s těmito dedikovanými pracovišti, která dokážou často zajistit cílenou a efektivní podporu studentům a zaměstnancům se specifickými potřebami. Zároveň daná pracoviště mohou lépe informovat cílovou skupinu o dodatečné podpoře při mobilitách v rámci programu Erasmus+.

V následujících dvou záložkách naleznete různé modely podpory pro různé situace znevýhodnění.

Pokud se domníváte, že Váš případ by měl být předmětem další podpory a v dále popsaných doplňujících kritériích pro to nevidíte prostor, obraťte se na fakultního koordinátora. Stejně tak nás kontaktujte v případě dotazů nebo pochybností.

Berte prosím v úvahu, že u tohoto dokumentu může docházet k častějším aktualizacím v návaznosti na poznatky z praxe a nové zkušenosti z implementace inkluze, apod.

Navýšení je určeno pro studenty i zaměstnance VŠ.

Výše finanční podpory představuje 100 % reálných nákladů souvisejících se znevýhodněním účastníka.

Finanční podpora inkluze slouží k podpoření účastníka, který by z důvodu svého znevýhodnění nemohl vycestovat na mobilitu bez další potřebné finanční podpory. Podpora inkluze má za cíl pokrýt požadované specifické náklady vyplývající z daného znevýhodnění účastníka. Mezi takové náklady mohou patřit osobní asistence, bezbariérové ubytování atd.

K získání podpory inkluze musí účastník vyplnit žádost, kde popíše potřebné náklady a jejich výši. Veškeré náklady musí účastník doložit potvrzeními, které dokládají nárok na dané náklady.

1

Účastník sepíše žádost o podporu inkluze a informuje Mezinárodní oddělení FAMU o potřebě další finanční podpory.


Doloží relevantní potvrzení k žádosti:

 • aktuální lékařskou zprávu, ze které vyplývá nárok na požadované náklady
 • kopii ZTP (pokud ho účastník vlastní)
 • přijímající dopis od instituce, kde je potvrzeno přijetí studenta a srozumění s jeho zdravotním stavem
2

Během výjezdu si účastník ukládá účetní doklady za schválené náklady.

 

Po návratu provede účastník ve spolupráci s koordinátorem provede vyúčtování na základě doložení všech účetních dokladů.


Příklady nárokovatelných nákladů:

 • bezbariérové ubytování
 • návštěvy lékařů
 • asistenční služby
 • speciálně upravené studijní materiály
 • potraviny v případě specifických požadavků na stravování
 • doprava
 • dovážkové služby
 • zaslání nadměrných balíků (transport zdravotnického materiálu aj.)
 • psychoterapeutické/terapeutické služby v zahraničí

Navýšení je určeno pouze pro studentské mobility.

Navýšení je ve všech případech posuzováno v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, který udává koeficient pro potvrzení nároku na přídavek na dítě. Tento koeficient je rozhodný i v případě posouzení navýšení na mobility programu Erasmus+. V současné době (ke dni 1. 1. 2024) koeficient představuje 3,4násobek životního minima pro danou domácnost.

 • DLOUHODOBÉ MOBILITY – 250 EUR / měsíc
 • KRÁTKODOBÉ MOBILITY – jednorázové navýšení 150 EUR (15 dní a více), resp. jednorázové navýšení 100 EUR (do 14 dnů)

Navýšení je posuzováno a uděleno před začátkem mobility studenta.

STUDENT S EKONOMICKOU PŘEKÁŽKOU

 

Student si může žádat do 26 let (včetně 26 let; rozhodný věk je posuzován před začátkem mobility), veškerá dokumentace prokazující nárok musí být platná ke dni zahájení mobility.

 

Potvrzení, která dokládají nárok na finanční navýšení:

 

 • rodiče studenta na něj pobírají přídavek na dítěpotvrzení o udělení přídavku na dítě v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, se dokládá za poslední ukončené čtvrtletí, takové potvrzení je pro účely Erasmus+ mobility platné po celé období mobility
 • student již pobírá sociální stipendium na své domácí vysoké škole rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia
 • student již pobírá jiné speciální stipendium udělované vysokou školou z důvodu ekonomického znevýhodnění → potvrzení o udělení speciálního stipendia
  • např. student z důvodu své situace již získává mimořádné stipendium přidělené děkanem či jinou oprávněnou osobou k přiznání mimořádného stipendia z důvodu špatné finanční situace
 • student je veden v zahraničním systému, který dokládá nízké socio-ekonomické prostředí
 • student pobírá sociální dávky v zemi svého původu potvrzení o pobírání dávek v zemi původu s překladem do anglického nebo českého jazyka
 • student, který má oba rodiče v cizí zemi (zemi svého původu) a zároveň doloží nízké příjmy domácnosti
  • potvrzení o příjmech domácnosti, které nepřevyšují 3,4násobek životního a existenčního minima v ČR
  • výše životního minima je počítána z domácnosti, kde má student vedené trvalé bydliště

 

Potvrzení je dále doplněno čestným prohlášením, že student nemá žádné další příjmy, než byly doloženy.

STUDENT S DĚTMI

 

Věk neomezen. Nutné doložit rodný list a současně:

 • aktuální potvrzení o příjmech domácnosti, které nepřevyšují 3,4násobek životního a existenčního minima
 • NEBO potvrzení o přídavku na dítě (v tomto případě student doloží tento dokument za poslední ukončené kalendářní čtvrtletí, případně za období realizace mobility)

Potvrzení je dále doplněno čestným prohlášením, že student nemá žádné další příjmy, než byly doloženy.

STUDENT POBÍRAJÍCÍ SIROTČÍ DŮCHOD

 

Student si může žádat do 26 let (včetně 26 let; rozhodný věk je posuzován před začátkem mobility). Nutné doložit potvrzení o pobírání sirotčího důchodu a současně příjmy domácnosti, které nepřevyšují 3,4násobek životního a existenčního minima. Výše životního minima je počítána z domácnosti, kde má student vedené trvalé bydliště.

 

Potvrzení je dále doplněno čestným prohlášením, že student nemá žádné další příjmy, než byly doloženy.

STUDENT SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA STRAVOVÁNÍ

 

Student si může žádat do 26 let (včetně 26 let; rozhodný věk je posuzován před začátkem mobility). Je potřeba doložit aktuální lékařskou zprávu, ze které vyplývá nárok na požadované náklady spojené se specifickými potřebami na stravování. V případě kombinace s podporou inkluze není možné, aby se náklady svým účelem dublovaly.

FORMULÁŘE A DOKUMENTY

KONTAKT

Mgr. MgA. Petr Michal 
Koordinátor Erasmus+ 
Vyjíždějící studenti
Inkluze v programu Erasmus+, Green Erasmus
Webové stránky mezinárodního oddělení FAMU
E-mail: erasmus@famu.cz