Random Image
Studium a stáže v zahraničí

Evropská unie se v období 2021-2027 systematicky zaměřuje na inkluzi jako na jednu z priorit programů Erasmus+. Inkluze a diverzita znamená zapojení co největšího spektra organizací i jednotlivců do mezinárodního vzdělávání. 

V rámci všech svých akcí program Erasmus+ usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti. Organizace a účastníci s omezenými příležitostmi jsou ústředním prvkem těchto cílů, a s vědomím této skutečnosti jim program dává k dispozici mechanismy a zdroje. 

V zájmu co nejsnazšího přístupu k mobilitě studentů a zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ zajišťuje FAMU rovný a spravedlivý přístup a příležitosti pro stávající i budoucí účastníky mobilit ze všech prostředí. Znamená to možnost zapojení účastníků s omezenými příležitostmi, jako například účastníků s fyzickým, duševním nebo zdravotním postižením, studujících s dětmi, studujících, kteří pracují nebo kteří profesionálně sportují, a studujících ze všech studijních oborů, které jsou v oblasti mobility nedostatečně zastoupeny. 

Studentům s ekonomickou překážkou a studentům s dětmi nebo závislými osobami (na základě potvrzení, které dokládá tuto skutečnost) může být ke standardní výši ERASMUS stipendia připočtena částka až 250 EUR na měsíc, a to s ohledem na typ mobility, místo a délku pobytu. V této kategorii lze podpořit pouze studující. 

V případě účastníků s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním je hrazeno 100% skutečných nákladů, které vzniknou při zahraničním pobytu. Je možné financovat například speciální bydlení, doprovodné osoby, přípravné návštěvy či úpravu učebních materiálů. V této kategorii lze podpořit jak studující, tak zaměstnance. 

V případě účastníků s jinou překážkou (práce, profesionální sport, apod.) lze využít kratší kombinované mobility.

Pokud splňujete nárok na podporu účastníků s omezenými příležitostmi, nebo chcete svůj nárok prokonzultovat, prosím, kontaktujte příslušného fakultního koordinátora.
 

Orientační výčet překážek

Ekonomická znevýhodnění, jako je nízká životní úroveň, nízký příjem, student, jenž musí pracovat pro vlastní obživu, závislost na systému sociálního zabezpečení, dlouhodobá nezaměstnanost, nejistá situace nebo chudoba, bezdomovectví, zadluženost, finanční problémy atd., mohou představovat překážku. Další obtíže mohou vyplývat z omezené převoditelnosti služeb (účastníci s fyzickým, duševním nebo zdravotním znevýhodněním), které musí být „mobilní“ spolu s účastníky, kteří cestují do vzdáleného místa, či dokonce do zahraničí.

V prvním případě může studující získat finanční příspěvek 100-250 EUR na měsíc podle typu mobility. V druhém případě znamená inkluze pro studující i zaměstnance 100% částky na základě doložených skutečných nákladů.

Zahrnuje fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v kombinaci s různými překážkami může dané osobě bránit, aby se plně a účinně zapojila do společnosti za stejných podmínek jako ostatní.  

Překážky mohou též vyplývat ze zdravotních problémů včetně závažných onemocnění, chronických onemocnění nebo jakéhokoli jiného stavu souvisejícího s fyzickým nebo duševním zdravím, který brání účasti v programu. 

Studující i zaměstnanci se mohou ucházet o 100% částky na základě doložených skutečných nákladů.

Překážky v oblasti sociálního přizpůsobení, jako jsou omezené sociální kompetence, antisociální nebo vysoce rizikové chování, sociální marginalizace či status (bývalého) pachatele trestné činnosti nebo osoby, jež užívá (nebo užívala) návykové látky nebo alkohol, mohou představovat překážku. Další sociální překážky mohou pramenit z rodinných poměrů, například pokud se jedná o osobu, jež má jako první v rodině získat přístup k vysokoškolskému vzdělávání, nebo o rodiče (zejména rodiče samoživitele), pečovatele, živitele či sirotka nebo o osobu, která žila nebo v současné době žije v ústavní péči. 

Kulturní odlišnosti mohou jako překážky vnímat lidé z jakéhokoli prostředí, na osoby s omezenými příležitostmi však mohou mít tyto odlišnosti zvláštní dopad. Tyto odlišnosti mohou představovat významné překážky v učení obecně, zvláště pak pro osoby z rodin migrantů nebo uprchlíků (zejména nově příchozí migranty), příslušníky národnostních nebo etnických menšin, uživatele znakového jazyka, osoby s potížemi s jazykovým přizpůsobením nebo kulturním začleněním atd. Při účasti na jakémkoli druhu programových aktivit může konfrontace s cizími jazyky a kulturními rozdíly jednotlivce odrazovat a určitým způsobem omezovat výhody plynoucí z této účasti. Tyto kulturní odlišnosti mohou dokonce bránit potenciálním účastníkům v podání žádosti o podporu prostřednictvím programu, proto celkově představují obecnou překážku účasti.  

Osoby, pro které je v systémech vzdělávání a odborné přípravy z různých důvodů obtížné dosáhnout uspokojivých výsledků, osoby předčasně odcházející ze vzdělávání, osoby, které nejsou zaměstnané ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET) a dospělé osoby s nízkou kvalifikací se mohou setkávat s překážkami. Ačkoli svou úlohu mohou hrát i jiné faktory, tyto obtíže při vzdělávání, byť mohou souviset i s osobní situací, většinou vyplývají ze systému vzdělávání, který vytváří strukturální omezení a/nebo plně nezohledňuje konkrétní potřeby jednotlivce. Jednotlivci mohou překážkám v účasti čelit i v případě, že jim struktura vzdělávacích programů v rámci jejich studia ztěžuje mobilitu ve vzdělávání nebo odborné přípravě v zahraničí. 

Překážky se mohou objevit z důvodů diskriminace spojené s pohlavím, věkem, etnickým původem, náboženským vyznáním, přesvědčením, sexuální orientací, zdravotním postižením nebo průřezovými faktory (kombinace dvou nebo více z uvedených překážek souvisejících s diskriminací).

Pokud osoby žijí ve vzdálených nebo venkovských oblastech, na malých ostrovech nebo v okrajových/nejvzdálenějších regionech, na předměstích, v méně obsluhovaných oblastech (omezená veřejná doprava, nedostatečná vybavenost) nebo v méně rozvinutých oblastech třetích zemí atd., může to znamenat překážku.  

FORMULÁŘE A DOKUMENTY

KONTAKT

Mgr. MgA. Petr Michal 
Koordinátor Erasmus+ 
Vyjíždějící studenti
Inkluze v programu Erasmus+, Green Erasmus
Webové stránky mezinárodního oddělení FAMU
E-mail: erasmus@famu.cz