logo FAMU
Studium a stáže v zahraničí

ERASMUS+

Cílem programu je zlepšit rozvoj schopností a dovedností jednotlivců, zlepšit zaměstnanost zejména mladých lidí, rozšířit spolupráci mezi institucemi, usnadnit přenos znalostí a zkušeností, propojit svět vzdělávání a práce, přispět k modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a systémů práce s mládeží.

Jednou z hlavních aktivit zůstává mobilita jednotlivců (výjezdy jednotlivých osob do zahraničí na předem zvolenou hostitelskou instituci, za konkrétním účelem na předem stanovenou dobu, jež odpovídá pravidlům pro délku pobytu stanovenou programem), a v jejím rámci pak mobilita studentů za účelem studia/praxe a mobilita zaměstnanců za účelem výuky/školení.

Druh a stupeň studia

Student musí být na vysílající vysoké škole zapsán do studijního programu vedoucího k získání titulu nebo jiné uznávané vysokoškolské kvalifikace. Může se jednat o vysokoškolské studium prvního (bakalářského, včetně krátkých programů), druhého (magisterského) nebo třetího (doktorského) cyklu/stupně.

Na studijní stáž nelze vyjet v prvním ročníku bakalářského studia. V bakalářském cyklu většina kateder FAMU preferuje výjezdy čekatelů.

Stipendia a granty

Stipendium je chápáno jako příspěvek na zvýšené životní náklady v zahraničí, předpokládá se tedy určitá finanční spoluúčast studenta. Výše stipendia na měsíc je pevně dána a liší se podle cílové země.

!

Jelikož Erasmus+ vstoupil do nového programového období, byla ukončena platnost všech smluv a postupně se obnovují. Z důvodů administrativních komplikací nezávislých na naší škole bohužel není možné tento proces urychlit. Seznam partnerských univerzit je z toho důvodu omezený a bude aktualizován zhruba jednou měsíčně. Pokud byste věděli o univerzitě, kde byste chtěli stáž absolvovat, kontaktujte proděkana pro zahraniční vztahy na david.cenek@famu.cz a lze to řešit individuálně. Přihlášky podávejte i když nebudete moci ve formuláři vyplnit konkrétní školu(y). Pro fakultu je důležité znát především počet studentů a typ pobytu. Nové termíny interních přihlášek budou zveřejněny během podzimu 2022.


On-line jazyková podpora (OLS)

http://erasmusplusols.eu

OLS podporuje jazykové vzdělávání účastníků programu Erasmus+. Povinností studenta je zúčastnit se testování jazykových znalostí před a po mobilitě a může se účastnit on-line jazykového kurzu. Více zde:  Online jazyková podpora / DOCX


Green Erasmus – podpora ekologického cestování

Studenti, kteří vyjíždějí na Erasmus, mohou získat finanční příspěvek na využití ekologicky šetrného způsobu dopravy. Nové programové období Erasmus+ pro roky 2021-2027 přináší řadu novinek a témat, mimo jiné projekt GREEN ERASMUS+, jehož podstatou je systematické snižování negativního dopadu, který tento program má na životní prostředí.

Garantujeme navýšení finančního příspěvku při zvolení ekologicky šetrného způsobu dopravy (pozemní hromadná doprava – vlak, autobus, …). Zároveň je účastníkům mobilit, kteří si zvolí ekologicky šetrný způsob dopravy, prodloužena uznatelná doba cestování. Vaše dotazy zodpoví fakultní koordinátoři ERASMUS+, doporučujeme si také pročíst informační brožurku.


Kontakt

Petr Michal
koordinátor výměnných pobytů
Email: erasmus@famu.cz

Cílové země

Partnerské školy FAMU 


Studijní stáž
Praktická stáž
Stáž po absolvování

Typy pobytů

1

Program Erasmus nabízí studentům dva typy pobytů:  

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

 • v délce 2-12 měsíců
 • 5 – 30 dní + virtuální složka
 • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Kombinovanou studijní mobilitu na zahraniční vysokoškolské instituci v programové nebo partnerské zemi

 • Pokud se student ze závažných důvodů nemůže zúčastnit studijního pobytu v minimální délce 2 měsíců, může požádat dle Metodického pokynu č.2 prorektora o tzv. kombinovanou mobilitu.
 • Ta se skládá z kratšího zahraničního pobytu v délce 5-30 dnů a virtuální části o libovolné délce.


Před výjezdem

2

Konzultace s vedoucím katedry – Vzhledem k provázanosti výroby školních cvičení a v zájmu udržení celistvosti štábů lze na stáž vyjet až po předchozí konzultaci s vedoucím katedry. Nejvhodnější je vyjet v rámci prodlouženého 3. ročníku bakalářského studia. V magisterském stupni lze absolvovat stáž prakticky bez omezení.

Výběr školy a podání interní přihlášky – vyberte až tři školy ze seznamu škol, s nimiž má FAMU uzavřenou smlouvu. Smlouvy se zahraničními školami se v současnosti obnovují a jejich aktuální seznam bude průběžně zveřejňován od 1. 11. 2021.

Nové termíny interních PŘIHLÁŠEK budou zveřejněny během podzimu 2022. Přihlášky posílejte k rukám koordinátora výměnných pobytů Petra Michala (erasmus@famu.cz).

Přihlášku považujte za závaznou. Pokud se rozhodnete schválenou cestu bez závažných důvodů odřeknout, může to ovlivnit posouzení případné další přihlášky v budoucnu.

Nominace a přihláška – V případě že úspěšně projdete školním kolem, odesíláme na školy dle vašeho výběru nominace. Na základě nominace jste kontaktováni zahraničním oddělením cílové školy s konkrétními instrukcemi. Deadliny odevzdání přihlášek se u jednotlivých škol liší!


Rozhodnutí školy – pokud se cílová škola rozhodne, že studenta přijímá, je nutné připravit nezbytnou dokumentaci, která obsahuje:

 • účastnickou smlouvu (finanční dohoda o přiznání stipendia)
 • studijní smlouvu (learning agreement)
 • uzavření cestovního pojištění na celou dobu trvání pobytu
 • absolvování on-line jazykového kurzu v jazyce výuky

Pokud student není přijat, může se po konzultaci s proděkanem pro mezinárodní vztahy pokusit hlásit na jinou školu, nebo hledat praktickou stáž namísto stáže studijní. 

 

Průběh stáže

3

Počet kreditů – minimálně 18 kreditů za semestr

Změny ve studijním plánu nebo prodloužení studia – v případě jakýchkoliv změn ve schváleném studijním plánu kontaktujte zahraniční oddělní FAMU a partnerské univerzity 

 

4

Odevzdání nezbytných dokumentů:

 • Potvrzení o délce pobytu (data pobytu na stáži se musí přesně shodovat s daty uvedenými v účastnické smlouvě)
 • Transcript of Records – potvrzení o dosažených studijních výsledcích, na základě kterého vám budou uznány kredity
 • absolvování výstupního online jazykového kurzu

Závěrečná zpráva – vyplnění závěrečné zprávy v online dotazníku. Odkaz obdržíte e-mailem.

Splnění výše uvedených bodů je závazné a jejich nesplnění může znamenat vrácení celého stipendia!Před výjezdem

1

Konzultace s vedoucím katedry – Vzhledem k provázanosti výroby školních cvičení a udržení celistvosti štábů lze na stáž vyjet až po předchozí konzultaci s vedoucím katedry. Nejvhodnější je vyjet v rámci prodlouženého 3. ročníku bakalářského studia. V magisterském stupni lze absolvovat stáž bez omezení. Dvouměsíční praktickou stáž lze plánovat i na červenec a srpen. Pokud se student ze závažných důvodů nemůže zúčastnit praktické stáže v minimální délce 2 měsíců, může požádat dle Metodického pokynu č.2 prorektora o tzv. kombinovanou mobilitu. Ta se skládá z kratšího zahraničního pobytu v délce 5-30 dnů a virtuální části o libovolné délce.

Nalezení stáže a podání interní přihlášky – Instituci pro praktickou stáž si student hledá samostatně. Praktická stáž by měla souviset se studovaným oborem, nebo alespoň s kulturním či uměleckým provozem (může jít o univerzitu, veřejnou instituci, nebo i komerční subjekt).

Nové termíny interních PŘIHLÁŠEK budou zveřejněny během podzimu 2022. Přihlášky posílejte k rukám koordinátora výměnných pobytů Petra Michala (erasmus@famu.cz).

Přihlášku považujte za závaznou. Pokud se rozhodnete schválenou cestu bez závažných důvodů odřeknout, může to ovlivnit posouzení případné další přihlášky v budoucnu.

Přijetí na stáž – vyplnění nezbytné dokumentace:

 • formální zvací dopis obsahující rámcově délku pobytu a náplň stáže
 • účastnická smlouva (finanční dohoda o přiznání stipendia)
 • studijní smlouva pro praktickou stáž (learning agreement for traineeship)
 • uzavření cestovního pojištění na celou dobu trvání pobytu - typ pracovní cesty + připojištění úrazu a odpovědnosti za škodu
 • absolvování online jazykového kurzu v jazyce stáže


 

 

Průběh stáže

2

Možnost prodloužení stáže - kontaktujte koordinátora výměnných pobytů Petra Michala (erasmus@famu.cz). 

 

3

Odevzdání nezbytných dokumentů:

 • “After Mobility”, závěrečná část studijní smlouvy potvrzená vedoucím stáže - data pobytu uvedená v dokumentu se musí přesně shodovat s daty uvedenými v účastnické smlouvě
 • absolvování výstupního online jazykového kurzu

Závěrečná zpráva - vyplnění závěrečné zprávy v online dotazníku. Odkaz obdržíte emailem.

Splnění výše uvedených podmínek je v rámci mobility závazné a jejich nesplnění může znamenat vrácení celého stipendia!Stáž po absolvování

Od roku 2019 je možné vyjet na Erasmus+ praktickou stáž i po absolvování studia na AMU.

Podmínkou je zažádat o tuto možnost alespoň dva měsíce před absolvováním, aby bylo možné dojednat stáž a podepsat potřebné dokumenty s cílovou institucí, dokud je žádající studentem AMU. To neznamená, že absolvent musí vyjet okamžitě po dokončení studia.

http://eracr.cz/erasmus-prakticke-staze-20142015/akademie-muzickych-umeni-amu-prakticka-staz-erasmus-pro-absolventy/

Obecné podmínky pro podání přihlášky na praktickou stáž v zahraničí pro absolventy AMU

V době podávání přihlášky na praktickou stáž musí být budoucí absolvent zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu. Stáž musí souviset se studovaným oborem. Veškerá administrativa musí být dokončena před závěrečnými zkouškami budoucího absolventa.

Budoucím absolventem se rozumí student, který je v posledním ročníku bakalářského nebo  magisterského studia, po státnicích již nechce pokračovat v navazujícím magisterském nebo doktorském studiu a může tedy po závěrečných zkouškách vyjet na stáž do zahraničí, jako absolvent. Budoucím absolventem se také rozumí doktorand, který může vyjet na praktickou stáž, jako absolvent,  po ukončení svého studia.

Období výjezdu na praktickou stáž je doba po absolvování studia (tzn. stážista nemá v době výjezdu statut studenta, ale vyjíždí již jako absolvent). Výjezd na praktickou stáž musí být ukončen nejpozději do 12 měsíců od závěrečných zkoušek absolventa.

Praktická stáž absolventa může trvat od 2 měsíců (minimálně) do 12 měsíců (maximálně). Započítávají se však všechny měsíce pobytu realizované v rámci programu Erasmus ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži. Pokud student studoval/byl na praktické stáži v rámci programu Erasmus ve studijním cyklu předcházejícímu absolventské stáži např. 5 měsíců, jako absolvent může vyjet max. na 7 měsíců na praktickou stáž. Z toho 3-4 měsíce můžou být podpořeny stipendiem z programu Erasmus+.

 


Informace o přijímací organizaci v zahraničí

Na stáž můžete jet do zemí Evropské unie, případně na Island, do Lichtenštejnska či Norska.

Jedná se o práci na plný nebo zkrácený pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

 

Financování stáží

Absolvent obdrží prostřednictvím Evropské rozvojové agentury, s.r.o. stipendium.

Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí, výše stipendia záleží (jako u studijních pobytů ERASMUS) na cílové zemi. 

Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Stipendium je udělováno přibližně na 3 - 4 měsíce pobytu.

Výběr přijímací organizace

Budoucí absolvent si najde instituci, v případě potřeby požádá o pomoc koordinátorku Evropské rozvojové agentury, kde by mohl vykonávat stáž, jejíž obsah odpovídá studovanému oboru. Informaci o nalezené organizaci uvede budoucí absolvent v rámci povinné administrativy do příslušných dokumentů.

 

Přihlášky na praktickou stáž

Přihlášku do školního kola na praktickou stáž je třeba podat nejméně dva měsíce před státními závěrečnými zkouškami. Tuto přihlášku odešlete agentuře ERA: Kateřina Kolingerová - katerina.kolingerova@eracr.cz.Budoucí absolvent bude dále veškerou administrativu vyřizovat s koordinátorkou mobilit z agentury ERA..
.