Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

ZÁPIS DO DALŠÍHO AKADEMICKÉHO ROKU (SZŘ ČL. 25 ZÁPIS DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU)

!

 

Zápis v letním semestru 2023/2024 začíná 1. 6. 2024. O zápis můžete požádat nejpozději do 15. 9. 2024 prostřednictvím KOS.

 

Studentstvo si může žádat o zápis do dalšího akademického roku v informačním systému KOSve chvíli, kdy má uzavřenou klasifikaci za uplynulý akademický rok nebo s předstihem před uzavřením klasifikace. V takovém případě je třeba zaškrtnout tlačítko Žádám o zápis do dalšího akademického roku od okamžiku splnění povinných předmětů (žádost nemusí být vyřízena do 15 dnů, ale platí do okamžiku splnění povinných předmětů).

Bez provedeného zápisu do dalšho akademického roku si student/ka nemůže zapisovat povinně volitelné a volitelné předměty v roce následujícím.

--------------------------------

(1) Do vyššího ročníku studia může být zapsán student, který splnil všechny požadavky stanovené studijním plánem příslušného studijního programu pro ročník předcházející (tj. absolvoval veškeré předepsané předměty z kategorie povinných – PH, PB, PO). Studentovi, který stanovené požadavky nesplnil ke dni, jímž se v harmonogramu fakulty ukončuje opravné zkouškové období, se studium ukončuje v souladu s ustanovením § 56 odst. 1 písm. b) zákona.


(2) Do vyššího ročníku studia se student zapisuje prostřednictvím informačního systému KOS. Student je povinen v informačním systému provést kontrolu osobních a kontaktních údajů. V případě, že kontrola proběhla úspěšně, je student oprávněn podat prostřednictvím informačního systému žádost o zápis do vyššího ročníku.


(3) Studijní oddělení nejpozději do 15 dnů od podání žádosti o zápis do vyššího ročníku ověří splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku a zapíše studenta do vyššího ročníku. Jestliže nejsou splněny podmínky pro zápis a student zaškrtl tlačítko Žádám o zápis do dalšího akademického roku od okamžiku splnění povinných předmětů (žádost nemusí být vyřízena do 15 dnů, ale platí do okamžiku splnění povinných předmětů), bude studentovi automaticky schválen postup do dalšího ročníku po splnění všech předepsaných předmětů dle bodu 1).

 

 

Aktualizace: 27. 5. 2024

 

 

 

(4) Žádost o zápis do vyššího ročníku je možné podat od 1. 6. daného akademického roku do posledního dne zkouškového období v akademickém roce.


(5) Pouze studenti, kteří splnili podmínky pro zápis a zároveň podali žádost o zápis v informačním systému nejpozději poslední den zkouškového období v akademickém roce, budou mít možnost zapisovat si předměty v prvním možném okamžiku zápisu. Studenti, kteří nesplní podmínky uvedené v předchozí větě, budou mít možnost zapisovat si předměty až poté, kdy budou řádně zapsáni do vyššího ročníku.


(6) Studenti, kteří žádost nepodají, se mohou zapsat v náhradním termínu zápisu určeném v harmonogramu fakulty. K náhradnímu termínu zápisu je třeba se dostavit osobně. Pokud se student nezapíše do vyššího ročníku ani v tomto náhradním termínu zápisu, bude mu studium ukončeno pro nesplnění požadavků dle ust. § 56 odst. 1 b) zákona.

 

!

Náhradní termín zápisu do dalšího akademického roku proběhne ve druhé polovině září 2024. Upozorňujeme, že na tento termín je nutné se dostavit osobně na Studijní oddělení po předchozí domluvě telefonicky nebo e-mailem. Pokud se student/ka nezapíše do vyššího ročníku ani v tomto náhradním termínu zápisu, bude mu/jí studium ukončeno pro nesplnění požadavků dle ust. § 56 odst. 1 b) zákona.