Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře
!!!

 

Termíny odevzdání Zadání VŠKP na katedře pro akademický rok 2023/2024:

1. 2. 2024 pro státní závěrečné zkoušky v červnu 2024

1. 3. 2024 pro státní závěrečné zkoušky v září 2024

---

V případě potíží s nahráním VŠKP do elektronického systému KOS kontaktujte obratem Studijní oddělení, případně zašlete v termínu pdf emailem.

VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE (VŠKP)

Zadání, tvorba, odevzdání a hodnocení vysokoškolských kvalifikačních prací (VŠKP) se řídí následujícími předpisy:

Bakalářskou prací, resp. diplomovou prací (dále jen kvalifikační práce nebo VŠKP), student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost ve formě teoretického textu.

Absolventský výkon je část vysokoškolské kvalifikační práce, kterou student prokazuje úroveň své umělecké nebo odborné práce vytvořením vlastního uměleckého díla, uměleckého výkonu nebo odborného projektu (dále jen „absolventský výkon“).

ZADÁNÍ VŠKP

Student má právo navrhovat téma své kvalifikační práce. Student navrhuje téma své kvalifikační práce prostřednictvím elektronického informačního systému KOS a na základě domluvy s vedoucím práce. Zadání kvalifikační práce obsahuje:

  1. Téma kvalifikační práce ve formě anotace
  2. Název kvalifikační práce v českém a anglickém jazyce
  3. Jazyk kvalifikační práce
  4. Jméno vedoucího kvalifikační práce (jména oponentů se vyplňují dodatečně)

Téma kvalifikační práce musí svým zaměřením odpovídat studovanému studijnímu programu. Téma nemusí být nutně identické s názvem práce. Vytištěný z KOS a podepsaný návrh zadání student v termínu určeném harmonogramem fakulty předá katedře. Zadání kvalifikační práce schvaluje děkan fakulty s přihlédnutím k návrhu studenta na doporučení vedoucího katedry. Zadání je následně schváleno v KOS.

VZOR ZADÁNÍ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE (Výnos rektorky 2/2023, Příloha č. 1 - Zadání VŠKP)

TVORBA VŠKP

Student je povinen vytvořit kvalifikační práci osobně, poctivě a za dodržení pravidel stanovených AMU a fakultou, zejm. se důsledně vyvaruje jakékoliv formy plagiátu.

 

Kvalifikační práce musí obsahovat tyto části:

a) titulní list obsahující název práce v jazyce kvalifikační práce, název AMU a fakulty, studijní program, příp. specializaci či obor, jméno vedoucího kvalifikační práce a studenta, přidělovaný akademický titul, měsíc a rok odevzdání práce, b) překlad titulního listu do angličtiny, v případě cizojazyčné práce do češtiny, c) prohlášení studenta o původnosti práce na samostatném listě papíru, d) poděkování (nepovinně), e) abstrakt v ČJ a AJ, případně dalším cizím jazyce, f) obsah, g) seznam příloh, h) seznam použitého označování a zkratek, i) úvod, cíle práce a zdůvodnění řešeného problému, j) text práce řazený podle kapitol a podkapitol s případnými dílčími závěry za každou kapitolou, k) závěr, sumarizace výsledků a jejich zhodnocení pro obor, výhled dalšího bádání, l) seznam použitých zdrojů, m) samostatně číslované přílohy, obsahující nákresy, notové příklady, vývojové diagramy, fotografie a tabulky, pokud tyto nemohly být zařazeny do textu a jsou součástí práce, n) případně seznam vlastních uměleckých prací, resp. dokumentace uměleckého díla či výkonu, který je předmětem písemné části s uvedením informace o datu a místu zveřejnění

 

VZOR LISTŮ VŠKP - ŠABLONA KE STAŽENÍ  (Výnos rektorky 2/2023, Příloha č. 2 - Šablona VŠKP)

FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Minimální rozsah vlastního textu písemné BAKALÁŘSKÉ PRÁCE činí 20 normostran (36 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh), pokud je doplňkem absolventského výkonu nebo 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu 4 literatury, abstraktu a případných příloh) v ostatních případech.

Minimální rozsah vlastního textu písemné DIPLOMOVÉ PRÁCE činí 40 normostran (72 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh), pokud je doplňkem absolventského výkonu nebo 60 normostran (108 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, bez seznamu literatury, abstraktu a případných příloh) v ostatních případech.

Pro psaní běžného textu se používá písmo Arial velikost 11 bodů (případně Roboto 11 bodů), řádkování na hodnotě 1,5 řádku. Barva písma je vždy černá. Normalizovaná stránka má 60 znaků na řádce a 30 řádků na stránce, tj. 1800 znaků včetně mezer. Okraje se nastavují na 2 cm dole, nahoře a vpravo, vlevo je třeba ponechat okraj 3 cm pro vazbu. Text se obvykle zarovnává do bloku.

Kompletní pokyny pro tvorbu a jednotnou úpravu vysokoškolských prací na AMU naleznete ve Výnosu rektorky č. 2/2023 Pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu VŠKP.

ODEVZDÁVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací musí být nejméně jeden měsíc před datem konání obhajoby. Kvalifikační práce se odevzdává prostřednictvím informačního systému KOS. Nejpozději při odevzdání práce student vyplní do KOS ostatní předepsané údaje: překlad názvu do anglického jazyka či jiného cizího jazyka podle zadání práce, abstrakt v českém a anglickém jazyce, případně jiném cizím jazyce podle zadání práce, klíčová slova. Podmínkou pro řádne odevzdání práce v KOS je vyplnění všech polí včetně oponenta práce!

Student nahraje kvalifikační práci jako jeden datový soubor ve formátu PDF a potvrdí tlačítkem „Potvrdit odevzdání“. Okamžikem nahrání je práce považovaná za odevzdanou. Student dále předá katedře jeden výtisk práce v libovolné vazbě jako pomocný pro potřeby oponenta a zkušební komise státní závěrečné zkoušky. Tento výtisk musí být podepsán.

Listinná a elektronická verze kvalifikační práce musí být shodná a zároveň korespondovat se zadáním v informačním systému KOS.

POSTUP NAHRÁVÁNÍ ELEKTRONICKÉ VERZE VŠKP DO KOS (ke stažení)

POSUDKY VEDOUCÍHO PRÁCE A OPONENTA

Vedoucí kvalifikační práce a oponent/i vypracují k práci písemné posudky, které vloží do informačního systému KOS nejméně 3 pracovní dny před datem obhajoby. V písemných posudcích vedoucího bakalářské a diplomové práce i oponenta/ů musí být výslovně uvedena klasifikace a zda doporučují nebo nedoporučují práci k obhajobě. Pokud vedoucí nedoporučí práci k obhajobě, nemůže být student připuštěn k obhajobě kvalifikační práce. Student, který nebyl připuštěn k obhajobě kvalifikační práce nebo práci neobhájil, je zkušební komisí za obhajobu kvalifikační práce klasifikován stupněm „F“.

Pokud alespoň jeden oponent nedoporučí absolventský výkon k obhajobě, nemůže být student připuštěn k obhajobě absolventského výkonu. Student, který nebyl připuštěn k obhajobě absolventského výkonu nebo absolventský výkon neobhájil, je zkušební komisí za obhajobu absolventského výkonu klasifikován stupněm „F“. Absolventský výkon jako součást státní závěrečné zkoušky nelze opakovat.

VZOR POSUDKU VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ NEBO MAGISTERSKÉ VŠKP

VZOR POSUDKU OPONENTA BAKALÁŘSKÉ NEBO MAGISTERSKÉ VŠKP

 

 

Aktualizováno dne: 13. 12. 2023