Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ

Uznání zahraničního vzdělání (nebo jeho části) a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice

V případě, že uchazeč hlásící se do bakalářského/magisterského/doktorského programu získal předchozí vzdělání v zahraniční, potřebuje předložit osvědčení o uznání zahraničního vzdělání tzv. nostrifikaci v případě vysokoškolského vzdělání nebo nostrifikační doložku v případě středoškolského vzdělání.

Posouzení předchozího vzdělání v rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 zpoplatněno ve výši 931,- Kč.

!

Informace o uznání předchozího zahraničního vzdělání pro UKRAJINSKÉ UCHAZEČE O STUDIUM naleznete na tomto odkazu: 

https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/uznavani-predchoziho-vzdelani-pro-uchazece/

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti uchazeče o studium na FAMU. Vyplněný formulář společně s níže evedenými dokumenty žadatel zasílá v listinné podobě na adresu: Akademie múzických umění v Praze, Studijní oddělení FAMU, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1.

 

1) Uznání zahraničního vzdělání pouze pro potřeby přijímacího řízení FAMU

Uchazeč doloží:

úředně ověřenou kopii zahraničního vysvědčení, nebo obdobného dokladu o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole působící podle právních předpisů cizího státu

potvrzení o úhradě administrativního poplatku, jeho výše je určena podmínkami přijímacího řízení daného akademického roku

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

- doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia

- doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné se středoškolským vzděláním podle školského zákona

- potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu (např. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) o tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde).

2) Uznání zahraničního vzdělání s certifikátem (středoškolské vzdělání)

Podmínkou přijetí ke studiu a získání akademického titulu v bakalářském studijním programu dle ust. § 48 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, ke studiu mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři.

Tuto podmínku uchazeč prokazuje dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice, získaného podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo podle dřívějších právních předpisů vydávají krajské úřady, Magistrát Hlavního města Prahy nebo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“)

Více informací naleznete zde.

 

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti uchazeče o studium na FAMU. Vyplněný formulář společně s níže evedenými dokumenty žadatel zasílá, v listinné podobě na adresu: Akademie múzických umění v Praze, Studijní oddělení FAMU, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1.

1) Uznání vysokoškolského vzdělání pouze pro potřeby přijímacího řízení na FAMU (pokud žadatel splnil veškeré podmínky přijímacího řízení, bude mu na základě tohoto potvrzení vystaven dopis o přijetí)

K žádosti je třeba připojit:

úředně ověřenou kopii diplomu nebo obdobný dokladu o ukončení studia

úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.)

doklad o uhrazení administrativního poplatku, který je stanoven v podmínkách přijímacího řízení

Před zasláním žádosti prosím pošlete sken Vašeho diplomu a dodatku k diplomu(transkriptu) na e-mail eliska.picmanova@famu.cz. Vaše dokumenty budou nejprve porovnány s nabízenými studijními programy FAMU. Pokud by FAMU nenabízela obdobný program jako ten, který jste absolvovali, zašleme Vám informace, jak postupovat dále.

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (žadatel) podané rektorátu AMU na formuláři Žádost o vydání osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice . Všechny dokumenty zašle žadatel v listinné podobě na adresu: Akademie múzických umění v Praze, Studijní oddělení FAMU, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1.

 

2) Uznání vysokoškolského vzdělání s certifikátem (v případě kladného vyřízení žadatel obdrží Osvědčení o uznání zahraničního vzdělání)

K žádosti je třeba připojit:

úředně ověřenou kopii diplomu nebo obdobný dokladu o ukončení studia

úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.)

úřední překlad dokumentů do českého nebo anglického jazyka v případě, že dokumenty byly vydány v jiném jazyce než v českém, slovenském nebo anglickém.  Překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti na Justice – znalci a tlumočníci), nebo zastupitelský úřad České republiky v dané zemi. V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány

listinnou plnou moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem

doklad o uhrazení administrativního poplatku, který je stanoven zákonem č. 137/2016 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Žadatel, který podal přihlášku/studuje na jiné univerzitě a požaduje uznání zahraničního vzdělání na Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze, zároveň jeho doklad nepatří do výše uvedených výjimek, se může obrátit přímo na Rektorát AMU pro vyhotovení osvědčení o uznání zahraničního vzdělání.

Informace k potřebným dokladům a postupu naleznete na stránce AMU. Dokumenty v listinné podobě zasílejte na adresu:

Rektorát Akademie múzických umění v Praze
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Uchazeči hlásící se do bakalářských programů:

1) Musím doložit nostrifikaci s přihláškou do bakalářského studia?

Nemusíte, s přihláškou je nutné doložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení. V případě, že je originál v jiném jazyce než českém, anglickém nebo slovenském, je zapotřebí zajistit soudní překlad.

Pokud jste v době podání přihlášky v posledním ročníku studia a teprve se chystáte absolvovat závěrečnou zkoušku(maturitní zkoušku), je zapotřebí, aby zástupce školy potvrdil na přihlášce FAMU termín závěrečné zkoušky. Informace ke způsobu ověřování dokumentů dle země vydání naleznete níže v sekci "Ověřování dokladů o vzdělání".

2) Mohu doložit nostrifikaci maturitního vysvědčení v průběhu studia?

Za předpokladu, že spníte ostatní podmínky přijímacího řízení, je možné doložit doklad o uznání středoškolského vzdělání v průběhu studia. 

3) Mohu začít studovat bez dokončeného středoškolského vzdělání?

Ano, bakalářské studium může být zahájeno bez ukončeného středoškolského vzdělání za předpokladu, že děkanka udělí výjimku v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, § 48, odst. 2: "Ke studiu v oblasti umění mohou být výjimečně přijati též uchazeči bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného vzdělání v konzervatoři."

Uchazeč přijatý do studia s výjimkou doloží maturitní vysvědčení k nostrifikační doložkou nebo požádá o nostrifikaci na AMU v průběhu studia. V případě nedoložení dokladu o úspěšně dokončeném středoškolském vzdělání nebude student moci absolvovat státní závěrečnou zkoušku, kterou je završeno bakalářské studium. Doporučujeme si nostrifikační doložku zajistit v průběhu 1. ročníku.

4) Mohu získat nostrifikační doložku k maturitnímu vysvědčení, když se nehlásím do bakalářského studia na FAMU?

Bohužel tuto variantu FAMU neposkytuje. Doporučujeme se obrátit na krajský úřad, který zaštiťuje uznávání středoškolského vzdělání, např. Magistrát města Prahy.

 

Uchazeči hlásící se do magisterských programů:

1) Mohu být přijat/a do studia bez doložení nostrifikace?

Nemůžete, bez doložení osvědčení o uznání zahraničního vzdělání není možné vydat dopis o přijetí do magisterského studia.

Pokud je uchazeč úspěšný ve všech přijímacích kolech a splní ostatní podmínky přijímacího řízení je mu vydáno tzv. "Osvědčení o úspěšném splnění talentové i teoretické podmínky přijímací zkoušky", v tomto dopisu je uveden termín, do kterého uchazeč může doložit osvědčení o uznání zahraničního vzdělání nebo doklady pro uznání zahraničního vzdělání na AMU.

V případě nedoložení dokumentů je uchazeči po uplynutí lhůty vystaven dopis o nepřijetí do studia.

2) Je nutné doložit osvědčení o uznání vzdělání bakalářského diplomu s přihláškou do magisterského programu?

Není, osvědčení nebo dokumenty pro uznání zahraničního vzdělání na AMU je možné doložit v průběhu přijímacího řízení, uchazeč může dokumenty doložit do termínu stanoveného fakultou (viz předchozí odpověď na otázku č. 1).

3) Mohu zahájit studium bez dokončeného bakalářského vzdělání?

Tato varinta u uchazečů do magisterského studia není možná, podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu je úspěšné absolvování bakalářského studia. Uchazeč dokládá ověřený bakalářský diplom dle podmínek uvedených v předešlých bodech.

 

Výjimky

V následujícím případě není zapotřebí vyššího ověření a doložené dokumenty ve formě ověřených kopií jsou akceptovány:

Uchazeči hlásící se do bakalářského studijního programu:

- Evropský bakalaureát (European Baccalaureate) – automaticky akceptován jako maturitní vysvědčení v ČR

Týká se pouze Evropského bakalaureátu, neplatí pro International Baccalaureate, který je považován za doklad podle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách a u kterého se postupuje jako u ostatních zahraničních maturitních vysvědčení. Pokud je International Baccalaureate nedílnou součástí vysvědčení o maturitní zkoušce u žáků, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury ve společné části maturitní zkoušky, dokládají tito uchazeči v rámci přijímacího řízení úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení

- Zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu - jedná se o doklady prokazující získání ekvivalentu české maturity na Slovensku, v Polsku (swiadectwo dojrzalosci), Maďarsku (érettségi bizonyítvány) a Slovinsku. U dokladů prokazujících získání ekvivalentu české maturity v Německu (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife) se posuzuje splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 48 odst. 4 písm. d) zákona o vysokých školách(Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.).

Uchazeči hlásící se do navazujícího magisterského studijního programu:

Podmínkou přijetí ke studiu a získání akademického titulu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program dle ust. § 48 zákona o vysokých školách, je řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu. Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a získání akademického titulu.

Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazku rovnocenný bez dalšího úředního postupu - Jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015), v PolskuMaďarsku. Dohoda stanoví, že Česká republika stejně jako Slovinská republika uznávají diplomy vydané po ukončení vysokoškolského studia magisterských studijních programů. Na diplomy vydané po ukončení studia bakalářských studijních programů se automatická rovnocennost nevztahuje.
Německé vysokoškolské kvalifikace (diplomy) osvědčující absolutorium vysokoškolského vzdělání předkládané za účelem dalšího studia, dále příslušných částí studia a jednotlivých zkoušek nejsou rovnocenné automaticky a bez dalšího úředního postupu. Uplatní se na ně postup dle předcházejícího bodu, avšak výsledek posouzení bude vždy kladný, jak stanoví mezinárodní smlouva.

 

 

Poplatky a zpracování

Překlad dokumentů

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde).

 

Poplatky

A) Výše poplatku za uznání zahraničního vzdělání, středoškolského i vysokoškolského, pro potřeby přijímacího řízení bude stanovena dle podmínek aktuálně vyhlášeného přijímacího řízení. Podmínky přijímacího řízení jsou k dispozici na odkazech:

Bakalářské studijní programy

Magisterské studijní programy

Doktorský studijní program

B) Uchazeči, kteří žádají o vystavení certifikátu o uznání vysokoškolského vzdělání, hradí poplatek ve výši 3000 Kč za vystavení osvědčení o uznání zahraničního vzdělání. Poplatek je stanoven zákonem č. 137/2016 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, není možné jej hradit v hotovosti, prosíme o zaslání na bankovní účet AMU:

bankovní účet: 19-5373180297/0100

variabilní symbol: 9400100902

specifický symbol: 64922

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ 5301000000195373180297

adresa banky: Komerční banka, a s., Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, 114 07

 

Zpracování

Vysoká škola porovnává obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v obdobném (tj. porovnatelném) akreditovaném studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou v České republice.

Na závěr řízení vydá vysoká škola kladné rozhodnutí – tj. osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s časově neomezenou platností pro území České republiky.

Rozhodnutí se vydává v základní lhůtě do 30 dnů od přijetí žádosti bez vad. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena např. o dalších 30 dní.

Při vydání zamítavého rozhodnutí vysokou školou má žadatel právo podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení; rozklad, pokud o uznání přímo rozhodovalo ministerstvo (MŠMT, MO, MV). Odvolání či rozklad se podává orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal (odvolání vysoké škole, rozklad ministerstvu).

 

OVĚŘOVÁNÍ DOKLADŮ O VZDĚLÁNÍ

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá, musí být předloženy formou úředně ověřených kopií a řádně ověřeny, a to v souladu s příslušnými mezinárodními smlouvami:

A) Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci

Originální doklady platí na území smluvních státu bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentu, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point: http://www.czechpoint.cz/public/

Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci a postačuje tedy originál či úředně ověřená kopie:

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR= Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Severní Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

B) Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin
Úmluva  o  zrušení  požadavku  ověřování  cizích  veřejných  listin  (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva".

Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladu, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán, tzv. apostilní úřad. Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz).

Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě  Apostily:

Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Azerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívie, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína včetně Hong Kong a Macao, Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská  republika   (ověřování  apostilní  doložkou  od  30.  8.  2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Filipíny, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars aIssas, Guadelupe, Guyana, Indonésie, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 - do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Chile,Indie, Indonésie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Jamajka, Japonsko, JAR, Kanada, Kazachstán, Kolumbie (je akceptována Apostila vydávaná elektronicky),  Korejská  republika  (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Nikaragua, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Pakistán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Rwanda, Salvador, Samoa, San Marino, Saudská Arábie, Senegal, Seychely, Singapur, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northem  Mariana Islands),  Puerto  Rico,  Panenské  ostrovy  Spojených  státu  (Virgin Islands of the United States), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British VirginsIslands), Britské Šalamounovy ostrovy (British SolomonIslands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičuv Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

Ověření Apostilou vždy vystavuje země, ve které byl ověřovaný dokument vydán.

C) Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány

V rámci superlegalizace je pravost podpisu a otisku razítek na originálech dokladu ověřena:

 - Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem

 - dále také příslušným zastupitelským úřadem České republiky

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentu, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží žadatel úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

KONTAKTY

Eliška Pičmanová, Vedoucí studijního oddělení

tel.: +420 234 244 310

e-mail: eliska.picmanova@famu.cz