Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

STIPENDIA

                                         Sběr žádostí o stipendium pro další zasedaní Stipendijní komise bude uzavřen 31. 8. 2024. Komise bude zasedat během září 2024.

!

Jakékoliv žádosti nebo odvolání je možné podávat osobně na studijním oddělení FAMU, doporučenou poštou na adresu studijního oddělení nebo datovou zprávou do datové schránky AMU.

Podání emailem není možné. 

Přidělování stipendií se na FAMU řídil Stipendijním řádem AMU ze dne 4. 1. 2017, jenž je k dispozici ZDE, platný do 31. 12. 2020. Od 1. 1. 2021 se přidělování stipendií řídí novým Stipendijním řádem AMU, který naleznete ZDEStipendijní řád AMU byl upřesněn a doplněn Výnosem děkanky č. 8/2021 o přiznávání stipendií na FAMU, jehož znění naleznete ZDEV souladu s tímto Stipendijním řádem může student požádat o přiznání prospěchového stipendia, stipendia v tíživé sociální situaci nebo stipendia za vynikající tvůrčí výsledky.

Praktický postup je následující:

Student/žadatel vyplní předtištěný formulář, který je ke stažení (ve formátu pdf) ZDEŽádost o přidělení stipendia podává student/žadatel výhradně na tomto formuláři.

Žadatel o přiznání stipendia v tíživé sociální situaci ve své žádosti popíše relevantní příčiny a okolnosti této situace; může být Stipendijní komisí následně vyzván k doplnění či prokázání uvedených skutečností. Žádatel o přiznání stipendia za vynikající tvůrčí výsledky, které je určeno zejména k podpoře studentů prezentujících a dále rozvíjejících své vynikající tvůrčí výsledky na tuzemské i mezinárodní úrovni, postupuje při vyplňování žádosti v souladu s následujícími pokyny.

V žádosti uvede: kam chce jet, na jak dlouho, za jakým účelem a připojí stručnou kalkulaci cestovních, případně ubytovacích nebo jiných nákladů. Cestovní náklady musejí být doloženy v případě letu palubními lístky a letenkou (i elektronickou), v případě cesty busem kopií jízdenky a dokladem o zaplacení. Ubytování bude doloženo potvrzením o zaplacení, na němž budou uvedena přesná data pobytu. Náklady na dopravu budou hrazeny pouze v ekonomické třídě, náklady na ubytování v přiměřené výši (hostel, levnější hotel). Žádost o stipendium lze schválit i bez dokladů o zaplacení cesty či ubytování, ale stipendium bude vyplaceno až po doložení nákladů, buď přímo v žádosti, nebo do 14 dnů po jejím schválení.
 

Tuto žádost musí schválit a podepsat vedoucí katedry nebo jeho zástupce a student ji odevzdá do rukou vedoucí studijního oddělení Elišky Pičmanové. Stipendijní komise se schází jedenkrát za měsíc a rozhoduje o přijetí/nepřijetí žádosti a o výši příspěvku. Stipendijní komise nemusí uhradit plnou výši deklarovaných nákladů.

Stipendia jsou určena zejména na podporu účasti studentů na mezinárodních vzdělávacích akcích typu workshop nebo masterclass. Pokud jde o účast na filmových festivalech, je třeba, aby žadatel v přihlášce doložil, že film, na němž se podílí, byl přijat do soutěže (stačí vytištěná e-mailová zpráva). Za každý film lze podpořit nanejvýš dva členy filmového štábu, a to z různých profesí.

Výsledky budou vyvěšeny zde. Je možné, aby stipendium bylo uděleno zpětně, tedy i po konání akce, ale žádost musí být podána nejpozději do jednoho měsíce po uskutečnění cesty. V době podání žádosti i v době konání akce musí mít žadatel statut studenta (tj. nesmí mít přerušené studium).

Přidělená stipendia schvaluje děkanka fakulty.

Stipendijní komise FAMU byla jmenována děkanem ve složení:

Ba. Karolína Kyselová, předsedkyně (květen 2024)
MgA. Tomáš Doruška
MgA. Alexandra Moralesová (leden 2023)
BcA. Vojtěch Cibulka (prosinec 2020)
Mgr. Zbyněk Ondřich (květen 2024)

ŽÁDOST O VÝPLATU STIPENDIA

Formulář lze vyplnit pomocí programu Adobe Reader DC (Windows/MAC), případně ve stejné aplikaci pro platformu Android nebo IOS (MAC) v Google Play resp. Appstore

Žádost s doloženými údaji podává student nejpozději jeden měsíc po začátku akademického roku na Studijní oddělení FAMU. Stipendijní komise zhodnotí následující podmínky na nejbližším možném zasedání stipendijní komise.

Podmínky pro přiznání stipendia:

1) student je studentem bakalářského, navazujícího magisterského programu v prezenční formě uskutečňovaného v českém jazyce

2) žádný ze studijních předmětů (povinné, povinně volitelné, volitelné předměty a moduly) zapsaných v předešlém ročníku studia není hodnocen horším klasifikačním stupněm než "B" či "započteno"

- podmínky klasifikace předmětu se řídí Studijním a zkušebním řádem AMU, Čl. 22 Absolvování předmětu

   a) Absolvováním předmětu je myšleno splnění všech požadavků na jeho úspěšné ukončení popsané v parametrech předmětu a získání tak příslušného počtu kreditů.

   b) Předměty, které má student k začátku zkouškového období zapsané v zápise předmětu, už nelze vyškrtnout a budou po skončení zkouškového období považovány za ukončené a to buď úspěšně (řádně absolvované), nebo neúspěšně. V případě, že se student nedostaví ke zkoušce nebo nedodá zadanou práci, může předmět zůstat bez hodnocení, ale bude pro další průběh studia považován za neúspěšně ukončený, stejně jako kdyby byl ohodnocen stupněm F (u zkoušky) nebo N (u zápočtu).

3) všechny zkoušky má složené řádně, včetně státní závěrečné zkoušky, a žádnou z těchto zkoušek nemá složenou v opravném termínu (zápočty nemají opravné termíny, všechny musí být ohodnoceny ve zkouškovém období)

4) zápis do vyššího ročníku ve stanoveném termínu

- podmínky pro zápis do vyššího ročníku jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu AMU, Čl. 25 Zápis do vyššího ročníku studia

Pozn. pro akademický rok 2023/2024:

- zkouškové období zimního semestru 8. 1. 2024–11.  2. 2024; v harmonogramu akademického roku nebylo stanoveno opravné zkouškové období

- zkouškové období letního semestru 20. 5. 2024–30. 6. 2024 a 1. 9. 2024–15. 9. 2024 (kromě 3. ročníku Bc studia - do 8. 9. 2024); v harmonogramu akademického roku nebylo stanoveno opravné zkouškové období

Studentům může být přiznáno sociální stipendium v případě tíživé sociální situace studenta, a to formou Fakultního sociálního stipendia a/nebo Státního sociální stipendia.

Fakultní sociální stipendium

O přiznáni fakultního stipendia v případě tíživé sociální situace studenta (podle § 91 odst. 2 písm. d) zákona) rozhoduje děkan na návrh stipendijní komise a po vyjádření vedoucího katedry.

Státní sociální stipendium

Sociální stipendium je možné přiznat též podle § 91 odst. 3 zákona a přiznává se studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu. 

Nárok na státní sociální stipendium podle § 91 odst. 3 zákona prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory v souladu se zákonem o vysokých školách. Dojde-li k takové změně této situace, že toto potvrzení již nebude odpovídat skutečnosti, je student povinen o této změně bezodkladně informovat.

O přiznání státního sociálního stipendia v případě tíživé sociální situace studenta rozhoduje rektor.

Ubytovací stipendium pro období, na něž se ubytovací stipendium přiznává, je přiznáno studentovi, který ke dni vydání rozhodnutí o udělení stipendia:

je studentem bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve

nepřekročil standardní délku studia a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů; (předchozí neúspěšná studia se nezapočítávají)

  (pozn.: bakalářské studium - 3 roky, navazující magisterské studium - 2 roky, doktorské studium - 3 nebo 4 roky)

- je zapsán ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce

- je ve studijním programu zapsán jako ve svém prvním bakalářském, navazujícím magisterském či doktorském studijním programu na veřejné vysoké škole v České republice

nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy

 

Ubytovací se přiznávají na jednotlivá obodbí v akademickém roce:

1) období 1. 10. – 31. 12.

2) období 1. 1. – 31. 3.

3) období 1. 4. – 30. 6.

 

Výše ubytovacího stipendia je vypočtena z částky, kterou AMU na ubytovací stipendia obdrží od ministerstva v závislosti na počtu studentů, kteří v příslušném studijním období splní kritéria pro přiznání ubytovacího stipendia.

Ubytovací stipendium je vypláceno zpětně za dané období automaticky všem studentům, kteří splňují podmínky pro jeho získání. Není třeba vyplňovat žádost. Je třeba mít v KOS uvedeno platné bankovní spojení.

Aktualizováno dne: 26. 4. 2023