logo FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

Zdravotní pojištění

VŠ hradí českým studentům do 26 let zdravotní pojištění od měsíce, kdy se zapsali do studia, nejpozději do následujícího měsíce po dosažení věku 26 let (např. datum narození 14. 4., VŠ hradí ZP do května). Je zapotřebí, abyste pojišťovně sami doručili potvrzení o studiu. Zahraniční studenti si zajišťují zdravotní pojištění sami.

Maximální možná doba studia pro tříletý bakalářský program na FAMU je 6 let. Pro dvouletý magisterský program navazující na bakalářský je maximální možná doba studia 4 roky.

Výjimky jsou uvedeny ve Studijním a zkušebním řádu AMU (např. rodičovství).

Poplatky za delší dobu studia

Dle Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, §58 bod 3, pokud jste studovali v bakalářském nebo magisterském programu před FAMU a neuzavřeli jste studium úspěšně bakalářskou/magisterskou státní závěrečnou zkoušku, budou Vám dny připočítány do aktuálního studia na FAMU.

Zdarma můžete v bakalářském studiu studovat 1460 dnů (4x 365 dnů). Standardní doba studia jsou 3 roky, plus máte k dispozici jeden rok navíc. V magisterském studiu máte k dispozici 1095 dnů (3x 365 dnů). Standardní dobou studia jsou dva roky plus rok navíc. Další informace jsou k dispozici ZDE.

Do zpoplatněného období se nepočítá přerušené studium, rodičovská dovolená (viz Evidence uznané doby rodičovství).

Studijní plány FAMU naleznete ZDE

Ubytování na koleji

Přihlášky na kolej řeší za fakultu Eliška Pičmanová, e-mail: eliska.picmanova@famu.cz, telefon: +420 234 244 310.

Pro ty, kteří podali v termínu přihlášku na kolej na akademický rok 2021/2022:

Termíny pro nastěhování studentů na kolej Hradební jsou středa - 29. 9. 2021 a čtvrtek - 30. 9. 2021 s tím, že konečný termín pro nastěhování je úterý 5. 10. 2021.

Studenti, kterým byla přidělena kolej, jsou povinni uhradit nejpozději do čtvrtka 9. 9. 2021 tzv. rezervační poplatek ve výši 2000 Kč na účet AMU č. 43-845870227/0100. Jako variabilní symbol uvede student datum narození ve formátu den, měsíc a rok, tj. DDMMRR a do zprávy pro příjemce uvede HRA mezera JMÉNO mezera PŘÍJMENÍ studenta. (další informace naleznete ZDE)

Ubytovací stipendia (více informací o stipendiích naleznete v Stipendijním řádu AMU)

Stipendium se příznává studentům na jednotlivá období v případě, že:

je studentem bakalářského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia; v případě souběžně studovaných studijních programů je student započten nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve

nepřekročil standardní dobu studia, a to ani v žádném ze souběžně studovaných studijních programů; (předchozí neúspěšná studia se nezapočítávají)

- je zapsán ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném v českém jazyce

- je ve studijním programu zapsán jako ve svém prvním bakalářském, navazujícím magisterském či doktorském studijním programu na veřejné vysoké škole v České republice

nemá místo trvalého pobytu na území hlavního města Prahy

Studentské průkazy, ISIC – od 09/2021

Pro AMU vyřizuje studentské a ISIC průkazy Univerzita Karlova, výdejní místo je na adrese Celetná 13, 110 00 Praha 1 (přízemí), tel. +420 224 491 610. Typy vydávaný průkazů jsou uvedeny na stránkách Univerzity Karlovy.

Platnost licence ISIC je vždy maximálně 16 měsíců. Standardní platnost je od začátku září do konce prosince následujícího roku – například 09/2021 – 12/2022. Bližší infromace k čemu ISIC karta slouží naleznete ZDE.

Poznámky k výuce předmětů v bakalářských programech:

Výuka dějin kinematografie Katedra audiovizuálních studií

1. ročník ZS 373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1

1. ročník LS 373DCEK2 Přehled dějin české kinematografie 2

2. ročník ZS 373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3

Výuka dějin kinematografie ostatní katedry

1. ročník ZS 373DSVK1 Přehled dějin světové kinematografie 1

1. ročník LS 373DSVK2 Přehled dějin světové kinematografie 2

2. ročník ZS 373DSVK3 Přehled dějin světové kinematografie 3

3. ročník ZS 373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 1

3. ročník LS 373DCEK1 Přehled dějin české kinematografie 2

Katedra fotografie nemá Přehled dějin české/světové kinematografie ve studijním plánu.

Všechny katedry mají povinně v letním semestru 1. ročníku 305APC Asistence na praktických cvičeních!

Dle sylabu: Studenti 1. ročníků se aktivně podílí (asistují) na praktických cvičeních spolužáků z vyšších ročníků (2. – 5. ročník) a to v minimálním rozsahu 2 natáčecích dní. Tj. studenti si sami proaktivně vyberou praktické cvičení, na kterém budou asistovat, v případě nejasností se obracejte na Katedru produkce, referent katedry Jakub Přikryl, e-mail: jakub.prikryl@famu.cz, telefon: +420 234 244 335.

Výuka angličtiny, test z angličtiny

Angličtina – povinný předmět s možností opakovaného zapsání (jednou si lze předmět přeložit do dalšího ročníku, tj. 2.ročník LS a 3. ročník ZS, je třeba nahlásit na SO nejdéle do 24. 10.)

1. ročník LS 2021/2022 702FAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1

2. ročník ZS 2022/2023 702FAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2

Pokud na začátku bak. studia absolvujete vstupní test a získáte 86% a více, bude Vám prominuta povinná docházka předmětů AJ pro odborné účely 702FAOU1 a 702FAOU2 a budete muset absolvovat jen závěrečnou zkoušku z obou předmětů.

Studenti Produkce v bakalářském programu musí kromě 6 kreditů za anglický jazyk získat 3 kredity za druhý cizí jazyk (výběr z němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny nebo italštiny).

Tělesná výchova – v 1. ročníku je zapotřebí absolvovat povinný předmět 703TVU1 Tělesná výchova - úvod, v průběhu studia ja dále povinné splnit 1 kredit z libovolného předmětu v povinně volitelné skupině 703STV - Tělesná výchova. V případě zdravotních komplikací, které brání splnění předmětu, se prosím obraťte na Studijní oddělení s potvrzením od lékaře.

Poznámky k výuce předmětů v magisterských programech:

Angličtina – povinný předmět s možností opakovaného zapsání (jednou si lze předmět přeložit do dalšího ročníku, tj. 2.ročník LS a 3. ročník ZS, je třeba nahlásit na SO nejdéle do 24. 10.)

4. ročník ZS 2021/2022 702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3

4. ročník LS 2021/2022 702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4.
.