Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

PODPORA STUDUJÍCÍCH SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA FAMU

Cílem fakulty je umožnit všem studujícím a uchazečům a uchazečkám se speciálními potřebami rovný přístup ke studiu a podmínky srovnatelné s jejich kolegy/němi bez zdravotního znevýhodnění.

JAKOU PODPORU MŮŽETE PŘI STUDIU NA FAMU ŽÁDAT?*

 • Úpravu přijímacího řízení
 • Navýšení časové dotace při práci s textem (čtení, psaní, porozumění), při zápočtech a zkouškách
 • Nahrazení písemné zkoušky ústní zkouškou nebo naopak
 • Úpravu délky studia (tzv. individuální studijní plán)
 • Toleranci pravopisných chyb v písemných zkouškách
 • Dlouhodobé výpůjčky speciálního softwaru, notebooku a diktafonu
 • Zapisovatelský nebo přepisovatelský servis
 • Individuální přípravu v oblasti cizích jazyků
 • Individuální konzultaci s vyučujícími
 • Nácvik studijní strategie
 • Psychologické poradenství
 • Doporučení na snížení poplatků za prodloužení studia

*Rozsah podpory se odvíjí od druhu a stupně vašeho zdravotního znevýhodnění

JAK ZÍSKAT PODPORU PŘI STUDIU DLE VAŠICH POTŘEB

Abychom vám na FAMU mohli poskytnout adekvátní podporu podle vašich potřeb, je důležité, abyste se zaevidovali mezi studenty se speciálními potřebami.

K tomu je potřeba splnit tyto kroky:

1. Vyplnění žádosti a příprava dokladů prokazujících zdravotní znevýhodnění

Vyplňte žádost o úpravu studia dle vašich specifických potřeb a připravte si doklady prokazující váš zdravotní stav. Žádost by měla být co nejkonkrétnější, abychom mohli maximálně vyhovět vašim potřebám.

2. Úvodní schůzka s kontaktní osobou

Domluvte si schůzku s kontaktní osobou - Ing. Eliška Pičmanová, eliska.picmanova@famu.cz. Během úvodní schůzky proběhne identifikace vašich potřeb, předáte podklady prokazující vaše zdravotní znevýhodnění a budete informováni, jak dále postupovat. Úvodní schůzka i jakákoliv další komunikace je striktně diskrétní.

3. Vyhodnocení doložených dokladů a případně vyhotovení diagnostického posudku

Na základě vyplněného formuláře a přiložených dokladů budou vyhodnocena vaše žádost o úpravu studia. Kontaktní osoba vás může vyzvat k návštěvě odborného pracoviště, které vyhotoví diagnostický posudek s návrhem úprav studia. Náklady na vyhotovení posudku uhradí FAMU.

4. Setkání s garantem vašeho studijního programu a kontaktní osobou

Během následného setkání s garantem vašeho studijního programu a s kontaktní osobou budou podrobně projednány a případně modifikovány navrhované úpravy vašeho studia.

5. Vytvoření písemného plánu úpravy studia

Výstupem ze společné schůzky bude písemný plán úpravy vašeho studia. Ten bude po schválení proděkanem pro studium závazný pro studující/ho i jednotlivé vyučující. Plán úpravy studia může být kdykoliv změněn s ohledem na individuální okolnosti a potřeby.

6. Udělení informovaného souhlasu

Posledním krokem k úspěšné evidenci je podepsání informovaného souhlasu s evidencí jakožto studenta se speciálními potřebami na FAMU. Dáváte tím souhlas, že údaje o vašem zařazení do kategorie studentů se speciálními potřebami budou zaneseny do studijního informačního systému fakulty. Tuto informaci vidí pouze pověřený pracovník fakulty. Všechny dokumenty jsou pak uloženy na studijním oddělení fakulty. 

 

Aktualizováno: 27. 3. 2023

STUDUJÍCÍ/M SE SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI MŮŽE BÝT ČLOVĚK, KTERÝ MÁ:

» Tělesné/zrakové/sluchové postižení

» Chronické somatické onemocnění

» Poruchu učení nebo ADHD

» Poruchu autistického spektra

» Duševní onemocnění

» Narušenou komunikační schopnost

» Jiné zdravotní znevýhodnění dlouhodobého charakteru

 

PILÍŘE POMOCI NA FAMU

INDIVIDUALIZACE » Úprava studia je vždy individuální a závisí na potřebách studující/ho, míře zdravotního znevýhodnění a daném studijním programu.

DŮVĚRNOST » S informacemi a dokumenty, které studující FAMU poskytne, se zachází jako s důvěrnými. Seznámí se s nimi jen ti vyučující, kteří musí zohlednit speciální potřeby ve výuce a hodnocení, a to bez uvedení diagnózy. 

PARTICIPACE » Optimální řešení se hledá v dialogu s katedrou, na které studující studuje. Studující se účastní celého procesu a škola o ničem nerozhodne bez jeho/ jejího vědomí.
 

 

Úpravy nejsou úlevy. Úpravy mají studujícím pomoci, aby zvládli studium s ohledem na jejich zdravotní stav.

 

 

POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍCH OMEZENÍCH - PŘEHLED UZNATELNÝCH DOKLADŮ

Podmínkou pro evidenci mezi studenty se speciálními potřebami je doručení aktuálně platného dokumentu dokládající Vaše zdravotní znevýhodnění.

Uznatelným dokladem je v tomto případě některý nebo více z těchto dokumentů:

a. doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

b. doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,

c. průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, 

d. doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení, 

e. doklad o poruše autistického spektra zjištěné na základě komplexního vyšetření klinickým psychologem, 

f. lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob, které se nemohou prokázat doklady uvedenými výše v písm. a) až e)