Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

 

Standardní doba studia

Délka studia určená akreditací jednotlivých programů. V současnosti na FAMU probíhají tyto studijní programy:

  • bakalářské studijní programy - 3 roky
  • navazující magisterské studijní programy v českém jazyce a anglický studijní program Photography a Cinematography (8204T048) - 2 roky
  • navazující magisterské studijní programy v anglickém jazyce Directing Cinema and Digital Media, Cinematography (N0211A310003), Montage - 3 roky
  • doktorský studijní program Teorie filmové a multimediální tvorby - 3 roky
  • doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize - 4 roky

Standardní doba studia + 1 rok

Tato doba udává, jak dlouho můžete studovat bezplatně. U bakalářských programů je možné studovat bez poplatku až 4 roky (1460 dnů), u navazujících magisterských programů až 3 roky (1095 dnů).

Studenti, kteří předešlé studium neuzavřeli úspěšně, budou mít počet odstudovaných dní přičten ke studiu na FAMU za podmínek stanovených Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

§ 58 Poplatky spojené se studiem

(3) Studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok* v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu.

Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou.

Od celkové doby studia vypočtené podle tohoto odstavce se však nejdříve odečte uznaná doba rodičovství.

*bakalářské studium tříleté - 4 roky, navazující magisterské studium dvouleté - 3 roky

Maximální délka studia

  • bakalářské studium - 6 let
  • navazující magisterské studium - 4 roky

Jedná se o maximální možnou dobu studia, kdy můžete úspěšně uzavřít studium.

Studenti, kteří zahájili studium v akademickém roce 2019/2020 a následujících letech mají uvedeny v KOS infromace k maximální délce studia. Pravidla pro maximální délku studia jsou dána Studijním a zkušebním řádem, který vešel v platnost 1. 10. 2019 a Studjiním a zkušebním řádem platným od 1. února 2023.

Dle Zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů:

Doba studia ve studijním programu připadající na období od 1. března 2020 do 31. srpna 2020 (dále jen „doba narušeného studia“) se nezapočítává do

        a) doby studia podle § 58 odst. 3 zákona o vysokých školách pro účely stanovení poplatku za studium,

        b) maximální doby studia pro účely plnění studijních povinností, je-li taková doba vnitřním předpisem vysoké školy stanovena,

        c) maximální doby studia pro účely přiznávání stipendií vysokou školou, je-li taková doba vnitřním předpisem vysoké školy stanovena.

Doba, po kterou se přiznává stipendium podle § 91 odst. 3 zákona o vysokých školách, se prodlužuje o dobu narušeného studia, nejdéle však do doby řádného ukončení studia.

Má-li v době narušeného studia osoba studium přerušené podle § 54 zákona o vysokých školách, nezapočítává se tato doba do celkové doby přerušení, pokud o to požádá.

STUDIJNÍ PLÁNY

 

V rámci vašich studijních plánů máte stanoveny následující skupiny předmětů, které jsou zapsány automaticky do zimního/ letního semestru:

1. Povinné předměty hlavní PH (klauzurní zkoušky)

Předměty musí být zapsány a absolvovány v semestru, který určuje studijní plán. Nemají opravné zkouškové termíny.

Při neúspěšném ukončení předmětu je studentovi ukončeno studium na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

2. Povinné předměty bez možnosti opakovaného zapsání PB

Předměty musí být zapsány a absolvovány v semestru, který určuje studijní plán. Mají opravné zkouškové termíny.

Při neúspěšném ukončení předmětu (po vyčerpání opravných termínů) je studentovi ukončeno studium na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

3. Povinné předměty s možností opakovaného zapsání PO

Předměty musí být zapsány v semestru, který určuje studijní plán. Mají opravné zkouškové termíny.

V případě neúspěšného zakončení předmětu je možné požádat o opakovaný zápis předmětu v budoucím semestru. Žádost o povolení opakovaného zápisu student podává na studijním oddělení a rozhoduje o ní děkan. Opakovaný zápis předmětu nemusí být studentovi povolen. V případě, že předmět, jehož opakovaný zápis byl studentovi povolen, se už nebude dále vyučovat, garant studijního programu stanoví, kterým předmětem má být nahrazen.

Při neúspěšném ukončení předmětu, pokud není povoleno opakované zapsání, je studentovi ukončeno studium na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

 

Dále máte k dispozici následující skupiny předmětů, které nejsou automaticky zapisovány:

4. Povinně volitelné předměty PV

Jsou součástí nabídky předmětů, z níž musít být část povinně absolvována. Přesné podmínky stanovuje studijní plán. Mají opravné zkouškové termíny.

V případě neúspěšného zakončení předmětu je možné opakovaně zapsat předmět v budoucím semestru. Je možné absolvovat opakovaně, pokud to daný předmět umožňuje, a to jako předmět volitelný (VV).

Při neúspěšném ukončení předmětu není studentovi ukončeno studium na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

5. Volitelné předměty VV

Výběr je zcela na volbě studenta. Studijní plán předepisuje pouze minimální množství kreditů, které je nutné v průběhu studia z volitelných předmětů získat. Mají opravné zkouškové termíny.

V případě neúspěšného zakončení vybraného volitelného předmětu je možné opakovaně zapsat předmět v budoucím semestru. Je možné absolvovat opakovaně, pokud to daný předmět umožňuje.

Při neúspěšném ukončení předmětu není studentovi ukončeno studium na základě § 56 odst. 1 písm. b) zákona.

 


Zápis předmětů

Zápis předmětů skupin PH, PO, PB probíhá automaticky před začátkem semestru. Zápis předmětů PV a VV probíhá v termínech daných harmonogramem akademického roku AMUPo termínu zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů nelze již žádný takový předmět zapsat, ani odepsat. V uvedeném termínu si studenti mohou zapisovat předměty do výše kapacity předmětu. V případě, že máte zájem o zápis předmětu a kapacita je vyčerpaná, prosím obracejte se na sekretariát katedry, pod kterou předmět spadá.

301 - Katedra scenáristiky a dramaturgie

Lenka Petrová, lenka.petrova@famu.cz

302 - Katedra režie

Irena Vildová, irena.vildova@famu.cz

303 - Katedra dokumentární tvorby

Jitka Moučková, jitka.mouckova@famu.cz 

304 - Katedra kamery

Adéla Kalná, adela.kalna@famu.cz

305 - Katedra produkce

Adéla Šantrůčková, adela.santruckova@famu.cz 

306 - Katedra střihové skladby

Jana Pračková, jana.prackova@famu.cz

307 - Katedra fotografie

Veronika Čechmánková, veronika.cechmankova@famu.cz 

308 - Katedra zvukové tvorby

Jana Jiříčková, jana.jirickova@famu.cz 

309 - Katedra animované tvorby

Lenka Řápková, lenka.rapkova@famu.cz

311 - FAMU International

Anna Šlajová, anna.slajova@famu.cz

312 - Katedra herní design

Monika Janovská, monika.janovska@famu.cz

373 - Centrum audiovizuálních studií

Petra Hofmanová, petra.hofmanova@famu.cz

Pro kontrolu plnění povinně volitelných skupin používejte Zápis předmětu - Dle Studijního plánu.

V pasáži povinně volitelné předměty naleznete všechny skupiny, které je třeba splnit.

Kliknutím na skupinu se Vám zobrazí předměty, které jsou do skupiny zahrnuty. Pokud si vyberete předměty z volitlené skupiny, nebudou Vám počítány mezi povinně volitelné.

Např. předmět 703HOR Horolezectví je součástí povinně volitelné skupiny Tělesná výchova_1920 - po splnění student obdrží kredit do povinně volitelné skupiny (PV)

předmět 703ZSE Základy sebeobrany není zahrnut mezi předměty povinně volitelné skupiny Tělesná výchova_1920 - po splnění student obdrží kredit v rámci volitelných předmětů (VV)

Kontrola studia

Pod záložkou Zápočty a zkoušky – Studijní výsledky, kde si můžete zobrazit všechny Vaše semestry a splněné předměty.

Kontrola plnění povinně volitelných skupin je k dispozici přes záložku Předměty – Zápis předmětu - Dle Studijního plánu. Tato kontrola je nezbytná proto, abyste mohli jít ke státní závěrečné zkoušce.

Rozvrh

V rozvrhu se zobrazují předměty, u kterých je vypsaná tzv. paralelka (1, 2, 3…) s konkrétním časem výuky opakujícím se každý týden/ každé dva týdny apod. U předmětů, kde paralelka vypsána je, je student povinen si ji vybrat a "zapsat do rozvrhu". Následně se předmět zobrazí v osobním rozvrhu.

Ve studijních plánech naleznete povinné předměty, které se nerozvrhují, např. klauzurní zkouška nebo 305APC Asistence na praktických cvičeních, u nichž není k výběru paralelka, a tedy nebude se Vám zobrazovat v osobním rozvrhu. I přesto je však nutné si povinný předmět splnit. Kontrolu zapsaných předmětů na daný semestr si můžete ověřit pod Předměty – Zapsané předměty.

Osobní údaje

Student si nemůže změnit jméno, příjmení, rodné číslo, občanství a trvalou adresu v KOS. Tyto změny mohou proběhnout pouze přes Studijní oddělení na základě předložení identifikačního průkazu.

Ostatní údaje jako soukromá e-mailová adresa, telefonní číslo, kontaktní adresa, bankovní účet jsou editovatelné v KOS pod záložkou Ostatní – Osobní údaje. 

Zápis do dalšího akademického roku

V souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU je student povinen zažádat o zápis do dalšího akademického roku. Zažádat může přes záložku Ostatní – Další akademický rok. 

Poplatky za delší dobu studia

Student má k náhledu seznam vystavených poplatků pod záložkou Ostatní – Poplatky za studium.

Obecné informace o poplatcích jsou uvedeny v sekci Poplatky spojené s delší dobou studia

Stipendia

Přehled vyplacených stipendií máte k dispozici pod záložkou Ostatní – Stipendia.

Obecné informace o stipendiích jsou popsány v sekci Stipendia