Random Image
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

EVIDENCE UZNANÉ DOBY RODIČOVSTVÍ

Uznaná doba rodičovství u matky dítěte počíná osmým týdnem před předpokládaným termínem porodu a končí dovršením tří let věku dítěte. Uznaná doba rodičovství u otce dítěte počíná narozením dítěte a končí dovršením tří let věku dítěte.

Podrobné informace naleznete ve Výnosu rektora č. 12_2018 .

Vyplněnou žádost s úředně ověřenou kopií rodného listu dítěte/ těhotenské průkazky*/ rozhodnutí orgánu o převzetí dítěte do péče odevzdávejte na Studijním oddělení.

(* V případě podání žádosti o evidenci uznané doby rodičovství doložené kopií těhotenské průkazky je nutné do 22 týdnů od narození dítěte doložit kopii rodného listu dítěte.)

Poplatek za delší dobu studia

1. Nezapočítání uznané doby rodičovství do celkové odstudované doby studií na AMU probíhá výhradně na základě evidence provedené AMU; v případě studií na jiných vysokých školách se vychází z údajů zpřístupněných těmito vysokými školami prostřednictvím informačního systému SIMS. V případě zjištění, že došlo rovněž k souběhu uznané doby rodičovství s dobou studia na jiné vysoké škole, AMU tuto skutečnost zohlední.

2. Je-li studentu stanoven poplatek za delší studium, aniž by došlo k nezapočítání uznané doby rodičovství do celkové doby studia, je nutné, aby byla tato skutečnost uvedena v odvolání proti rozhodnutí o stanovení poplatku za delší studium a prokázána příslušnými doklady. Odvolání proti rozhodnutí musí být podáno v zákonem stanovené lhůtě.