Random Image
Mentoringový program

MENTORINGOVÝ PROGRAM

„Když jen pozorujete, když jen cítíte, co vidíte, když cítíte barvu, cítíte vůni, když jste teď a tady přítomni, všechny vjemy se hromadí. Film je celý o pozorování. Musíte pozorovat očima, ušima. Schopnost improvizace, která vychází z dispozice pozorovat a poslouchat, tu vždy bude a bude nejnaléhavější, nejmocnější, když máte dobrý plán. Proč dělat film jako napodobeninu, když jej můžeme dělat jako autentickou reprezentaci.“

Carlos Reygadas, masterclass 30. října 2020

INFO

Možnost odevzdávat přihlášky je od 1. 11. do 31. 12. 2024.

Pro veškerou komunikaci využívejte výhradně email mentorship@famu.cz 

Cílem mentoringového programu je podpora a rozšíření pedagogického procesu tak, aby studující měli možnost konfrontovat své umělecké výstupy v mezinárodním profesionálním prostředí. Tyto praktické stáže nejsou součástí studijního programu, nenahrazují předměty a nejsou uznávány formou atestace, pokud garant studijního programu a vedoucí příslušné katedry nerozhodnou jinak. 

Do programu se mohou zapojit pouze studenti a studentky akreditovaných oborů v českém nebo anglickém jazyce, kteří/ré jsou v době podání žádosti řádnými studujícími denního studia 2. a vyššího ročníku bakalářského studia nebo kteréhokoliv ročníku magisterského studia nebo doktorského programu nebo čekatelé na státní závěrečnou zkoušku. 

Návrh mentora/MENTORKY 

Mentora/mentorku mohou navrhovat studující či skupina studujících (např. štáb pracující na společném cvičení), pedagogové a pedagožky, vedoucí kateder, garanti/tky studijních programů či vedení fakulty s konkrétní představou typu programu a účastníků z řad studujících. Tyto návrhy se podávají k rukám děkana a proděkana pro vnější vztahy a rozvoj písemně e-mailovou formou – v takovémto případě není nutné vyplňovat přihlášku (viz níže).

Financování 

Vedení FAMU usiluje o takovou podobu financování všech typů mentoringového programu, aby studujícím byly uhrazeny veškeré náklady na výjezdy a pobyty (cestovné, ubytování, cestovní náhrady).
 

Typy mentoringu

Student/ka má možnost konzultovat svůj umělecký výstup s umělcem/umělkyní libovolné profese z českého nebo zahraničního prostředí. Svůj výběr odůvodní v motivačním dopise tak, aby bylo zřejmé, jaký přínos konzultací s daným mentorem/mentorkou pro sebe spatřuje. Pokud se podaří daného umělce/umělkyni angažovat, může konzultace probíhat distančně nebo formou pobytu. 

 

Příprava tohoto typu mentoringu vyžaduje 3-5 měsíců. 

Student/ka má možnost ucházet se o možnost praktické stáže na natáčení v  Čechách nebo v zahraničí nebo formou stínování při natáčení nebo ve studiu, atp. Svůj výběr odůvodní v motivačním dopise tak, aby bylo zřejmé, jaký přínos v daném pobytu spatřuje pro své studium a konkrétní projekt. 

 

Tato forma je organizačně i finančně nejnáročnější. Student/ka musí počítat s přípravou takového pobytu alespoň 10 měsíců předem

Student/ka nebo skupina studujících (např. štáb pracující na společném filmu) může podat podnět k pozvání filmaře z českého nebo zahraničního prostředí, přičemž v případě realizace bude dílna otevřená i dalším posluchačům FAMU. Iniciátor/ři budou zapsáni do takovéhoto programu přednostně. Svůj výběr odůvodní v motivačním dopise tak, aby bylo zřejmé, jaký přínos očekávají pro svůj projekt. 

 

Organizace může trvat 3-6 měsíců. 

POSTUP

1

Studující přípraví přihlášku – viz seznam dokumentů níže – v níž uvede konkrétního mentora či mentorku. Během přípravy podkladů k přihlášce je třeba mít na zřeteli, že výběr závisí na jeho/její ochotě, a časových a finančních možnostech fakulty. Je vhodné uvést dvě až tři možnosti a počítat s více variantami. Obecně však platí, že: 
 

 • svůj výběr můžete před podáním přihlášky konzultovat s děkanem a proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj, kteří jsou koordinátory celého procesu. Studující se tedy neobracejí na vedoucí/ho katedry, ani na garanta studijního programu
 • typ mentoringového programu vybírejte s ohledem na svůj studijní plán
 • není smysluplné se přihlašovat, pokud vám zbývá 5 a méně měsíců do ukončení studia 
 • účast v mentoringovém programu studenta/studentku neomlouvá z neplnění studijních povinností
 • program probíhá anglicky nebo v jazyce dle volby mentora/mentorky
2

Během akademického roku jsou dvakrát vypsány termíny odevzdání přihlášek. Termíny pro odevzdání dalších přihlášek budou od 1. 7. - 31. 8. 2025.

 

 • Student/ka vyplní přihlášku, uvede údaje o sobě, projektu a návrh časového harmonogramu – student/ka se tímto k ničemu nezavazuje, pouze projevuje zájem o zapojení do programu
 • Spolu s přihláškou zašle motivační dopis určený pro fakultu a další přílohy související s projektem/uměleckým výstupem (motivační dopis, scénář, fotografie, ukázky, koncept výstavy…) – všechny tyto náležitosti je nutné připravit v anglickém jazyce, protože budou předány konkrétnímu mentorovi/mentorce
 • Každý student/ka bude o rozhodnutí vyrozuměn/a emailem do jednoho měsíce od uzavření výzvy. V případě záporného rozhodnutí obdrží odůvodnění. 
3

Student/ka během mentoringu průběžně dokumentuje svoji zkušenost a vývoj svého tvůrčího myšlení, ty pak následně volně zachytí v závěrečné zprávě, která má rozsah minimálně 4 normostrany a následující strukturu: 
 

 • jak konkrétně mentoring probíhal? 
 • kolik času jste s mentorem/kou strávili? 
 • jaké byly hlavní otázky či témata, která jste s mentorem/kou konzultovali? 
 • jak jste se posunuli ve svém uvažování o filmu a jaké posuny nastaly v rozvoji vašeho školního filmu, který jste s mentorem/kou konzultovali? 

Zprávu je nutné odevzdat do jednoho měsíce od ukončení mentoringu na adresu mentorship@famu.cz

FORMULÁŘE A DOKUMENTY

Aktuality mentoringového programu

KONTAKTY

Mgr. Andrea Petrovičová 
Projektová manažerka 
Administrativa mezinárodních smluv a zahraniční propagace
Pedagogické a zaměstnanecké mobility
Mentoringový program
Tel.: +420 234 244 339 
E-mail: international.relations@famu.cz