logo FAMU
Jazyková výuka

Uznávání jazykových předmětů / promíjení docházkybakalářské a magisterské studium:
 


1) Na základě zkoušky z jiné vysoké školy

Povinný předmět AJ pro odborné účely 702FAOU1 a 2 (BAK studium) a 702FAOU3 a 4 (MGR studium) lze uznat pouze na základě zkoušky z AJ (úroveň B2 a vyšší) vykonané v rámci studia na české/slovenské VŠ, popř. v rámci zahraničního VŠ studia, které bylo nostrifikováno. Zkouška nesmí být starší 5 let.

Postup:

  • Vyplňte formulář Žádosti o uznání předmětu. K žádosti připojte doklad o absolvování předmětu (dodatek diplomu, výpis absolvovaných předmětů nebo kopii indexu) a informaci o jazykové úrovni předmětu podle SERR (většinou bývá obsažená v anotaci předmětu v Informačním systému školy. Bez této informace žádost nemůže být posouzena). Posuzování žádostí o uznání předmětu probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.

  • Podepsanou žádost doručte na CJP AMU (na sekretariát v kontaktních hodinách – viz web CJP), popř. ji můžete vhodit do schránky Podatelny AMU (přízemí Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12 – vedle vrátnice), nebo poslat poštou na adresu: CJP AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1.

  • CJP žádost posoudí a odešle ke konečnému rozhodnutí studijnímu proděkanovi na Studijní oddělení příslušné fakulty, kde se student může informovat o stavu vyřízení žádosti.


2) Na základě mezinárodního jazykového certifikátu

Pokud vlastníte mezinárodní jazykový certifikát z AJ na úrovni min. B2, který není starší 10 let, může Vám na základě něj být prominuta povinná docházka (tzn. absolvujete pouze závěrečnou zkoušku z obou předmětů – AJ pro odborné účely 702FAOU1 a 2 (BAK studium) nebo  702FAOU3 a 4 (MGR studium)). Seznam certifikátů, které jsou na AMU uznávány je součástí rektorského výnosu 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, str. 7).

Postup:

  • Čitelný sken certifikátu pošlete jako přílohu mailu na adresu cjp@amu.cz (do předmětu mailu uveďte kód(y) předmětů, o které se jedná). Příjem jazykových certifikátů probíhá do 14. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr.

  • CJP Vám do KOSu zapíše u předmětu/ů paralelku č. 99.

  • Během druhé poloviny října /března si zkontrolujte v KOSu, že Vám byla par. 99 zapsána.


3) Na základě výsledku vstupního testu (pouze pro studenty bakalářského studia)

Pokud na začátku bak. studia absolvujete vstupní test a získáte 86% a více, bude Vám prominuta povinná docházka předmětů AJ pro odborné účely 702FAOU1 a 702FAOU2 a budete muset absolvovat jen závěrečnou zkoušku z obou předmětů.

Postup

  • CJP Vám do konce období registrace předmětů zapíše do KOSu u předmětu paralelku č. 99.

  • Na konci období registrace si v KOSu zkontrolujte, že Vám byla par. 99 zapsána.

POZOR:

Výše uvedená pravidla platí i pro povinně-volitelné jazykové předměty (Produkce BAK). Volitelné jazykové předměty se neuznávají (viz rektorský výnos 11/2019 Organizace jazykového vzdělání na AMU, článek 7, bod 1).

 

Doktorské studium:
 

V rámci doktorského studia na AMU lze uznat pouze zkoušku z cizího jazyka vykonanou na české či zahraniční VŠ v rámci doktorského studia studijního programu, který spadá do stejného tematického okruhu jako doktorský program studovaný na AMU, tj. Část třicátá první Umění. Od data vykonání zkoušky nesmí uplynout více než 3 roky..
.