logo FAMU
Doktorské studium

Výzkum a teorie audiovize / studijní plán

Studijní povinnosti doktoranda zahrnují splnění předmětů v individuálním studijním plánu, jenž koncipuje školitel po dohodě s doktorandem na základě níže prezentovaného doporučeného studijního plánu. Studijní plán zahrnuje povinné předměty, z nichž 4 jsou postaveny jako pravidelná výuka formou přednášky či semináře. Další přednášky či semináře student absolvuje v rámci povinně volitelné skupiny předmětů Teorie audiovize pro doktorandy, příp. v rámci volitelných předmětů. S ohledem na specifika doktorského studia, jeho zaměření na samostatnou výzkumnou činnost studenta, jsou další povinné předměty pojaty primárně formou cvičení (veřejná prezentace částí disertační práce, publikace odborných článků apod.), stáže apod. Doporučený studijní plán je sestaven tak, aby vyváženě kombinoval vzdělávání ve vysoce specializovaných akademických dovednostech a praktický nácvik těchto dovedností (od pedagogické praxe až po akademické psaní) a zároveň poskytoval dostatek prostoru pro samostatnou vědeckou práci a průběžné konzultace se školitelem v rámci klíčového předmětu Mentoring a průběžná práce. 


Individuální studijní plán má takovouto doporučenou podobu:
 


Povinné předměty ve formě seminářů a přednášek


Mentoring a průběžná práce 1, 2, 3

 • garant prof. Jakub Kudláč, Ph.D., vyučující školitelé, celkem 60 kreditů (20/rok)

Mentoring a průběžná práce 4

 • garant prof. Jakub Kudláč, Ph.D., vyučující školitelé, 60 kreditů

Výzkumné a publikační metody

 • garant Mgr. Jan Jiřík, Ph.D., vyučující Mgr. Jan Jiřík, doc. Daniela Jobertová, Ph.D., Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D., Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D., Doc. Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D., Ing. Tomáš Langer, Ph.D., Mgr. MgA. Daniela Machová, Ph.D., Doc. PhDr. Filip Suchomel, Ph.D., 6 kreditů

Seminář doktorandů

 • garantka a vyučující Mgr. Eliška Děcká, Ph.D., 10 kreditů

Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 1, 2

 • garant a vyučující PhDr. David Čeněk, celkem 6 kreditů


Povinné předměty ve formě cvičení, stáží, kolokvií apod.

Pedagogická praxe 1, 2

 • vyučující PhDr. David Čeněk a školitelé, celkem 20 kreditů

Zahraniční spolupráce

 • vyučující Mgr. Petra Dominková, Ph.D., 15 kreditů

Excerpta z disertační práce 1, 2

 • vyučující doc. Vít Janeček, celkem 15 kreditů


Povinně volitelné předměty – skupina předmětů Teorie audiovize pro doktorandy

(student má získat min. 4 kredity, tedy absolvovat 1 z předmětů)
 

Sociologie médií

 • garant prof. Jakub Kudláč, Ph.D., vyučující PhDr. Irena Reifová, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jaroslav Švelch, Ph.D., 4 kredity 

Výzkum institucionální praxe

 • garant a vyučující doc. Vít Janeček, vyučující doc. Petr Szczepanik, Ph.D., MgA. Lucie Králová, Ph.D., 4 kredity

Aktuální metody výzkumu audiovize

 • garantka a vyučující PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., vyučující doc. Petr Szczepanik, Ph.D., Mgr. Tereza Hadravová, Ph.D., Mgr. Helena Bendová,  Mgr. Jindřiška Bláhová, Ph.D., 4 kredity


Povinně volitelné předměty – skupina předmětů Prezentace vědeckých výsledků

(student má získat min. 20 kreditů, tedy absolvovat min. 2 předměty)


Publikace odborného článku v recenzovaném časopise

 • vyučující PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., 15 kreditů

Publikace recenze v recenzovaném časopise

 • vyučující PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., 5 kreditů

Rukopis odborného článku pro recenzovaný časopis

 • vyučující Mgr. Eliška Děcká, Ph.D., 10 kreditů

Prezentace příspěvku na konferenci

 •  vyučující Mgr. Eliška Děcká, Ph.D., 10 kreditů

Zbylých 24 kreditů z 240 v individuálním studijním plánu je k dispozici studentovi na navštěvování volitelných kurzů z nabídky AMU, příp. jiných univerzit, cizí jazyk apod..
.