Random Image
Doktorské studium

DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM VÝZKUM A TEORIE AUDIOVIZE

Doktorský studijní program Výzkum a teorie audiovize je čtyřletý prezenční studijní program v českém jazyce se zaměřením na umělecký výzkum v oblasti audiovize. 

Studijní program se zaměřuje na původní umělecký výzkum v oblasti audiovize – v oblasti filmu, televize, fotografie, galerijních, internetových či interaktivních forem audiovize. Umělecký výzkum je zde chápán v širokém smyslu jako specifická výzkumná metoda, jejímž výstupem je nedělitelné spojení audiovizuálního uměleckého díla, nebo odborného projektu a teoretické reflexe. Ta využívá metody z oblasti filmové vědy, humanitních, společenských a uměnovědných studií. Program staví na prohlubování a kontextualizaci profesních znalostí různých oborů audiovizuální tvorby z oblasti kinematografie (např. režie, kamera, zvuk, střih, produkce...), fotografie a nových médií (např. videoart, sound-art, game design...). 

Uchazeči ke studiu předkládají umělecko-výzkumný projekt, který je tvořen nedělitelným spojením uměleckého díla (či odborného projektu) a odborného textu.

Absolventi a absolventky programu se profilují jako umělci a umělkyně, kteří jsou schopni pokročilým způsobem propojovat uměleckou tvrobu a teoretické poznání. Dokáží využívat umění jako součást výzkumného procesu. Jsou také připraveni na koncepční práci v audiovizuálních institucích v tvůrčích profesích, nebo v profesích, jako je kurátor/ka, programový pracovník či pracovnice, případně na další pedagogickou či akademickou kariéru. 
 

KONTAKT

doc. MgA. Hynek Alt 
Garant studijního programu 
hynek.alt@famu.cz 
 
Monika Janovská 
Tajemnice oborové rady 
monika.janovska@famu.cz 

STUDIUM V DOKTORSKÉM PROGRAMU

Studenti a studentky programu na začátku studia sestavují ve spolupráci se školitelem individuální studijní plán. Ten zahrnuje předměty povinné, povinně volitelné, které lze zvolit z výběru přednášek a seminářů doktorského studia a předměty volitelné z nabídky FAMU.

Studijní plán kombinuje předměty uměleckého a tvůrčího charakteru s předměty poskytujícími teoretickou přípravu pro výzkum a publikaci odborných textů. Posluchači a posluchačky musí během studia také složit zkoušku ze dvou cizích jazyků na úrovni B1 a B2. 

Hlavním předmětem studia je Umělecko-výzkumný mentoring, v jehož rámci studenti a studentky individuálně konzultují realizaci svého projektu se školitelem, či konzultanty.

Další hlavní předměty studia: 

 • Aktuální metody výzkumu audiovize 
 • Umělecký výzkum  
 • Výzkumné a publikační metody  
 • Zahraniční spolupráce  
 • Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ 

Mezi další povinné předměty patří společné doktorské semináře, kolokvia, projektová příprava a pedagogická praxe. 

Povinně volitelné předměty studia jsou orientovány zejména na podporu výzkumu, na přípravu konferenčních příspěvků a přípravu k publikováni v odborných časopisech. 

Podrobnosti a anotace předmětů najdete v aktuálních studijních plánech

ŠKOLITELÉ A ŠKOLITELKY

 • prof. PhDr. Jan Bernard, CSc. 
 • doc. MgA. Martin Blažíček, Ph.D. 
 • doc. Mgr. Tereza Brdečková
 • Mgr. Petra Dominiková, Ph.D. 
 • MgA. Lucie Králová, Ph.D. 
 • prof. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D. 
 • MgA. Tomáš Oramus, Ph.D. 
 • doc. ak. mal. Michaela Pavlátová 
 • prof. Josef Pecák, CSc. 
 • prof. MgA. Helena Třeštíková 
 • MgA. Ondřej Vavrečka, Ph.D. 

Kontakty na jednotlivé školitele najdete v adresáři FAMU.
Kromě školitelů mohou studenti a studentky realizaci projektu konzultovat s individuálním konzultantem zvoleným na základě požadované odbornosti. 

Další odkazy:

Pro studenty a studentky přijaté do roku 2021 platí studijní plány 2021.
Pro studenty a studentky přijaté od roku 2023 platí studijní plány 2023.