Random Image
Doktorské studium

TEORIE FILMOVÉ A MULTIMEDIÁLNÍ TVORBY / STUDIJNÍ PLÁN

Doporučený studijní plán platný od školního roku 2020/21 je níže vypsán ve formě: název předmětu, kategorie předmětu (povinné předměty hlavní, dále jen „PH“; povinné předměty bez možnosti opakovaného zapsání, dále jen „PB“; povinné předměty s možností opakovaného zapsání, dále jen „PO“; povinně volitelné předměty, dále jen „PV“; volitelné předměty, dále jen „VV“), počet kreditů ECTS, vyučující.

Předměty rámcového studijního plánu musí být absolvovány v roce studia stanoveném oborovou radou.

1. ROČNÍK

Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 1

 • PH, 30 kreditů, školitel

Doktorský seminář 1

 • PH, 1 kredit, pedagog FAMU

Anglický jazyk

 • PO, 15 kreditů, Centrum jazykové přípravy AMU, dále jen „CJP“

Výzkumné a publikační metody

 • PO, Centrum pro doktorská studia AMU, dále jen „CDS“

Rukopis odborné recenze

 • PV, 5 kreditů, školitel

+ další volitelné předměty

2. ROČNÍK

Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 2

 • PH, 30 kreditů, školitel

Doktorský seminář 2

 • PH, 1 kredit, pedagog FAMU

Doktorské kolokvium

 • PH, 5 kreditů, garant doktorského studijního programu

Pedagogická činnost 1

 • PV, 5 kreditů, školitel

Zahraniční stáž nebo účast na mezinárodním projektu

 • PO, 15 kreditů, školitel

+ další volitelné předměty

3. ROČNÍK

Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 3

 • PH, 30 kreditů, školitel

Doktorský seminář 3

 • PH, 1 kredit, pedagog FAMU

Publikace odborného článku

 • PO, 10 kreditů, školitel

Pedagogická činnost 2

 • PV, 5 kreditů, školitel

Druhý cizí jazyk

 • PV, 10 kreditů, CJP

+ další volitelné předměty

 

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTŮ (PLNÉ ZNĚNÍ POPISU PŘEDMĚTŮ V INFORMAČNÍM SYSTÉMU):

a) Vědecko-výzkumná činnost a práce na disertaci 1, 2, 3 (PH, 30 kreditů, školitel)

Samostatná výzkumná činnost, konzultace se školitelem. Obsah předmětu se odvíjí od disertačního projektu studenta a jeho specifikace v ročním individuálním studijním plánu. V rámci předmětu se student pod vedením školitele průběžně věnuje svému výzkumu a práci na disertaci. Předmět musí být zapsán i absolvován v ročníku, který určuje rámcový studijní plán a nemá opravný zkouškový termín.

b) Doktorský seminář 1, 2, 3 (PH, 1 kredit, pedagog FAMU)

V rámci předmětu (semináře doplněného příležitostnými přednáškami s diskusí) studenti získají základní dovednosti a kompetence v oblasti vědecko-výzkumné činnosti, seznámí se s možnostmi a podmínkami výzkumu v ČR i zahraničí. Získají schopnost plánovat výzkumnou činnost a získávat zdroje pro její realizaci, srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v rámci vědecké komunity i širší veřejnosti a hodnotit vědeckou práci svých kolegů. Předmět musí být zapsán i absolvován v ročníku, který určuje rámcový studijní plán a nemá opravný zkouškový termín.

c) Doktorské kolokvium, 2. ročník (PH, 5 kreditů, garant doktorského studijního programu)

V rámci předmětu se student soustředí na teoretická a metodologická východiska svého výzkumu. Pod vedením školitele vypracuje teoreticko-metodologickou část disertační práce (obsahuje relevantní teoretické poznatky, zdůvodnění výběru a specifikaci metodologie vhodné pro řešení výzkumného problému disertace) v rozsahu min. 15 normostran (musí obsahovat seznam odborné literatury, který se do rozsahu nezapočítává). Text odevzdá v elektronické podobě minimálně 1 měsíc před stanoveným termínem zkoušky (typicky červen) spolu se svým disertačním projektem. Text se typicky v revidované a doplněné podobě stává součástí disertační práce. Zkouška má formu rozpravy nad předloženou teoreticko-metodologickou částí disertační práce. Požadavky na odborné znalosti, jež student u zkoušky prokazuje, vycházejí primárně z jeho individuálního výzkumného projektu, při rozpravě nad textem však zkušební komise zohledňuje všechny relevantní přístupy teorie filmové a mediální tvorby. Komise hodnotí kvalitu předloženého textu i schopnost studenta obhájit zvolené teoretické a metodologické přístupy. Komise je min. pětičlenná, složená ze členů oborové rady nebo dalších odborných pracovníků FAMU (a školitelů coby přísedících s hlasem poradním). Předmět musí být zapsán i absolvován v ročníku, který určuje rámcový studijní plán a nemá opravný zkouškový termín.

d) Rukopis odborné recenze (PV, 5 kreditů, školitel)

V rámci mapování aktuálního stavu bádání student vypracuje pod vedením školitele recenzi či recenzní studii na relevantní odborný titul(y), který se tematicky vztahuje k jeho disertační práci. Pro splnění předmětu musí student kromě rukopisu recenze doložit též potvrzení o jeho odeslání redakci odborného časopisu.

e) Publikace odborného článku (PO, 10 kreditů, školitel)

V rámci studia musí student vykázat publikovaný článek v recenzovaném odborném časopise (dokládá výtiskem časopisu či přinejmenším písemným potvrzením redakce o přijetí článku k tisku a finální sazbou, taktéž vyplněným formulářem RIV – Jimp, Jsc nebo Jost). Výběr časopisu, téma článku a práci na něm student průběžně konzultuje se svým školitelem, článek se typicky vztahuje k tématu disertační práce a může být její součástí. Student a školitel mohou být spoluautory publikace. Publikace může vzniknout v rámci projektu školní grantové soutěže.

f) Pedagogická činnost 1, 2 (PV, 5 kreditů, školitel)

Pedagogickou činnost student konzultuje svým školitelem a vedoucím katedry, na níž má probíhat. Pedagogická činnost včetně přípravy musí odpovídat kreditové zátěži a typicky zahrnuje některou z následujících činností nebo jejich kombinaci: asistence na přednáškách nebo seminářích školitele, asistence při přijímacím řízení, klauzurách a státních zkouškách, vedení a oponentury bakalářských prací, volitelný modul. Student konkretizuje náplň pedagogické činnosti v individuálním studijním plánu na daný akademický rok.

g) Zahraniční stáž nebo účast na mezinárodním projektu (PO, 15 kreditů, školitel)

Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je v souladu s Nařízením vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství 274/2016 Sb., Hlava II, díl. H, oddíl I., odst. 3, absolvování části studia na zahraniční vědecké instituci v délce nejméně jednoho měsíce, která mu umožní získat potřebné znalosti a přispěje podstatným způsobem ke zpracování oborově relevantní a nové poznatky přinášející disertační práci. Jiným způsobem splnění této povinnosti je aktivní účast na mezinárodním tvůrčím výzkumném projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráci. Tato aktivita není financována školou, ale student si může podat grant v rámci školní grantové soutěže nebo mezinárodních mobilit.

Student specifikuje povahu mezinárodní spolupráce ve svém ročním individuálním studijním plánu. Realizace stáže či aktivní účast na projektu v trvání nejméně jednoho měsíce musí být podložena dohodou (smlouvou, memorandem) o spolupráci mezi FAMU a hostující institucí, v případě účasti na mezinárodním projektu realizovaném v rámci FAMU či AMU student dokládá písemný souhlas hlavního řešitele projektu a zprávu o průběhu stáže či účasti na projektu.

h) Odborná publikace (VV, 10 kreditů, školitel)

Publikovaný článek v odborném, recenzovaném časopise nebo kapitola v odborné knize – student dokládá výtiskem či přinejmenším písemným potvrzením redakce o přijetí publikace k tisku a finální sazbou, taktéž vyplněným formulářem RIV (Jimp, Jsc, Jost, C nebo D). Student může být spoluautorem publikace, tato může vzniknout v rámci projektu školní grantové soutěže. Předmět je možné absolvovat opakovaně.

i) Pasivní účast na konferenci - zpráva (VV, 2 kredity, školitel)

Student se pasivně (bez příspěvku) zúčastní domácí nebo zahraniční vědecké konference s tematickým zaměřením blízkým jeho disertačnímu projektu a vypracuje zprávu z konference. Dokládá rukopis zprávy a potvrzení o jeho odeslání redakci odborného časopisu. 

j) Aktivní účast na konferenci - příspěvek (VV, 5 kreditů, školitel)

Student se zúčastní domácí nebo zahraniční vědecké konference a přednese na ní příspěvek, v němž představí dílčí téma svého doktorského výzkumu. Dokládá abstrakt příspěvku a program online, resp. potvrzení o účasti. Předmět je možné absolvovat opakovaně.

k) Příprava grantového projektu (VV, 3 kredity, pedagog FAMU)

Studenti budou obeznámeni s podmínkami a požadavky Studentské grantové soutěže FAMU i dalších grantových agentur, získají schopnost definovat svou výzkumnou strategii a zpracovat grantovou žádost po odborné, personální i rozpočtové stránce. V rámci předmětu studenti připraví grantovou přihlášku výzkumného projektu.

l) Stáž na výzkumném pracovišti (VV, 3 kredity, školitel)

Student absolvuje stáž na vědecko-výzkumném pracovišti v rozsahu odpovídajícím kreditové zátěži. Student specifikuje povahu stáže ve svém ročním plánu činnosti a dokládá písemnou zprávu o průběhu stáže a jejím přínosu pro svůj výzkum, též písemné potvrzení o absolvování stáže od hostující instituce. 

m) Výzkumné a publikační metody (PO, CDS)

n) Anglický jazyk (PO, 15 kreditů, CJP)

o) Druhý cizí jazyk (PV, 10 kreditů, CJP)

p) Další volitelné předměty

Sumu 180 kreditů za tříleté studium student může doplnit i dalšími volitelnými předměty, jež jsou každoročně vypisovány fakultou, CDS, případně na jiných fakultách AMU nebo na jiných vysokých školách a institucích v rámci jimi akreditovaných studijních programů. Předměty musí být zaneseny do individuálního studijního plánu, který sestavuje školitel a podléhá schválení oborovou radou.