Random Image
Doktorské studium

INFORMACE PRO STUDENTY

Doktorské studium se řídí Výnosem děkanky č. 9/2021 o doktorském studiu. Stipendia pak jsou rozdělována podle Výnosu děkanky č. 10/2021 o doktorských stipendiích. Studium se řídí i dalšími platnými předpisy F/AMU, primárně Studijním a zkušebním řádem AMU. 

Na AMU funguje Centrum pro doktorská studia, které pomáhá zajišťovat společné předměty a občasné moduly či konference pro doktorské studenty všech tří fakult AMU. 

Státní závěrečné zkoušky u doktorského studia mají většinou stanovený termín konání dvakrát ročně. Studenti, kteří končí studium, mají povinnost přihlásit se na státnice 3 měsíce předem prostřednictvím KOS. 

Během studia mohou studenti v souvislosti se svým bádáním získávat průběžnou finanční podporu od proděkanky pro vědu a výzkum, pravidla této podpory jsou nastavena zde

 

Svůj disertační výzkum mohou pak studenti provádět či rozšiřovat také skrze různé interní grantové možnosti na AMU, jedná se o tyto každoročně vyhlašované výzvy:

Během studia se můžete setkat s několika situacemi, které je potřeba řešit oficiální žádostí na studijní oddělení. Žádost sepište a odevzdejte na studijní oddělení, které následně o vaší žádosti informuje garanta studijního programu. Ten pak, po případné poradě s oborovou radou, dává kladné či zamítavé stanovisko k vaší žádosti a posílá vaši žádost k finálnímu rozhodnutí děkance. Ony situace, kdy je třeba oficiálně požádat o povolení ze strany garanta/oborové rady/děkanky tímto způsobem, jsou primárně:
 

  • Změna školitele (nezapomeňte vždy připojit i písemný souhlas nového školitele)

  • Změna tématu disertační práce

  • Napsání textu disertace v jiném než českém jazyce (typicky v angličtině)

  • Změna ve schváleném individuálním studijním plánu (posun splnění předmětu až do dalšího ročníku apod.) 

  • Uznání předmětů z předchozího studia

  • Rozložení studia

  • Přerušení studia

U všech těchto žádostí prosím pamatujte na to, abyste požádali s dostatečným předstihem - nějaký čas zabere, než je žádost zprocesována a rozhodnuta. Pro jednotlivé typy žádostí jsou k dispozici specifické formuláře.

dotazy týkajícími se vašeho studia se můžete obracet na garanta svého studijního programu, na tajemnici oborové rady, na studijní oddělení anebo na proděkanku pro vědu a výzkum, do jejíž gesce spadá také doktorské studium, Helenu Bendovou (helena.bendova@famu.cz).