logo FAMU

 

Uznání středoškolského zahraničního vzdělání

V případě, že uchazeč o studium v bakalářském studijním programu má vystudovanou zahraniční střední školu, je zapotřebí, aby se obrátil na příslušný Krajský úřad (dle svého bydliště)se žádostí o nostrifikaci maturitního vysvědčení.

V Praze se může obrátit na Magistrát hlavního města Prahy. Žádost se podává k vyřízení v podatelně MHMP Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1 – přízemí Škodova paláce nebo v podatelně MHMP Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

Informace k procesu uznání zahraničního vzdělání a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde 

Výjimkou jsou absolventi středních škol ze Slovenka, Polska, NěmeckaSlovinska a Maďarska, kde v rámci mezinárodních smluv nostrifikaci nepožadujeme.

 

Uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání

Žadatel o uznání vysokoškolského vzdělání vyplní formulář Žádost o uznání zahraničního vzdělání.

 

K žádosti je třeba připojit: 

- ověřenou kopii diplomu a kopii dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.)

Seznam zemí, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci, u kterých není zapotřebí dokládat ověření diplomu Apostilou:

Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.

Dokumenty z následujících zemí musí být ověřeny ve formě Apostily:

Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čile, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 - do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States)), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

Ostatní země - doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena Ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

- na vyžádání doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání, nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia

úřední překlad dokumentů do českého jazyka. Překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti zde), nebo zastupitelský úřad České republiky v dané zemi

písemnou plnou moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem

- potvrzení o uhrazení poplatku 3000Kč 

 

 

Poplatek za vystavení osvědčení o uznání zahraničního vzdělání je stanoven zákonem č. 137/2016 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Poplatek není možné hradit v hotovosti, prosíme o zaslání na bankovní účet AMU:

bankovní účet: 19-5373180297/0100

variabilní symbol: 9400100902

specifický symbol: 64922

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ 5301000000195373180297

adresa banky: Komerční banka, a s., Na Příkopě 33, čp. 969, Praha 1, 114 07

Dokumenty prosím zasílejte na adresu:

Akademie múzických umění
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

 

Vysoká škola porovnává obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v obdobném (tj. porovnatelném) akreditovaném studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou v České republice.

Na závěr řízení vydá vysoká škola kladné rozhodnutí – tj. osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s časově neomezenou platností pro území České republiky.

 

Rozhodnutí se vydává v základní lhůtě do 30 dnů od přijetí žádosti bez vad. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena např. o dalších 30 dní.

 

Při vydání zamítavého rozhodnutí vysokou školou má žadatel právo podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení; rozklad, pokud o uznání přímo rozhodovalo ministerstvo (MŠMT, MO, MV). Odvolání či rozklad se podává orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal (odvolání vysoké škole, rozklad ministerstvu).

 

Bližší informace jsou dostupné na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Uznávání zahraničního vzdělání v ČR (VŠ)

Nostrifikace - uznání zahraničního vzdělání (SŠ)

nebo jsou ke stažení:

Uznávání vzdělávání a kvalifikace_brožura_cz

Brochure Recognition of Foreign Education and Qualifications in the Czech Republic

 

V případě dotazů se můžete obrátit na referentku studijního oddělení, Terezu Finraškovou, e-mail: tereza.finraskova@famu.cz.

 

 

Related pages

AMU - Uznání zahraničního vzdělání