FAMU
Studium a stáže v zahraničí

Podrobný postup při podání žádosti o studijní stáž v rámci programu Erasmus+

Studijní stáž Erasmus+

FAMU má smlouvu s více než čtyřiceti univerzitami, na které lze vycestovat v rámci programu Erasmus+. Stáž vám dá nové zkušenosti, zážitky a kontakty. Přihlášky na studijní a pracovní stáže Erasmus+ pro ak. rok 2019/2020 podejte do 18. ledna 2019. [Dotazy pište na vit.korinek@famu.cz]

Přihláška na studijní stáž Erasmus+

1. Na studijní stáž lze vyjet od 2. ročníku bakalářského studia. Katedry animované tvorby, režie, kamery, dokumentu, střihu a zvuku požadují, aby student měl ukončené povinné projekty, zejména bakalářský film, a stáž může tedy prakticky absolvovat až na konci 3. ročníku. Nejvhodnější je rozložit si 3. ročník a dokončit jej s využitím kreditů za stáž (za studijní stáž se uznávají všechny kredity, které z hostitelské školy přivezete, až do počtu 30 za semestr, minimum je 18 kreditů). V magisterském stupni lze absolvovat stáž bez omezení.

2. Seznam škol, s nimiž máme zatím uzavřenou smlouvu, najdete zde. Na stránkách vybrané školy si najdete studijní plány i informace pro uchazeče o studium v rámci Erasmus+. (V případě zájmu o školu mimo seznam, kontaktujte proděkana pro mezinárodní vztahy.)

3. Svůj záměr vycestovat konzultujte předem na svojí katedře.

4. Vyplňte přihlášku a nechte si ji potvrdit vedoucím katedry (nebo jeho zástupcem). Kromě kontaktních údajů stručně uvedete svou motivaci vyjet na danou školu, nebo školy – můžete uvést až tři školy, v pořadí v němž o ně máte zájem. Uveďte, zda chcete v následujícím roce vyjet na jeden, nebo dva semestry.

5. Vyplněnou a schválenou přihlášku necháte v místnosti 345 na stole Petra Michala, uzávěrka přihlášek je 18. ledna.

6. Proděkan pro mezinárodní vztahy během dvou měsíců přihlášené nominuje za FAMU jako uchazeče o stáž.

7. Přihlášku považujte za závaznou. Pokud se rozhodnete schválenou cestu bez závažných důvodů odřeknout, může to ovlivnit posouzení případné další přihlášky v budoucnu.

8. Nominovaní pošlou na svou vybranou školu Application form , navíc dodají materiály podle požadavků školy, na kterou by chtěli odjet (může to být specifická přihláška, dodání portfolia, doklad o jazykových kompetencích).

9. Cílová škola rozhodne, zda studenta přijímá. Pokud student není přijat, může se po konzultaci s proděkanem pro mezinárodní vztahy pokusit hlásit na jinou školu.

Odjezd na studijní stáž Erasmus+

1. Zhruba tři týdny před odjezdem podepíšete s proděkanem pro mezinárodní vztahy finanční dohodu. Na základě dohody Vám bude vyplaceno stipendium.

2. Před a po výjezdu je vaší povinností absolvovat krátký jazykový test Online Linguistic Support. Je to podmínkou vyplacení stipendia.

3. Před odjezdem si musíte samostatně zajistit pojištění na celou dobu pobytu v zahraničí, které bude zahrnovat pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění. Je to podmínkou sepsání finanční dohody.

4. Počítejte s tím, že stipendium pokryje zhruba 50-70 % vašich nákladů.

5. Před odjezdem na stáž se s vedoucím katedry, případně s dalšími pedagogy, dohodněte na studijních povinnostech, které je bezpodmínečně nutno splnit.

6. Před odjezdem (případně až na místě) je nutné vyplnit Learning Agreement , tedy dohodu o studijním programu. Z nabídky školy si vyberete předměty, které chcete absolvovat, a zanesete je do tabulky A. Tytéž předměty zanesete i do tabulky B jako ekvivalent českých předmětů, protože vám budou na FAMU uznány jako nepovinné. Přijímající škola vám LA potvrdí. Na přijímající škole musíte získat minimálně 18 a maximálně 30 ECTS kreditů za semestr.

Návrat ze studijní stáže Erasmus+

1. Na konci stáže si místním koordinátorem programu Erasmus necháte potvrdit Potvrzení o délce pobytu, v němž se datum pobytu na stáži musí přesně na den shodovat s datem uvedeným ve finanční dohodě.

2. Dále si vyplníte a necháte potvrdit třetí část formuláře Learning agreement (Section to be completed after the mobility), kde do tabulky C uvedete absolvované předměty na partnerské škole a počet obdržených kreditů a v tabulce D opět tytéž předměty, uznané na FAMU jako nepovinné. V podstatě tedy máte ve všech tabulkách Learning agreementu stejný soubor předmětů.

3. Závěrečnou část formuláře Learning agreement (Section to be completed after the mobility) může nahradit Transcript of Records, tedy potvrzení o absolvovaných předmětech.

4. Úplný konec stáže představuje vyplnění závěrečné zprávy, kterou po návratu dostanete e-mailem z rektorátu AMU a která bude uložena na stránkách AMU. Ve zprávě prosím uvádějte, že všechny získané kredity vám budou na domácí škole (FAMU) uznány, a to i v případě že  je nepotřebujete (jste čekatelé nebo máte rozložené studium). Předměty, které jste na zahraniční škole absolvovali, vám budou zapsány do KOSu jako nepovinné a na závěr studia i do dodatku k diplomu (Diploma Supplement).

5. Nesplnění podmínek finanční dohody, zejména nedodržení doby pobytu na zahraniční stáži, bude posouzeno jako důvod ke vrácení odpovídající části přiděleného stipendia. Nedodání požadovaných dokumentů může být důvodem k vrácení finanční podpory za celou stáž!

 

Podrobný postup při podání žádosti o praktickou stáž v rámci programu Erasmus+

Praktická stáž Erasmus+

O praktickou stáž v programu Erasmus+ se mohou ucházet studenti bakalářského (od 1. ročníku), magisterského i doktorského studia. Stáž může trvat 2 až 12 měsíců. Katedry animované tvorby, režie, kamery, dokumentu, střihu a zvuku požadují, aby student měl ukončené povinné projekty, zejména bakalářský film, a stáž může tedy prakticky absolvovat až na konci 3. ročníku. Nejvhodnější je rozložit si 3. ročník a dokončit jej s využitím kreditů za stáž. Praktická stáž je obdobou odborné praxe a udělují se za ní kredity (minimálně 10, maximálně 20 kreditů za semestr).

Existuje i možnost stáže po absolvování – realizováno s pomocí Evropské rozvojové agentury.

Přihlášky na studijní a praktické stáže Erasmus+ pro ak. rok 2019/2020 podejte do 18. ledna 2019. Příhlášku na stáž lze vyřídit i mimo tento termín a vyhovět jí, pokud jsou dostupné prostředky, pro informace pište na vit.korinek@famu.cz.

Výjezd na praktickou stáž Erasmus+

1. Instituci pro praktickou stáž si hledáte samostatně. Praktická stáž by měla souviset se studovaným oborem, nebo alespoň s kulturním či uměleckým provozem (může jít o univerzitu, veřejnou instituci, nebo i komerční subjekt, to není omezeno. Stáž se musí odehrát na území EU nebo Turecka).

2. Vyplňte přihlášku a nechte si ji potvrdit vedoucím katedry (nebo jeho zástupcem). Kromě kontaktních údajů stručně uvedete svou motivaci pro stáž ve vybrané instituci a plánovanou délku stáže.

3. Schválenou vyplněnou přihlášku necháte v místnosti 345 na stole Petra Michala.

4. Zároveň si vyjednáte náplň stáže ve vybrané instituci. Můžete požádat o pomoc proděkana pro mezinárodní vztahy.

5. Přihlášku považujte za závaznou. Pokud se rozhodnete schválenou cestu bez závažných důvodů odřeknout, může to ovlivnit posouzení případné další přihlášky v budoucnu.

6. Měsíc před odjezdem na stáž odevzdáte proděkanovi pro mezinárodní vztahy Learning Agreement for Traineeship potvrzený přijímající institucí.

7. Před odjezdem se s vedoucím katedry, případně s dalšími pedagogy, dohodněte na plnění studijních povinností, které je bezpodmínečně nutno splnit.

8. Zároveň doložíte doklad o pojištění uzavřeném na celou dobu pobytu. Pojistka musí zahrnovat pojištění léčebných výloh, pojištění odpovědnosti za škodu a úrazové pojištění a musí být uzavřena na pracovní cestu.

9. Následně lze podepsat finanční dohodu, na základě které je uděleno stipendium. Výše stipendia se liší podle země, do které vyjíždíte.

Návrat z praktické stáže Erasmus+

1. Necháte si potvrdit Potvrzení o délce pobytu (data se musí shodovat s daty na finanční dohodě).

2. Doplníte a necháte si potvrdit třetí část formuláře Learning Agreement for Traineeship (Section to be completed after the mobility).

3. Všechny dokumenty odevzdáte po příjezdu ze stáže proděkanovi pro mezinárodní vztahy. Jejich nedodání nebo nekompletnost může být důvodem k vrácení finanční podpory za celou stáž.