FAMU
Studijní oddělení, předpisy a formuláře

Uznání zahraničního vzdělání

 

Uznání středoškolského zahraničního vzdělání

 

V případě, že uchazeč o studium v bakalářském studijním programu má vystudovanou zahraniční střední školu, je zapotřebí, aby se obrátil na příslušný Krajský úřad (dle svého bydliště)se žádostí o nostrifikaci maturitního vysvědčení.

V Praze se může obrátit na Magistrát hlavního města Prahy. Žádost se podává k vyřízení v podatelně MHMP Jungmannova 29/35, 111 21 Praha 1 – přízemí Škodova paláce nebo v podatelně MHMP Mariánské nám. 2, 110 01, Praha 1

Informace k procesu uznání zahraničního vzdělání a seznam požadovaných dokumentů naleznete zde 

Výjimkou jsou absolventi středních škol ze Slovenka, Polska, Slovinska a Maďarska, kde v rámci mezinárodních smluv nostrifikaci nepožadujeme.

 

Uznání vysokoškolského zahraničního vzdělání

Žadatel o uznání vysokoškolského vzdělání vyplní formulář Žádost o uznání zahraničního vzdělání.

 

K žádosti je třeba připojit: 

- úředně ověřenou kopii (případně originál) diplomu nebo obdobného dokladu o ukončení studia, dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.)

- na vyžádání doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání, nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia

- úřední překlad dokumentů do českého jazyka. Překlad vyhotoví soudní tlumočník (seznam soudních tlumočníků je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti na www.justice.cz – znalci a tlumočníci), nebo zastupitelský úřad České republiky v dané zemi

- písemnou plnou moc v případě zastoupení žadatele zmocněncem

- potvrzení o uhrazení poplatku 3000Kč 

Poplatek za vystavení osvědčení o uznání zahraničního vzdělání je stanoven zákonem č. 137/2016 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Poplatek není možné hradit v hotovosti, prosíme o zaslání na bankovní účet AMU:

bankovní účet: 19-5373180297/0100

variabilní symbol: 9400100902

specifický symbol: 64922

SWIFT: KOMBCZPPXXX

IBAN: CZ 5301000000195373180297

 

 

 

Vysoká škola porovnává obsah a rozsah zahraničního studia se studiem v obdobném (tj. porovnatelném) akreditovaném studijním programu uskutečňovaném veřejnou vysokou školou v České republice.

Na závěr řízení vydá vysoká škola kladné rozhodnutí – tj. osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace s časově neomezenou platností pro území České republiky.

Rozhodnutí se vydává v základní lhůtě do 30 dnů od přijetí žádosti bez vad. Ve složitých případech může být lhůta prodloužena např. o dalších 30 dní.

Při vydání zamítavého rozhodnutí vysokou školou má žadatel právo podat odvolání ve lhůtě 15 dní ode dne doručení; rozklad, pokud o uznání přímo rozhodovalo ministerstvo (MŠMT, MO, MV). Odvolání či rozklad se podává orgánu, který zamítavé rozhodnutí vydal (odvolání vysoké škole, rozklad ministerstvu).

 

Bližší informace jsou dostupné na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Uznávání zahraničního vzdělání v ČR (VŠ)

Nostrifikace - uznání zahraničního vzdělání (SŠ)

 

nebo jsou ke stažení:

Uznávání vzdělávání a kvalifikace_brožura_cz

Brochure Recognition of Foreign Education and Qualifications in the Czech Republic

 

V případě dotazů se můžete obrátit na referentku studijního oddělení, Terezu Finraškovou, e-mail: tereza.finraskova@famu.cz.

 

AMU Uznání zahraničního vzdělání