Random Image

OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 2. LISTOPADU 2021

V návaznosti na platná opatření ministerstva zdravotnictví bude s platností od 2. 11. 2021 provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

I.
V prostorách AMU mají zaměstnanci, studenti, zaměstnanci třetích stran a všechny návštěvy povinnost nosit respirátor či obdobný prostředek s výjimkou situace, kdy jsou v místnosti sami. Toto ustanovení se nevztahuje na studenty při veškeré kontaktní výuce a pedagogy při výuce, která svým charakterem neumožňuje nosit respirátor (předměty na rozvoj psychosomatické kondice, herectví, zpěvu, hry na dechové nástroje, tělocviku). V ostatních předmětech smí pedagog učit bez respirátoru pouze v případě, že má ukončené očkování a od aplikace poslední dávky dle očkovacího schématu uplynulo alespoň 14 dní; neočkování pedagogové mají v takových předmětech povinnost nosit respirátor.

Respirátor či obdobný prostředek musí být vždy bez výdechového ventilu a naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének.

Studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.

II.
Studenti ubytovaní na Koleji a učebním středisku Hradební (dále jen „kolej“) a v UVS Beroun a UVS Poněšice se před zahájením ubytování musí prokázat pravidlem „OTN“, tedy „Očkování, Testování, Nemoc prodělána“, což znamená:

  1. prokázat, že byli očkováni proti onemocnění covid-19, a to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID,
     
  2. prokázat, že podstoupili v posledních 72 hodinách PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem či v posledních 24 hodinách rychlý antigenní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a to laboratorním potvrzením,
     
  3. prokázat, že prodělali onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního testu uplynulo maximálně 180 dní, a to laboratorním potvrzením.

V případě, že studenti ubytovaní na koleji nemohou před zahájením ubytování či kdykoli v jeho průběhu prokázat skutečnosti podle pravidla OTN bodu 1 nebo 3, mají povinnost prokázat skutečnost podle bodu 2 každých 7 dní. Pokud tak neučiní, bude to považováno za hrubé porušení Smlouvy o ubytování s možností jejího ukončení ze strany AMU.

Při vstupu na kolej se studenti mohou na místě podrobit rychlému antigennímu testu pro použití laickou osobou, který poskytne recepce koleje. Recepce koleje kontroluje provedení testu a jeho výsledek. Pokud je negativní, smí být student vpuštěn do budovy koleje, nicméně při jejím opuštění a opětovném vstupu se musí prokázat podle pravidla OTN.

Konkrétnější režimové opatření pro ubytované, jejich případné návštěvy a provoz koleje samotné včetně ceny za na místě poskytnutou testovací sadu rychlého antigenního testu k použití laickou osobou může stanovit vedoucí Koleje AMU svým opatřením.

III.
Rektorka AMU vyzývá k důslednému dodržování pravidel stanovených opatřeními ministerstva zdravotnictví a tímto opatřením. Zároveň vyzývá neočkované kolegyně, kolegy, studentky a studenty, aby pravidelně absolvovali testy na přítomnost viru SARS-CoV-2. V případě nadále se zhoršující epidemiologické situace zváží vedení AMU testování pro neočkované osoby, jako předpoklad přístupu do prostor AMU.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná, v.r.

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

2. listopadu 2021