Random Image

OPATŘENÍ REKTORKY K PROVOZU A FUNGOVÁNÍ AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE OD 19. ČERVENCE 2021

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude s platností od 19. 7. 2021 provoz Akademie múzických umění v Praze následující:

Návraty ze zahraničí:

Všichni zaměstnanci a studenti AMU, kteří se navrátili z území států, které jsou na seznamu zemí nízkým až extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 (pobyt přesahující 12 hodin v posledních 14 dnech, nebo 24 hodin, jde-li o sousední země) mají:

a) povinnost informovat AMU o této skutečnosti a

b) v případě návratu ze zemí s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu z posledních 48 hodin (, nebo negativním PCR testu z posledních 72 hodin. (Osoba, může být do doby výsledku testu vpuštěna na pracoviště jejího zaměstnavatele, avšak do doby výsledku je povinna používat ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek.)

c) v případě návratu ze zemí s vysokým nebo vyšším rizikem výskytu onemocnění COVID-19 povinnost prokázat se potvrzením o negativním PCR testu z posledních 72 hodin.

Zaměstnanci výše uvedené povinnosti plní při příchodu na AMU ve vztahu ke svému nadřízenému, studenti svému pedagogovi. Bez doložení negativního testu není na pracovišti či na výuce či zkoušce přítomnost možná. Řešení individuálních případů náleží vedoucím pracovníkům fakult a součástí či jejich zástupcům v jejich nepřítomnosti.

V případě vyslání zaměstnance na pracovní cestu do zahraničí budou náklady na test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 před vstupem na území České republiky ve smyslu příslušných opatření Ministerstva zdravotnictví zaměstnancům ze strany AMU hrazeny následně nad rámec vyúčtování pracovní cesty.

Osvobozeni od povinnosti prokázat se testem jsou zaměstnanci a studenti s více jak 14 dnů starým plným očkováním (prokazuje se národním certifikátem o dokončeném očkování) či zaměstnanci a studenti, kteří v uplynulých 180 dnech COVID-19 prodělali (prokazuje se potvrzením od lékaře či digitálním COVID certifikátem, nikoli čestným prohlášením).

Seznam zemí a jejich zařazení podle míry rizika je dostupné na stránkách MZV.

Ochrana dýchacích cest:

Během pobytu ve škole (ve vnitřních prostorách a na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.) je třeba dodržovat povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (např. FFP2, KN 95 apod.).

Tato povinnost se nevztahuje na:

 • studenty a akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména zpěv, hra na dechové nástroje, tělocvik);
 • studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
 • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání;
 • zkoušené a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry;
 • osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.

Ostatní opatření

 • Je povolena prezenční výuka a praxe studentů všech ročníků bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů/programů. Pro všechny
 • studenty je povoleno ubytování na Koleji Hradební, UVS Poněšice a UVS Beroun.
 • Umělecká (praktická) výuka a praxe jsou povoleny bez omezení. Ostatní vzdělávání a zkoušky jsou povoleny bez omezení počtu osob za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru.
 • Je povoleno konání přijímacích zkoušek bez omezení počtu osob, za předpokladu, že mezi všemi zúčastněnými je možné udržet rozestupy minimálně 1,5 metru.
 • Je povolena návštěva knihoven a studoven.
 • Zpěv jako stěžejní součást studijního programu je povolen za účasti maximálně 30 studentů v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu studentů.
 • Sportovní činnost jako součást vzdělávání je povolena ve vnějších prostorách; ve vnitřních prostorách za podmínky, že je přítomno nejvýše 30 osob ve skupině.

Kurzy celoživotního vzdělávání lze uskutečňovat za předpokladu že maximální přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 75 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 2000 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 5000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; nejedná-li se o praktickou výuku, musí být všichni účastníci usazeni. Na účastníky CŽV se vztahují podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor a pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, stanovených platným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Během pobytu ve škole je třeba dále dodržovat dezinfekci a mytí rukou a dodržování rozestupů/odstupů min 1,5 metru.

Mimořádné opatření MZČR

Podrobné informace k provozu jednotlivých fakult najdete na jejich webových stránkách. Tímto opatřením se ruší předcházející opatření platné od 1.7. 2021.

PhDr. Ingeborg Radok Žádná v. r. rektorka
20. červenec 2021

21. července 2021