Random Image

MIMOŘÁDNÝ STIPENDIJNÍ PROGRAM AMU NA PODPORU STUDIA A POBYTU PRO STUDENTY Z UKRAJINY / ЕКСТРАОРДИНАРНУ СТУПЕНДІЙНУ ПРОГРАМУ ПІДТРИМКИ НАВЧАННЯ І ПЕРЕБУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ З УКРАЇНИ

I přesto, že se maximálně snažíme o to pomoci ukrajinským studentům uměleckých oborů, musíme Vás s lítostí informovat, že náš stipendijní program je z důvodu naplněné kapacity momentálně uzavřen. Prosím sledujte náš web, v budoucnu se může situace změnit.

Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje Mimořádný stipendijní program na podporu studia a pobytu pro studenty z Ukrajiny

Preambule

Vedení Akademie múzických umění v Praze je v případě pokračujícího útoku na Ukrajinu a eskalace situace připraveno podpořit ukrajinské studenty, kteří v České republice hledají útočiště před ruskou agresí. Tak jako AMU nabídla útočiště běloruským studentům, kterým hrozila perzekuce za jejich občanské postoje a podpořila vznik celostátních i školních finančních nástrojů na jejich podporu, i nyní hledá cesty, jak v takovém případě v rámci svých možností postupovat.

Mimořádný stipendijní program AMU je vyhlašován na základě aktuální situace na Ukrajině. Podpora je určena pro ty studenty uměleckých oborů, kteří hledají v České republice útočiště před válkou a jejími důsledky, a kteří chtějí pokračovat ve studiu v oboru.

Program je vyhlášen v souladu s rozpočtovými pravidly a na základě rozhodnutí kolegia rektorky, vycházejícího z postoje Vlády ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Z programu mohou být na základě žádostí podaných na jednotlivé fakulty a po posouzení studijních a talentových předpokladů pro daný typ studijního programu, kurzu nebo stáže podpořeni studenti z Ukrajiny, kteří budou přijati na jednu z fakult.

Předmět programu

 • Předmětem programu je podpora žádostí ukrajinských studentů o podporu ze stipendijního programu.
 • Program je vyhlášen na období 1. 3. 2022 – 31. 12. 2022
 • Celková alokovaná částka AMU na mimořádný stipendijní program je 500 tis. Kč.

Podmínky poskytnutí stipendia

 • Stipendium může být na základě rozhodnutí děkana příslušné fakulty poskytnuto studentovi z Ukrajiny na základě písemné žádosti, a na základě posouzení talentu a předpokladů ke studiu. Studium bude v takovém případě studentovi poskytnuto bez úplaty.
 • Současně může být studentovi poskytnuto stipendium v max. výši 10 tis. Kč/měsíc na úhradu životních nákladů v ČR vždy na začátku příslušného měsíce. AMU poskytne studentovi možnost ubytování ve svých ubytovacích zařízeních dle aktuální dostupnosti míst a zvýhodněné stravování.
 • Na zařazení do tohoto programu a poskytnutí stipendia není právní nárok.

Kontaktní osoba AMU: Klára Banotová, klara.banotova@amu.cz

V Praze, dne 1. 3. 2022

PhDr. Ingeborg Radok Žádná, rektorka
Prof. Jan Hančil, prorektor pro mezinárodní vztahy

------------------------

Академія виконавських мистецтв у Празі виписує Екстраординарну ступендійну програму підтримки навчання і перебування для студентів з України

Преамбула

Керівництво Академії виконавських мистецтв у Празі (АМУ) готово у разі продовження атаки на Україну підтримати українських студентів, які шукають у Чехії прихисток від російської агресії. Так, як раніше АМУ запропонувало прихисток білоруським студентам, яким загрожувало пронаслідування за їхню громадянську позицію, і підтримала створення вседержавних та шкільних фінансових інструментів на їхню підтримку, так і зараз шукає шляхи, як в рамках своїх можливостей діяти в такому випадку.

Екстраординарна стипендійна програма АМУ виписується в реакції на актуальну ситуацію в Україні. Підтримка розрахована на студентiв мистецьких спеціалізацій, які шукають у Празі прихисток від війни та її наслідкiв, і які хочуть продовжити навчання за своєю спеціалізацією.

Програма виписується у згоді з бюджетними правилами і на підставі рішення колегії ректорки, яке витікає з позиції уряду ЧР та Міністерства освіти, молоді та фізкультури ЧР. З програми, на підставі прохань до окремо взятих факультетів і після оцінки хисту і передумов навчання на конкретному напрямку навчання, можна підтримати студентів з України, яких буде прийнято на один із факультетів.

Суб´єкт програми

 • Предметом програми є підтримка зі стипендійної програми заявок про допомогу українських студентів.
 • Програма виписується на період від 1. 3. 2022 до 31. 12. 2022.
 • Загальна сума АМУ виділена на екстраординарну стипендійну програму – 500 тисяч чеських крон.

Умови надання стипендії

 • Стипендію може бути надано на підставі рішення декана даного факультету студенту з України, на підставі його запиту і на підставі оцінки його таланту і передумов до навчання. Навчання буде в такому випадку надано студенту безкоштовно.
 • Разом з тим, студентові може бути надана стипендія у розмірі максимально 10 тисяч чеських крон за місяць, для витрат на проживання у Чехії, завжди початком даного місяця. АМУ надасть студенту можливість проживання у своїх гуртожитках, з оглядом на актуальну доступність місць, а також пільгову страву.
 • На прийняття до цієї програми та надання стипендії немає правової претензії.

Контактна особа АМУ: Клара Банотова, klara.banotova@amu.cz

В Празі 1. 3. 2022

докторка Інґеборґ Радок Жадна, ректорка
професор Ян Ганчіл, проректор з міжнародних зв´язків

1. března 2022