logo FAMU
Katedra zvukové tvorby (KZT)

Rozšířenou verzi stránek naleznete na kzt.famu.cz

O KATEDŘE ZVUKOVÉ TVORBY

 

KRÉDO

Posláním studia oboru Zvuková tvorba je rozvíjet zdravý rozum talentovaných jedinců prostřednictvím studia filmové tvorby se zaměřením na zvukovou složku a její možnosti v měnících se podmínkách prostředí postkinematografické éry.
Obecným cílem studia je příprava adeptů na výkon zvukového řemesla ve vedoucích pozicích profese filmového zvuku – zvukových mistrů, supervizorů, designerů etc. tak, aby později dokázali účinně přispívat k vysoké umělecké i technické kvalitě zvukové složky AV tvorby.

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Studium je rozděleno do dvou nezávislých, nicméně navazujících stupňů – bakalářského a magisterského. Absolvování magisterského cyklu předpokládá znalosti stupně bakalářského, přičemž bakalářský cyklus tvoří uzavřený studijní celek, po jehož absolvování bude absolvent připraven na zapojení do praxe. Studijní plán KZT, resp. znalosti a dovednosti příštího mistra zvuku lze rozčlenit do několika kategorií:

  1. předměty přímo související s praktickým výkonem profesí filmového zvuku. Posluchač získává kompetence k produkci a postprodukci zvukové složky filmu. Patří sem také sluchová analýza, která kultivuje schopnost analytického slyšení.

  2. tzv. realizační dílny vedené zkušenými pedagogy aktivně působícími v oboru. Studenti formou společných či individuálních konzultací řeší praktické i teoretické problémy a otázky související s jejich tvorbou v rámci oborových a společných cvičení.

  3. předměty věnované teoretickému uchopení zvukové složky filmu a kurzy filmově teoretické. Jejich cílem je poskytnout uchazeči co nejširší aparát k porozumění filmovému médiu a k reflexi výsledků své vlastní práce.

  4. celoškolní (všeobecně kulturní předměty. Sem patří zejména obecný přehled dějin světové i české kinematografie, studium jazyků a množina volitelných předmětů orientovaných na jednotlivé dílčí zdroje filmové tvorby.

Koncepce studia na KZT se opírá o přesvědčení, že být dobrým tvůrcem filmového zvuku je široce komplexní jev. Znalost technických prostředků a postupů zvukové produkce i postprodukce je sice nezbytnou, nikoli však dostatečnou podmínkou úspěšného výkonu profese. Jedná se totiž o tvůrčí a zároveň týmovou práci. V rámci studijních plánů KZT je proto důraz kladen zejména na budování schopnosti koncepčního uvažování a rozvoj aktivních argumentačních a obecně diskurzivních schopností. Každé praktické cvičení je zakončeno obhajobou, ve které student formuluje poetiku, styl a kontext předkládané práce. K rozvoji tvůrčího myšlení přispívají teoretické předměty, které sice přímo nesouvisí se zvukovou praxí, avšak rozvíjejí cit pro dramaturgii, abstrakci a obecné porozumění filmovému médiu. I zdánlivě odtažité předměty jsou tedy důležité.
Největšími úskalími celého procesu studia – Skyllou a Charybdou – se může adeptům oboru stát příliš úzká specializace. Bez širšího intelektuálního a kulturního rozhledu nelze být respektovaným členem tvůrčího filmového týmu. Dobrý filmový zvukař/absolvent KZT by neměl být jen “odborníkem” zvládajícím technické nástroje a postupy, nýbrž rovněž kreativní a hlavně inspirativní součástí celé filmové produkce. Předpokladem úspěšného studia oboru je proto kromě talentové zkoušky i co nejširší kulturní zájem, obecná cinéphilia a sociální inteligence.
Povinností školy je tedy rozvinout talent studentů a připravit je tak, aby jej později byli schopni uplatnit. Je třeba seznámit je pokud možno se všemi aspekty profese, nemělo by se stávat, že se v praxi setkají s něčím, o čem nikdy neslyšeli. Všechno, co se týká řemesla by KZT měla “zjevit”, ale studenti pak musí dále rozvíjet paralelně samostatným usilováním, neboť není cílem ani v možnostech školy nahradit dynamiku denodenní praxe.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent bakalářského, případně navazujícího magisterského stupně si osvojí základní, resp. pokročilejší postupy praktické tvorby zvukové stopy AV díla, posílí možnosti vlastních (individuálních tvůrčích výkonů a bude umět organizovat a řídit tvůrčí i technický proces realizace filmového zvuku.
Na základě teoretických úvah je schopen zřetelně vyjádřit své postoje a návrhy řešení konkrétních tvůrčích zadání. Své úvahy a názory dokáže formulovat v přesvědčivém a konsistentním tvaru. Tato dovednost může mít v kolektivně-kreativním procesu Filmové tvorby zásadní dopad na zvukovou podobu výsledného díla..
.