Random Image
Katedra střihové skladby (KSS)

STŘIHOVÁ SKLADBA

bakalářský Počet studentů: 21

MONTAGE

navazující magisterský Počet studentů: 14

STŘIHOVÁ SKLADBA

navazující magisterský Počet studentů: 9

PROFIL STUDENTA BAKALÁŘSKÉHO STUPNĚ

Absolvent bakalářského studia je připraven ke střihu běžných filmových a televizních žánrů, včetně tvorby na poli nových médií. Zvládá běžně dostupné technologie v oboru, ovládá gramatiku a estetiku audiovizuálních výrazových prostředků v obrazové i zvukové složce a je schopen jejich technického i tvůrčího využití. Získal poměrně široké znalosti v uměnovědných a společenských oborech včetně širšího kulturního rozhledu. Absolvent je schopen zastávat asistentskou pozici i postavení hlavního střihače.
Složením bakalářské zkoušky má absolvent právo užívat titul bakalář umění - BcA.

PROFIL STUDENTA MAGISTERSKÉHO STUPNĚ

Magisterské studium je určeno vynikajícím posluchačům - absolventům bakalářského stupně. Absolvent magisterského oboru střihové skladby FAMU je připraven stát se tvůrčím partnerem režiséra schopným kreativního řešení jak dílčích variant obrazové a zvukové skladby, tak i dramaturgie celku s přihlédnutím k charakteru díla, režisérově osobnosti i současným uměleckým i technologickým trendům. Přijímá zodpovědnost za společensko etické vyznění audiovizuálních děl, která spoluvytváří. Dále je schopen se podílet na formulování a vytváření profesních postupů a standardů oboru. Studium je ukončeno obhajobou absolventské teoretické i praktické práce. Absolvent má právo používat titul magistr umění - MgA.