Random Image

Montage

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Magisterské studium je zaměřeno na zevrubné zvládnutí gramatiky a estetiky filmových výrazových prostředků obrazové i zvukové složky a schopnosti dramaturgického myšlení a kreativního provedení díla v širším společenském kontextu.

Cíle studia

Katedra připravuje posluchače pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních médií s důrazem na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností i s ohledem na nové technologie. Učí je využívat analytické metody interpretace audiovizuálních děl i v rozpracovaném stádiu a schopnosti názory prezentovat a argumentačně obhajovat.
Magisterské studium je zaměřeno na zevrubné zvládnutí gramatiky a estetiky filmových výrazových prostředků obrazové i zvukové složky a schopnosti dramaturgického myšlení a kreativního provedení díla v širším společenském kontextu.
Řádné denní studium střihové skladby mistrovské úrovně je tříleté a skládá se ze šesti semestrů.

Výchozí úvahou pro tříleté magisterské studium v anglickém jazyce byl předpoklad, že na FAMU už existuje mezinárodní výuka scénáristiky a režie /CDM/, magisterský stupeň výuky kamery /CIN KK/ i některé přednášky v rámci multimediálního oboru CAS probíhají v Angličtině.

Naplnil se předpoklad, že uchazeči o studium budou mít rozdílné teoretické i praktické zázemí z bakalářského stupně. Tříleté studium je tak koncipováno jako fúze některých předmětů a cvičení z českého BcA. stupně, které doplňuje v podstatě zrcadlově zkopírovaný rozvrh předmětů a praktických cvičení z českého MgA. V době prvního udělení akreditace v roce 2016 bylo dosaženo naplnění dříve chybějícího, funkčního a plně integrovaného mezinárodního studijního programu montáže na FAMU.
Tento krok přinesl dále možnost srovnávání výsledků českého a zahraničního programu, čímž nastartoval pozitivní impulz i pro rozvoj programu v jazyce českém.
Pedagogové jsou téměř identičtí s českým programem KSS MgA.
Počet uchazečů je limitován na 7 podobně jako u českého programu - pro zachování kvality a možnosti tradičně individuálního přístupu při výuce.

Profil absolventa

Magisterské studium je určeno vynikajícím posluchačům - absolventům bakalářského stupně uměleckých škol. Absolvent magisterského oboru střihové skladby FAMU je připraven stát se tvůrčím partnerem režiséra schopným kreativního řešení jak dílčích variant obrazové a zvukové skladby, tak i dramaturgie celku s přihlédnutím k charakteru díla, režisérově osobnosti i současným uměleckým i technologickým trendům. Přijímá zodpovědnost za společensko-etické vyznění audiovizuálních děl, která spoluvytváří. Dále je schopen se podílet na formulování a vytváření profesních postupů a standardů oboru. Studium je ukončeno obhajobou absolventské teoretické i praktické práce. Absolvent má právo používat titul magistr umění - MgA.

Obecné informace o přijímacím řízení

http://international.famu.cz/page.php?page=352
How to apply for MONTAGE?
The main condition is to have completed a Bachelor’s Degree in film or a related field. Applicant is expected to have a wealth of experience in film composing and wishes to expand knowledge and skills. Montage is a 3-year follow-up Master’s Program at FAMU.

This is a full-time program taught in English. Applicants are expected to have a keen interest in cinema, literature, fine art and other related fields. Applicants should demonstrate capability of analytical reflection, a sense of image and composition, communication ability and independent thinking.

The admission procedure has two rounds – in the first round, a panel of experts selects the works presented; based on this assessment, selected applicants are invited to the second round in the form of a Skype interview aimed at verifying the applicant’s talent and knowledge more in-depth.
Skype admission interviews will take place approximately in the middle of April. Applicants selected for the second round will be informed about the details regarding the interview in a timely manner.
During the admission procedure, applicants are required to demonstrate their knowledge of the English language at least on the B2 level under the Common European Framework of Reference for Languages.

In order to successfully submit all the


Garant

doc. Mgr. Ivo TRAJKOV

Docent Telefon: 234 244 368 Detail osoby
Foto