Random Image

Scenáristika a dramaturgie

Navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Navazující magisterský studijní program Scenáristika a dramaturgie je dvouletý prezenční, akademicky zaměřený program. Stávajícím garantem je prof. Petr Jarchovský.

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program je dvouoborový: scenáristika a dramaturgie. Oba obory se vzájemně doplňují a nelze je studovat odděleně. K výbavě autora scenáristy patří dramaturgická zkušenost, schopnost analýzy vlastního i cizího scénáře, a tvůrčí aplikace dramaturgických postupů na výstavbu filmového a televizního scénáře.

Po absolvování navazujícího magisterského studijního programu se může absolvent/ka dle svých dispozic specializovat v praxi jako scenárista/ka nebo dramaturg/dramaturgyně, nicméně zkušenosti z absolutoria obou vzájemně se prolínajících disciplín se vzájemně podmiňují.

Cílem studijního programu Scenáristika a dramaturgie je především vychovat komplexní
a jedinečné tvůrčí osobnosti, akademicky a profesně vzdělané odborníky, kteří jsou samostatně i v týmu schopni vytvářet předlohy ke všem druhům audiovizuálních děl i nových médií, jakož i působit v organizačních a řídících složkách producentských center na postu řídícího dramaturga, showrunnera nebo člena writers room.

Absolvent/ka navazujícího magisterského stupně programu Scenáristika a dramaturgie by měl/a umět nahlédnout jak své vlastní autorské dispozice, tak rozpoznat a cíleně rozvíjet svoje žánrové a tematické preference. Měl/a by dokázat porozumět specifikám a zákonitostem žánrů a tyto dovednosti pak aplikovat při dramaturgické práci na cizích látkách.

Absolvent/ka magisterského stupně studijního programu získává, oproti stupni bakalářskému, široké povědomí o problematice producentské dramaturgie, teoretické znalosti a praktické zkušenosti se základy filmové a televizní režie, má zkušenost s převáděním vlastních i cizích textů do různých filmových a televizních formátů, získal/a základní zkušenosti s tvorbou a převáděním textů pro další média (rozhlas, komiks). Zároveň se orientuje v současných trendech v oblasti audiovize a je teoreticky i prakticky obeznámen/a s problematikou filmové kritiky. Dokáže v rodném i anglickém jazyce veřejně prezentovat filmové a televizní projekty a získává základní zkušenost v přípravě těchto projektů v návaznosti na hlavní tvůrčí profese, jakými jsou filmová režie a filmová produkce.

Cíle programu jsou vedle standardní výuky realizovány též formou seminářů a přednášek odborníků, expertů a profesionálů z oblasti filmu, televize, literatury a dalšího spektra humanitního vzdělávání. Prostor je věnován možnosti vlastní profesní profilace a to zejména v příležitosti výběru vedoucího tvůrčí dílny, ve které student/ka magisterského stupně pracuje na svém stěžejním úkolu – diplomovém autorském scénáři k celovečernímu hranému filmu anebo k pilotnímu dílu televizního seriálu či minisérie a synopsemi k jejich dalším dílům. Teoretickým protějškem pak je práce na magisterské teoretické diplomové práci, která se dotýká problematiky témat a žánrů, jimiž se absolvent/ka sám/a, jako kreativní autor/ka, zabývá.

Profil absolventa

Odborné znalosti:

Absolvent/ka navazujícího magisterského studijního programu Scenáristika a dramaturgie:

- se orientuje v moderních scenáristických a dramaturgických postupech a trendech, v tradičních a nově vznikajících filmových a televizních formátech a žánrech; na základě absolvování předmětů zaměřených na segment scenáristiky (zejména Scenáristické dílny, Writer’s Room, Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení, Verze diplomového scénáře) a předmětů zaměřených na segment dramaturgie (zejména Dramaturgické trendy, postupy a praxe, Vývoj a dramaturgie TV forem, Producentská dramaturgie, v adekvátním rozsahu rovněž Scenáristické dílny) je vybaven příslušnými profesními dovednostmi scenáristy dramaturga.
- dokáže vystavět a napsat látku v příslušném formátu, od scénáře k patnáctiminutovému filmu po formát celovečerního filmu; scenáristická díla všech formátů dokáže analyzovat příslušnými dramaturgickými postupy.
- je obeznámen/a se současnými tématy a trendy ve filmu, televizní tvorbě a literatuře (zejména na základě absolvování předmětů Aktuální tendence audiovizuální tvorby a Seminář k teoretické diplomové práci).
- získává zkušenost v práci ve writersroomu jako člen/ka tvůrčího týmu, dokáže vytvářet rešerše ke zvoleným tématům, vytvářet story-line, přizpůsobovat se zvolenému žánrovému schématu, vyprávět ve zvoleném vyprávěcím žánrovém klíči (zejména na základě absolvování předmětu Writer’s Room).
- ovládá základy odborné terminologie v anglickém jazyce a je v něm schopen/a prezentovat vlastní či kolektivně vytvořenou látku profesionálně odpovídající formou (pitching).
- získává rámcové povědomí o profesní praxi, existujících pracovištích, filmových a televizních produkcích a institucích zabývajících se podporou a vývojem filmových a televizních látek (zejména na základě absolvování předmětů Formální příprava na praktickou činnost v audiovizi a Producentská dramaturgie).
- získává hlubší povědomí o aktuálních trendech v oblasti Quality TV a vývojových trendech v oblasti televizní dramaturgie (zejména na základě absolvování předmětů Vývoj a dramaturgie TV forem a Aktuální tendence audiovizuální tvorby.
- rozvíjí zkušenosti v mezioborové praxi v rámci školy i mimo ni (zejména na základě absolvování předmětů Krátkometrážní scénář pro realizační cvičení a Mezioborová spolupráce).

Odborné dovednosti:

Absolvent/ka navazujícího magisterského studijního programu Scenáristika a dramaturgie:

- dokáže vytvořit literární scénáře ke krátkometrážním, středometrážním i celovečerním audiovizuálním dílům.
- dokáže vytvořit průvodní texty k prezentaci filmovému projektu: anotace, moodboard, treatment, synopse, filmová povídka, námět filmového a televizního díla.
- dokáže pracovat v tvůrčím tandemu, v týmu typu writersroom pod vedením showrunnera a zároveň si osvojit povahu a odpovědnosti práce v týmu.
- dokáže samostatně i ve spolupráci s dramaturgem vytvořit původní literární scénář k filmovému nebo televiznímu dílu.
- získává zkušenosti a rozvíjí dovednosti i v bezprostředně navazujících tvůrčích profesích, jakými jsou filmová produkce a režie – a to formou přímé účasti na vývoji, přípravě, prezentaci, případně i samotné realizaci audiovizuálního díla.
- dokáže provést dramaturgickou analýzu literárního scénáře i hotového filmového díla,
a navrhovat dramaturgická řešení k otázkám jeho struktury, jeho tématu, rytmu, k charakterům atd.

Absolvent/ka navazujícího magisterského studijního programu:

- je obeznámen/a s principy všech profesí, podílejících se na vzniku filmového díla.
- je schopen/a kriticky analyzovat filmovou řeč, jednotlivé složky tvořící celek filmového díla a jejich dramaturgické funkce.
- dokáže tvůrčím způsobem přinášet dramaturgická řešení jak ve fázi vývoje scénáře, tak v průběhu střihové fáze tvorby filmového díla, a reagovat na podněty producenta a režiséra ve smyslu dotváření filmového scénáře.
- je schopen/a svůj tvůrčí záměr kvalifikovaně prezentovat odbornému publiku jak v jazyce českém, tak anglickém.

Obecné způsobilosti:

Absolvent/ka navazujícího magisterského studijního programu:

- má konkrétní, praktické i teoretické, metodologické dovednosti nutné pro psaní odborného teoretického textu či kvalifikačních prací.
- vedle samotného zřetelně profilovaného osobitého scenáristického výkonu je rovněž schopen/a vytvářet analytické či profesionálně reprezentativní texty k vlastním i cizím látkám, jako jsou náměty, anotace a nejrůznější prezentace.
- dokáže vytvářet rešerše a podklady k vlastní i společné tvůrčí práci.
- je teoreticky i prakticky obeznámen/a s problematikou filmové a televizní kritiky, na jejímž poli může rovněž profesionálně působit.

Obecné informace o přijímacím řízení

Do přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia se mohou přihlásit absolventi/ky bakalářského studia na kterékoliv vysoké škole. Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je úspěšné složení dvoukolové přijímací zkoušky sestávající z části praktické a z části teoretické.

Praktická zkouška má v přijímacím řízení hlavní váhu. Ověřuje, že uchazeč/ka disponuje standardními scenáristickými znalostmi a dovednostmi na úrovni odpovídající profilu absolventa bakalářského stupně programu Scenáristika a dramaturgie. Uchazeč/ka tyto znalosti a dovednosti prokazuje původním scénářem k hranému filmovému nebo televiznímu dílu, jakož i jeho reflexí formou dramaturgické analýzy a objasněním postupů vedoucích k naplnění tvůrčího záměru. Předloženou autorskou prací a její reflexí uchazeč/ka prokazuje odpovídající úroveň dramatického talentu, schopnost adekvátně aplikovat scenáristické a dramaturgické postupy a dovednosti, originalitu a hloubku autorského pohledu a svébytnost své poetiky.

Teoretická část přijímací zkoušky ověřuje na základě předložené teoretické práce z oblasti filmové a mediální teorie a historie, že uchazeč/ka disponuje standardními teoretickými znalostmi na úrovni odpovídající profilu absolventa bakalářského stupně programu Scenáristika a dramaturgie. Uchazeč/ka prokazuje adekvátní schopnost analyticky pracovat s prameny, vhodně zvolenou metodologií je vyhodnotit a konzistentní argumentací dospět k vlastním závěrům.

PRVNÍ KOLO
Uchazeči/ky zašlou na e-mailovou adresu katedry Scenáristiky a dramaturgie FAMU v určeném termínu praktickou a teoretickou práci.

PRAKTICKÁ PRÁCE:
Scénář hraného filmového či televizního díla o minimálním rozsahu 70 stran, doporučený maximální rozsah je 120 stran A4 standardně formátovaného scénáře.
Hodnotitelé posuzují zejména schopnost autora vytvořit strukturovaný, žánrově a tematicky konzistentní scenáristický tvar většího rozsahu se zvládnutým dramatickým půdorysem a rytmickou skladbou, schopnost ztvárnit ve vzájemných vztazích postavy s výraznými charaktery a s odůvodněnými motivacemi k jednání, schopnost adekvátně vykreslit dobové a místní prostředí, schopnost vyprávět prostředky filmového jazyka a evokovat atmosféru audiovizuálního díla.

TEORETICKÁ PRÁCE:
Teoretické práce z oblasti filmové a mediální teorie a historie o minimálním rozsahu 20 normostran.
Hodnotitelé posuzují úroveň znalostí a standardních metodologických postupů aplikovaných v samostatném teoretickém výzkumu vybraného tématu z oblasti audiovizuálního umění.

ZPŮSOB HODNOCENÍ:
Zkušební komise je tvořena kmenovými pedagogy katedry. Skládá se z praktických scenáristů a dramaturgů a teoretiků, odborníků z oblasti filmové a literární teorie a historie. Předsedou komise je vedoucí katedry, případně jeho zástupce, členem komise je garant studijního programu.

V prvním kole přijímací zkoušky přijímací komise rozhoduje na základě vyhodnocení uchazečem předloženého scénáře a teoretické práce prací podle výše uvedených kritérií o splnění, respektive nesplnění podmínek pro postup uchazeče do dalšího kola.

Členové komise, praktičtí scenáristé a dramaturgové, hodnotí uchazečovu praktickou práci. Na společné schůzi přijímací komise se bodová hodnocení od jednotlivých členů komise oznámí, prodebatují, sečtou a vydělí počtem posuzovatelů. Výsledek je pak přidělen uchazeči/ce.

Členové komise, filmoví a literární teoretici, hodnotí teoretickou část prvního kola přijímacího řízení. Na společné schůzi zkušební komise se bodová hodnocení teoretických prací od jednotlivých členů komise oznámí, prodebatují, sečtou a vydělí počtem posuzovatelů a výsledek je pak přidělen uchazeči/ce.

Bodová hodnocení praktické a teoretické části prvního kola přijímacího řízení se sečtou
a vytvoří se pořadí prvního kola.

Do druhého kola přijímacího řízení postupují ti uchazeči/ky, kteří přesáhli stanovený bodový limit.

DRUHÉ KOLO
Uchazeči/ky se v určeném termínu osobně dostaví na Filmovou a televizní fakultu AMU na katedru Scenáristiky a dramaturgie.

V tomto kole přijímací zkoušky přijímací komise hodnotí zejména kreativní potenciál uchazeče/ky a zvládnutí vyjadřovacích prostředků na úrovni absolventa bakalářského programu Scenáristika a dramaturgie, zjišťuje motivaci uchazeče/ky a hloubku jeho/jejího zájmu o studium v navazujícím magisterském programu, předpoklady pro další rozvoj uchazečova talentu a znalostí, orientaci v oboru a všeobecný kulturní rozhled.

Druhé kolo přijímacího řízení probíhá formou osobního pohovoru s uchazečem/kou před přijímací komisí, složenou z pedagogů katedry. Tvoří ji hodnotitelé praktické a hodnotitelé teoretické práce z prvního kola přijímacího řízení. Komise hodnotí uchazečův/čin verbální projev, znalosti a kompetence, schopnost reflexe a sebereflexe, způsob argumentace a hlubší vhled do problematik obsažených v pracích uchazeče/ky.

ZPŮSOB HODNOCENÍ
Míru talentových předpokladů, znalostí a schopnosti uchazeče/ky ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení. Maximální počty možných udělených bodů a minimální počty bodů nutných pro přijetí ke studiu se stanovují každoročně.

Na základě výsledků přijímacího řízení přijímací komise navrhne děkanovi/ce uchazeče/ky, kteří splnili všechna kritéria k přijetí do navazujícího magisterského programu Scenáristika a dramaturgie.

V určeném termínu děkan/ka FAMU rozhodne o přijetí uchazeče/ky do studijního programu a studijní oddělení fakulty uchazeči/ce zašle písemné vyrozumění o výsledku přijímacího řízení.

Maximální počet přijímaných uchazečů/ek do studijního programu Scenáristika a dramatugrie se stanovuje každý rok (zpravidla v rozmezí 8-10).


Garant

prof. doc. Mgr. Petr JARCHOVSKÝ

Profesor Telefon: 234 244 355 Detail osoby
Foto