Random Image

Scenáristika a dramaturgie

Bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Cíle studia

Studijní obor Scenáristika a dramaturgie je během bakalářského studia zaměřen na tvorbu a analýzu filmového scénáře, přičemž výuka zde postupuje od jednoduchých scenáristických etud přes adaptaci literární předlohy ke scénáři středometrážního filmu. Studenti si během bakalářského studia osvojují základní řemeslné návyky nutné pro scenáristickou praxi. Vedle toho si osvojují základy myšlení o filmu z hlediska jeho struktury a žánrového vymezení, základy teorie dramatu a dramaturgického uvažování. Výuka se dělí na teoretickou část, která je zaměřena na studium dějin kinematografie a dějin literatury, v praktické části se posluchači věnují analýze scénáře a filmového díla a v rámci scenáristických seminářů postupují od elementárních etud až po absolventský scénář celovečerního filmu. Adept má v průběhu studia možnost pracovat v dílnách pod vedením tvůrčích osobností, setkat se s různorodými koncepcemi a  kinematografickými přístupy.

Profil absolventa

PROFIL ABSOLVENTA BC. STUDIA  KSD FAMU
Absolvent tříletého bakalářského stupně katedry scenáristiky a dramaturgie je schopen napsat scénář k filmovému nebo televiznímu hranému dílu v různých formátech, od krátkých tvarů, po tvar středometrážní a celovečerní.
Absolvent rozumí jednotlivým fázím vývoje scénáře a dokáže vytvářet texty, které s nimi souvisí, jako jsou: námět, explikace, anotace, treatment, synopse a scénosled.
Absolvent je schopen vybrat látku vhodnou pro adaptaci literární předlohy. Je schopen předlohu analyzovat, žánrově zařadit a nalézt klíč k jejímu převedení do podoby scénáře.
Absolvent rozumí výstavbě dramatu, zná a dokáže aplikovat dramaturgické pojmy, strategie a postupy. Dokáže kvalifikovaně uvažovat, argumentovat a vyjadřovat se písemně i ústně jako filmový nebo televizní dramaturg.
Absolvent je obeznámen s filmovou a literární historií, historií dramatu, filmovou teorií a v základních obrysech s teorií filmu.
Absolvent je schopen veřejně profesionálně prezentovat svoji práci.
Absolvent bakalářského stupně KSD FAMU se může uplatnit jako filmový a televizní scenárista, scenárista pracující pro příbuzná audiovizuální média, jako filmový
a televizní dramaturg.
Absolvent získává základní výbavu pro působení ve sféře filmové a televizní žurnalistiky, public relations, kritiky anebo psaní literatury, ať beletrie anebo odborné, a pro působení na poli filmové a televizní pedagogiky.
Absolvent si po absolutoriu odnáší středometrážní autorský filmový nebo televizní scénář realizovatelný v profesionálních podmínkách.

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, sestávající z části teoretické a části talentové. Talentová zkouška má v přijímacím řízení největší váhu, v jejím rámci se u uchazeče zjišťují především tyto předpoklady: prokázání dramatického talentu, schopnosti komponovat a vizualizovat příběh na základě předložených autorských prací.


Garant

prof. doc. Mgr. Petr JARCHOVSKÝ

Profesor Telefon: 234 244 355 Detail osoby
Foto