Random Image
Katedra produkce (KP)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘEDPOKLADY KE STUDIU

Magisterský stupeň MgA je určen studentům, kteří mají zájem a také schopnost tvořit, iniciovat, ovlivňovat a spolupracovat na vzniku nových projektů včetně jejich finančního zajištění. Magisterský stupeň je určen studentům, kteří mají schopnost, vzhledem ke svým vědomostem a vlastnostem (charakteru a osobnosti) působit ve vrcholných řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury. Odborné znalosti studenta shrnují poznatky technologie filmové a televizní výroby, nových médií, obchodní vyjednávání, ekonomický (finanční) management, controlling, management malého a středního podniku, marketing a reklama v kultuře a umění a public relations.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Přijímací řízení do magisterského studia katedry produkce FAMU probíhá formou ústního pohovoru včetně obhajoby předložených požadovaných prací (ZDE). Hodnotí se jak úroveň a komplexnost dosažených znalostí během bakalářského studia, tak schopnost samostatně obhájit vlastní producentský projekt a celkové osobní cíle a směřování.

Kritéria hodnocení:

Uchazeč musí obstát ve všech uvedených bodech (ZDE). Předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanovi FAMU k přijetí do studia.