logo FAMU
Katedra produkce (KP)
BAKALÁŘ
MAGISTR

Profil oboru

Cílem studijního programu je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro různé stupně řídících a organizačních prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl a nových médií, včetně možnosti působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury (film, televize, divadlo, hudba, výstavy, muzejnictví či online platformy a reklamy).

Cílem výuky je orientace jak ve sféře umělecké, tak v oblasti organizace, ekonomie, práva, řízení a distribuce-šíření audiovizuálních děl. Orientaci v těchto oborech zajišťují mimo jiné přednášky z oblasti produkce (teorie a historie), kde se posluchači seznamují s problematikou financování, fondů a veřejnoprávních i soukromých podpor, s postupy a technologiemi výroby a se způsobem řízení. 

Povinnou výukou anglického jazyka a jeho aktivního využívání v rámci povinné účasti na praktických cvičení se studenty zahraničních oborů si program dává za cíl naučit studenty odbornou angličtinu, která je nezbytná pro uplatnění v oboru.

Přednášky z audiovizuálního průmyslu pronikají do základů pracovních procesů ostatních tvůrčích profesí vyučovaných na FAMU. Program Produkce je tak koncipován, aby aktivně zapojil studenty do praxe a výroby praktických cvičení (tj. natáčení filmových a televizních projektů Studia FAMU vč. mimořádných cvičení) na různých pozicích společně se studenty ostatních kateder, které je naučí uměleckému a výrobnímu procesu audiovizuálního díla.

Nedílnou součástí studia je příprava fakultního festivalu FAMUFEST, při jehož realizaci mají studenti možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v rámci přípravy, řízení a realizaci této studentské filmové události.

Studijní plány zohledňují skutečnost, že filmové, televizní a fotografické umění a nová média procházejí neustálými změnami - stejně tak jako kultura samotná – mění se tedy možnosti financování, mnohdy i legislativa, a s tím spojená podpora audiovizuálních děl.

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, experti a profesionálové, kteří dosáhli významných výsledků v oboru, a cílem je tuto skutečnost zachovat.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského programu Produkce umí výkonně vést produkci audiovizuálního díla na základě zadaných parametrů, včetně sestavení štábu a základního financování projektu. Absolvent je na svou profesní dráhu vybaven jak po stránce umělecké/kreativní (ví proč a jaký projekt chce dělat a s kým - umí sestavit kreativní štáb, umí projekt vyvinout a zná jeho možnosti financování a exploatace), tak po stránce výkonné (zná možnosti svého štábu a jejich požadavků, zná celý výrobní proces audiovizuálního díla, ví jak nejlépe rozpočtovat a rozumí cashflow, zvládá stresové situace a je komunikativní). Studijní plán bakalářského programu Produkce je koncipován tak, aby absolvent odcházel se zájmem o neustálé rozšiřování svého kulturního přehledu a znalostí angličtiny na komunikativní úrovni.

Absolvent je osobnost, která má širokou možnost uplatnění v oboru – kromě výroby audiovizuálního díla si absolvent umí poradit s produkcí jakékoli kulturní akce (divadlo, koncert, výstava, tzv. event), s organizací filmového festivalu, obstojí na manažerských pozicích ve filmovém, televizním, reklamním průmyslu či online platformách nebo v kulturních či neziskových institucích včetně samosprávy. Cílem výuky je orientace ve všech sférách.

Klíčové znalosti

 • znalost uměleckého a výrobního procesu audiovizuálního díla
 • znalost filmových a televizních technologií
 • přehled o zdrojích podpory relevantních pro audiovizi
 • právní principy (zejména autorské a mediální právo)
 • porozumění právním a ekonomickým doporučením a jejich řádnému aplikování
 • teorie řízení a vedení, včetně zásad efektivního time managementu

Klíčové dovednosti

 • proces přípravy, výroby a distribuce audiovizuálního projektu:
 1. vývoj projektu včetně dramaturgie a sestavení kreativního štábu
 2. plánování a strategie výroby - strategická rozhodnutí, finanční plánování, rozpočtování, cash flow a provádění finanční analýzy
 3. prezentace projektu - formulace projektu (po umělecké a finanční stránce), pitching a podání žádosti pro grantová a dotační řízení
 4. řízení realizace a kontrola výroby ve všech fázích (vývoj, příprava, natáčení, postprodukce) - koordinace řízení činnosti týmu, analýza a řízení workflow štábu a realizačního týmu
 5. uvedení a šíření - premiéra, festivalové uvedení a distribuce
 • stanovení obchodní strategie projektu
 • vyjednávání s obchodními partnery
 • komunikace s odbornými profesemi (právník, ekonom, marketingový specialista…)
 • smluvní a finanční zajištění projektu
 • evaluace průběhu a výsledků projektu (závěrečná zpráva, finální verze projektu na příslušném nosiči, finanční vyúčtování, souhrnná kontrola a evidence smluvního a finančního zajištění a vypořádání projektu)

Obecné kompetence

 • umělecké a organizační zajištění audiovizuálního díla (film, seriál, pořady, reklama, hudební videoklip, aj.)
 • umělecké a organizační zajištění kulturní akce (divadelní, hudební, umělecká, výstavní, eventová, aj.)
 • organizace filmového festivalu
 • manažerská pozice v audiovizuálním průmyslu

Profil oboru

Cílem studijního programu je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro vytvoření vlastní právní subjektivity (producentské společnosti, společnost v oblasti umění se zaměřením na audiovizi)  a také odborníky pro vysoké stupně řídících a manažerských prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl (AVD) a nových médií, včetně možnosti působení v řídících složkách v různých oblastech umění a kultury (film, televize, festival, divadlo, hudba, výstava, muzejnictví či online platforma a reklama).

Cílem výuky je orientace jak ve sféře umělecké, tak v oblasti vedení, řízení, organizace, financování, ekonomie, public relations, marketingu, práva a distribuce-šíření. Orientaci v těchto oborech zajišťují mimo jiné přednášky z oblasti audiovizuální produkce, kde se posluchači seznamují s problematikou producentství v komplexním smyslu.

Program je koncipován tak, aby aktivně zapojil studenty do praxe na vedoucích pozicích ve spolupráci se studenty ostatních kateder, kde se naučí komplexnímu procesu vedení audiovizuálního díla, festivalu, či událostí spojených s audiovizí.

Nedílnou součástí studia je, že se uchazeč hlásí s vlastním producentským projektem a poté v průběhu dvou let magisterského studia pracuje na vývoji tohoto magisterského projektu, při jehož realizaci mají studenti možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti.

Studijní plány zohledňují skutečnost, že filmové, televizní a fotografické umění a nová média procházejí neustálými změnami – stejně tak jako kultura samotná – mění se tedy možnosti financování, mnohdy i legislativa, a s tím spojená podpora audiovizuálních děl.

Na katedře přednášejí zkušení odborníci, experti a profesionálové, kteří dosáhli významných výsledků v oboru, cílem je tuto skutečnost zachovat.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího magisterského programu (NMSP) Produkce je osobností, která pokrývá široké spektrum uplatnění v oboru – ve vlastní produkční společnosti / jako producent nezávislého filmu, producent audiovizuálního díla, nebo ve vysokých řídících / manažerských postech ve veřejnoprávních i soukromých médiích, filmovém, televizním či online a reklamním průmyslu.

Absolvent umí iniciovat, vést a řídit na vlastní odpovědnost produkci audiovizuálního díla, včetně zajištění mezinárodního financování a prezentace díla v zahraničí.

Absolvent je také schopen iniciovat, vést a řídit festival (audiovizuální sféra), kulturní akci (divadlo, koncert, výstava, tzv. event), včetně neziskových institucí a samosprávy.

Absolvent je na svou profesní dráhu vybaven jak po stránce kreativní (iniciuje projekt, kompletně jej vyvine, stanoví kreativní tým projektu), tak po stránce organizační (zajistí finanční a právní stránku projektu, včetně mezinárodní úrovně, a věnuje se exploataci  a obchodování díla).

Studijní plán NMSP Produkce je koncipován tak, aby absolvent odcházel se zájmem o neustálé rozšiřování svého kulturního přehledu i v kontextu mezinárodní spolupráce. Cílem výuky je orientace ve všech sférách.

Klíčové znalosti

 • znalost vedení uměleckého a řídícího procesu audiovizuálního díla, televizního či online projektu a festivalu
 • porozumění oblastí producentství díla ze všech hledisek
 • přehled o žánrech, formátech audiovize
 • právní a finanční aspekty domácí i mezinárodní spolupráce
 • znalost z oblasti prezentace, marketingu a distribuce
 • znalost a přehled fondů, trhů a festivalů
 • teorie mediálního managementu, komerčních médií, manažerství

Klíčové dovednosti

 • audiovizuální producentství – proces vývoje, výroby a distribuce audiovizuálního projektu z pohledu producenta
 • stanovení a zajištění financování AVD na tuzemské i mezinárodní úrovni
 • smluvní aspekty mezinárodní spolupráce
 • komunikace s odbornými profesemi (distributor, PR manager, trhy, festivaly)
 • obchodní zajištění projektu a jeho exploatace a šíření včetně festivalové strategie
 • mediální management a obchodní manažerství

Obecné kompetence

 • iniciace, vedení a umělecká zajištění audiovizuálního díla (film, seriál, minisérie, televizní/online pořad, reklama, hudební videoklip, multimediální díla...)
 • iniciace, vedení a umělecké zajištění kulturní akce (divadelní, hudební, umělecká, výstavní, eventová...)
 • iniciace a vedení filmového festivalu
 • vrcholná/vedoucí manažerská pozice v audiovizuálním průmyslu

.
.