Random Image
Katedra produkce (KP)

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

PŘEDPOKLADY KE STUDIU

Úspěšný uchazeč musí mít poměrně ucelenou představu o svých cílech ve zvoleném oboru. Očekáváme intenzivní a hluboký zájem o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, audiovizi obecně, nová média, literaturu a divadlo.

Předpokládáme znalost základních informací o situaci v současném audiovizuálním průmyslu v ČR i zahraničí, včetně základní odborné terminologie z oblasti audiovize. Dále předpokládáme základní orientaci v otázkách všeobecné ekonomiky, dobrý vztah k matematice a solidní jazykové znalosti.

Úspěšný uchazeč musí také mít organizační talent, musí být schopen domluvit se se svým okolím a musí být schopen přispět k dohodě druhých. Přirozená autorita osobnosti je předpokladem úspěchu.

PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předmětem přijímacího řízení jsou, vedle ověření základních středoškolských vědomostí, především znalosti vycházející z intenzivního zájmu o kulturu a umění, zejména: kinematografii, televizní tvorbu, nová média, literaturu, divadlo. Ověřujeme znalost základních informací o situaci v současném audiovizuálním světě (v tuzemsku i zahraničí), včetně základní odborné terminologie z oblasti filmu a televize a nových médií a dále celkovou orientaci uchazeče v kulturně politických, ekonomických a společenských oblastech.

Úspěšné zvládnutí přijímacího řízení předpokládá vysokou úroveň znalostí a odpovídající charakter osobních schopností a vlastností.

Přijímací řízení je dvoukolové:

I. kolo - písemné - uchazeč absolvuje testy z různých oblastí a zpracuje zadaný úkol.

II. kolo - ústní - pohovor před přijímací komisí.

V písemné části se zjišťují vedle všeobecně kulturních znalostí, znalostí z oblasti audiovize, filmové a televizní problematiky a terminologie, filmové a televizní historie i současnosti a také základní ekonomické a právní pojmy, schopnosti logického úsudku, samostatného myšlení a rozhodování uchazeče. Nedílnou součástí je znalostní test cizího jazyka a matematiky na úrovni středoškolských znalostí.

V další části písemného kola přijímacího řízení píše uchazeč dle zadání úvahu nad vlastním navrhovaným producentským projektem z oblasti audiovize.

V ústní části se upřesňují výsledky písemné části s cílem získání co nejkomplexnějšího pohledu na každého uchazeče. Zkoumají se hlubší znalosti, schopnosti a osobnostní předpoklady, samostatný úsudek, vlastní obhajitelný názor, případně osobní zkušenosti s organizační prací nebo prací přímo v oboru.