Random Image
Katedra produkce (KP)

MAGISTERSKÝ PROGRAM

státní závěrečné zkoušky v magisterském stupni

Cílem magisterské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia.

SZZ se skládá ze tří částí:

  1. obhajoby diplomové práce
  2. obhajoby (vývoje) magisterského projektu
  3. teoretické ústní zkoušky

1) Diplomová práce – písemná práce, která zpracovává komplexnější teoretický problém z oblasti filmové a audiovizuální produkce s využitím postupů vědy a výzkumu rešerše, sběr dat, analýza a syntéza dat, vyhodnocení a intepretace aj.). Parametry diplomové práce se řídí stanovenými vnitřními předpisy AMU a dále zpřesňujícími pravidly katedry produkce FAMU.

2) Absolventský výkon – magisterský projekt. V průběhu celého magisterského studia pracuje student na vývoji svého magisterského projektu. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, pedagogem Producentské dílny a pedagogem Semináře k magisterskému projektu. Student ke SZZ odevzdá souhrn odvedené práce za celé studium a producentskou úvahu nad tím, zda byl projekt naplněn tak, jak si před začátkem studia stanovil. Přesnou strukturu a další parametry stanovuje Zadání diplomové práce a magisterského absolventského výkonu na KP FAMU. Obhajoby probíhají formou pohovoru, během něhož studeny obhájí dílčí kroky své práce a celý projekt zhodnotí z producentského hlediska. V případě, že projekt realizován nebyl, student vysvětlí důvody neúspěšné realizace a obhájí pouze kompletní vývoj magisterského projektu.

3) V ústní části zkoušky komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti Audiovizuální produkce

a dále ze dvou volitelných předmětů ze tří:

  • Distribuce, obchod, šíření a užití
  • Marketing a filmový marketing
  • Management a mediální podnikání

 

PRAVIDLA PRO TVORBU VŠKP