Random Image
Katedra produkce (KP)

MAGISTERSKÝ PROGRAM

SOUČÁSTI SZZ A JEJICH OBSAH

Cílem magisterské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia.

VŠKP spočívá v diplomové písemné práci, ve které musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení.

V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti:

  • Audiovizuální produkce

a dále ze dvou volitelných předmětů z nabídky:

  • Distribuce, obchod, šíření a užití
  • Marketing a filmový marketing
  • Management a mediální podnikání

Student je tedy v teoretické části SZZ zkoušen z celkem 3 předmětů.

Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace a problémy, které samostatně řeší. VŠKP má podobu písemné práce s parametry stanovenými vnitřními předpisy AMU. Písemná diplomová práce má vlastního vedoucího i oponenta.

Následuje obhajoba magisterského projektu – v průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1 - 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů.  Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky. Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení. Student ke SZZ odevzdá souhrn odvedené práce za všechny semestry a producentskou úvahu nad tím, zda byl projekt naplněn tak, jak si před začátkem studia stanovil. Obhájí dílčí kroky své práce a celý projekt zhodnotí z producentského hlediska a doloží veškerou dokumentaci k projektu. V případě, že projekt realizován nebyl, tak student doloží detailní podklady / důvody neúspěšné realizace a obhájí pouze kompletní vývoj magisterského projektu.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (VŠKP)

  • Obhajoba teoretické písemné práce (diplomová práce)
  • Obhajoba magisterského projektu (absolventský výkon) studenti s nástupem 2022 / 2023 a dále

DOKUMENTY: