Random Image
Katedra produkce (KP)

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM

SOUČÁSTI SZZ A JEJICH OBSAH

Cílem bakalářské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia. VŠKP se skládá ze dvou písemných prací. V teoretické i praktické bakalářské písemné práci musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení. V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti filmové produkce a distribuce, televizní produkce a nových médií a práva. Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace, problémy, které pak samostatně řeší.  

VŠKP má podobu písemné práce s parametry stanovenými vnitřními předpisy AMU a skládá ze dvou písemných prací:

  1. Teoretická písemná práce - bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši a případnou reflexi se směřováním k jasnému cíli práce
  2. Praktická písemná práce - zpracování literárního scénáře do technického scénáře, scénosledu, výrobního plánu, natáčecího plánu, rozpočtu, včetně realizační úvahy

Obě práce mají vlastní vedoucí práce i oponenty. Teoretická písemná práce a praktická písemná práce na sebe z pravidla nenavazují.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (VŠKP)

  • Obhajoba teoretické písemné práce (bakalářská práce)
  • Obhajoba praktické písemné práce (absolventský výkon)

DOKUMENTY:

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (SZZ)

  • Teoretická ústní zkouška
  • Obhajoba závěrečných prací (viz výše)

DOKUMENTY: