Random Image
Katedra produkce (KP)

BAKALÁŘSKÝ PROGRAM

Státní závěrečné zkoušky v bakalářském stupni

Cílem bakalářské státní závěrečné zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia.

Státní závěrečná zkouška se skládá ze tří částí:

  1. obhajoby bakalářské práce
  2. obhajoby absolventského výkonu
  3. teoretické ústní zkoušky

1) Bakalářská práce – písemná práce, která zpracovává teoretický problém z oblasti filmové a audiovizuální produkce s využitím postupů vědy a výzkumu (rešerše, analýza a syntéza dat aj.) Parametry bakalářské práce se řídí stanovenými vnitřními předpisy AMU a katedrou produkce FAMU.

2) Absolventský výkon – praktická písemná práce – zpracování výrobních podkladů vycházejících z vybraného literárního scénáře k filmu dle konkretizovaného zadání (rozložení výroby v čase, finanční plánování, včetně realizační úvahy). Na formální parametry práce se přiměřeně aplikuje pravidla VŠKP stanovená vnitřními předpisy AMU a dále zpřesňujícími pravidly stanovenými katedrou produkce FAMU.

3) Ústní část zkoušky se skládá ze tří předmětů: Filmová produkce a distribuce, Televizní produkce a nová média a Právo (pro okruhy otázek viz níže).

PraviDla pro tvorbu VŠKP: