logo FAMU
Katedra produkce (KP)
BAKALÁŘ
MAGISTR

TERMÍNY LÉTO

Termín odevzdání ZP: 21. 5. 2023

Splnění podmínek do: TBA

Datum SZZ: 21. - 22. 6. 2023

Do 14. 6. 2023 zaslat vedoucí katedry a na sekretariát seznam školní i mimoškolní praxe s názvem: "Praktická činnost v průběhu celého bakalářského studia - školní cvičení a mimoškolní praxe”.

TERMÍNY PODZIM

Termín odevzdání ZP: 13. 8. 2023

Splnění podmínek do: TBA

Datum SZZ: 13. - 14. 9. 2023

Do 6. 9. 2023 zaslat vedoucí katedry a na sekretariát seznam školní i mimoškolní praxe s názvem: "Praktická činnost v průběhu celého bakalářského studia - školní cvičení a mimoškolní praxe”.


Součásti SZZ a jejich obsah

Cílem bakalářské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia. VŠKP se skládá ze dvou písemných prací. V teoretické i praktické bakalářské písemné práci musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení. V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti filmové produkce a distribuce, televizní produkce a nových médií a práva. Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace, problémy, které pak samostatně řeší.  

VŠKP má podobu písemné práce s parametry stanovenými vnitřními předpisy AMU a skládá ze dvou písemných prací:

 1. Teoretická písemná práce - bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši a případnou reflexi se směřováním k jasnému cíli práce
 2. Praktická písemná práce - zpracování literárního scénáře do technického scénáře, scénosledu, výrobního plánu, natáčecího plánu, rozpočtu, včetně realizační úvahy

Obě práce mají vlastní vedoucí práce i oponenty. Teoretická písemná práce a praktická písemná práce na sebe z pravidla nenavazují.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (VŠKP)

 • Obhajoba teoretické písemné práce (bakalářská práce)
 • Obhajoba praktické písemné práce (absolventský výkon)

 

Státní závěrečná zkouška (SZZ)

 • Teoretická ústní zkouška
 • Obhajoba závěrečných prací (viz výše)

TERMÍNY LÉTO

Termín odevzdání ZP: 28. 5. 2023

Splnění podmínek do: TBA

Datum SZZ: 28. - 29. 6. 2023

Do 21. 6. 2023 zaslat vedoucí katedry a na sekretariát seznam školní i mimoškolní praxe s názvem: "Praktická činnost v průběhu celého studia - školní cvičení a mimoškolní praxe”.

TERMÍNY PODZIM

Termín odevzdání ZP: 20. 8. 2023

Splnění podmínek do: TBA

Datum SZZ: 20. - 21. 9. 2023

Do 13. 9. 2023 zaslat vedoucí katedry a na sekretariát seznam školní i mimoškolní praxe s názvem: "Praktická činnost v průběhu celého studia - školní cvičení a mimoškolní praxe”.


Součásti SZZ a jejich obsah

Cílem magisterské zkoušky je prověřit odborné i praktické znalosti, které posluchač získal během studia.

VŠKP spočívá v diplomové písemné práci, ve které musí posluchač prokázat zejména schopnost zřetelně definovat zadaný problém v rámci zpracovávaného tématu, popsat jej a analyzovat možná řešení.

V ústní části zkoušky pak komise prověřuje odborné a teoretické znalosti studenta z oblasti:

 • Audiovizuální produkce

a dále ze dvou volitelných předmětů z nabídky:

 • Distribuce, obchod, šíření a užití
 • Marketing a filmový marketing
 • Management a mediální podnikání

Student je tedy v teoretické části SZZ zkoušen z celkem 3 předmětů.

Posluchač musí projevit schopnost aplikovat znalosti na praktické situace a problémy, které samostatně řeší. VŠKP má podobu písemné práce s parametry stanovenými vnitřními předpisy AMU. Písemná diplomová práce má vlastního vedoucího i oponenta.

Následuje obhajoba magisterského projektu – v průběhu dvou let magisterského studia pracuje student na vývoji magisterského projektu v rámci Semináře k magisterskému projektu 1, 2, 3, 4. Práce vychází z projektu, s nímž se hlásil do magisterského studia. Student průběžně konzultuje se svým konzultantem, vyučujícím Producentské dílny a vyučujícím Semináře k magisterskému projektu. V průběhu individuálních konzultací a společných setkání jsou hledány řešení jednotlivých problémů.  Student obhajuje vývoj magisterského projektu (absolventský výkon) u státní závěrečné zkoušky. Samotná realizace magisterského projektu je hodnocena v rámci příslušného praktického cvičení. Student ke SZZ odevzdá souhrn odvedené práce za všechny semestry a producentskou úvahu nad tím, zda byl projekt naplněn tak, jak si před začátkem studia stanovil. Obhájí dílčí kroky své práce a celý projekt zhodnotí z producentského hlediska a doloží veškerou dokumentaci k projektu. V případě, že projekt realizován nebyl, tak student doloží detailní podklady / důvody neúspěšné realizace a obhájí pouze kompletní vývoj magisterského projektu.

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (VŠKP)

 • Obhajoba teoretické písemné práce (diplomová práce)
 • Obhajoba magisterského projektu (absolventský výkon) studenti s nástupem 2022 / 2023

 

Státní závěrečná zkouška (SZZ)

 • Teoretická ústní zkouška
 • Obhajoba závěrečné práce (viz výše)

.
.