Random Image
Katedra animované tvorby (KAT)

pro uchazeče /
MAGISTERSKÉ STUDIUM

INF

Od 3. 6. 2024 do půlnoci (UTC+01:00) 15.8.2024 otevřené elektronické přihlášky do magisterského studia 2024/2025

Všechny povinné práce lze po vyplnění přihlášky podávat elektronicky prostřednictvím online formuláře

 

 • Uzávěrka pro odevzdání povinných prací a podkladů je 15.8.2024
 • Termín 1. kola 12.9.2024
 • Termín 2. kola (prezenčně) 17.9.2024

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Cílem navazujícího magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni vytvářet autorské animované filmy nejvyšší umělecké kvality, a to od námětu až po realizaci. 

Absolventi aspirují k tomu být samostatnými tvůrčími osobnostmi, režiséry s originální vizí a hlubokými znalostmi své profese. Disponují širokým rozhledem v oblasti kinematografie a výtvarného umění. Jsou důkladně obeznámeni s historií, současností i nastupujícími trendy v rámci svého oboru. V budoucnu by měli být schopni režírovat, či se podílet na režii celovečerního animovaného filmu nebo seriálu, vést tvůrčí kolektiv, zapojit se do hlavních tvůrčích profesí animovaného filmu, případně být autory a tvůrci dalších druhů animované tvorby. 

Součástí magisterského studia je seznámení se s problematikou kombinace hraného a animovaného filmu, celovečerního filmu a seriálu. Důležitou a nedílnou částí studia je příprava absolventské písemné teoretické práce, která by měla být inovativní a přínosná v oboru animované tvorby.

 

Přijetí do magisterského studia

O přijetí ke studiu do magisterského studijního programu na KAT se ucházíte

 1. podáním elektronické přihlášky (včetně příloh a uhrazení poplatku)
 2. podáním všech povinných prací a podkladů prostřednictvím on-line formuláře

 

PŘIHLÁŠKA

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených na webu AMU.

Uchazeč/ka může sledovat průběh přijímacího řízení a stav rozhodnutí o jeho přijetí či nepřijetí na adrese https://prihlaska.amu.cz.

Uchazeč/ka vyplní elektronickou přihlášku na internetových stránkách AMU. Formulář elektronické přihlášky je přístupný v termínech uvedených ve specifických podmínkách příslušného studijního programu (do půlnoci). V případě podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a nebude zařazena do přijímacího řízení.

Elektronická přihláška musí obsahovat přílohy I. - II. (viz níže), tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč/ka do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem/kou či absolventem/kou jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti a s uchazečem/kou nemůže být zahájeno přijímacího řízení:

 1. Životopis s aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče/ky; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč/ka si zvolí sám jednu z těchto dvou forem, pokud není ve specifických podmínkách uvedeno jinak)
   
 2. Fotokopii bakalářského diplomu.* V případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU uchazeč/ka doloží vykonání zkoušky bakalářským diplomem, jehož úředně ověřenou fotokopii (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT) předloží v termínu stanoveném Studijním oddělením FAMU. Uchazeč/ka, který/á v rámci bakalářského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá potvrdit termín konání zkoušky na přihlášku ke studiu a přiloží k elektronické přihlášce.
  *Studenti/ky či absolventi/ky FAMU nemusí tuto přílohu dokládat.

V případě, že uchazeč/ka o navazující magisterské studium absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole, postupuje podle informací o uznání zahraničního vzdělání. Uchazeč/ka doloží podklady pro nostrifikaci bakalářského diplomu na vyzvání Studijního oddělení FAMU. Doklady osvědčující absolvování vysokoškolského studijního programu na Slovensku, v Maďarsku a v Polsku je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenné bez dalšího úředního postupu.

Přílohy I. a II. nahraje uchazeč/ka do příloh elektronické přihlášky* (formát .pdf, .jpg., nebo .png).
*Pozor, nejedná se o on-line formulář pro odevzdávání povinných prací a podkladů. Elektronická přihláška má své vlastní oddělené rozhraní.

 

POVINNÉ PRÁCE A PODKLADY

Povinné práce a podklady zahrnují:

1.

VLASTNÍ ANIMOVANÝ FILM

 

 • Film by měl svými parametry odpovídat bakalářskému absolventskému animovanému filmu.
  • Film může být vytvořen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií animace.
  • Předpokládaná metráž je nejméně 3 minuty.
  • Uchazeči/ky tímto filmem prokazují, zda mají potřebné předpoklady k magisterskému studiu na Katedře animované tvorby a k jaké profesi z oblasti animace nejvíce inklinují.
 • podává se ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře
  • fuknční veřejný odkaz na YouTube či cloudové úložiště (např. GoogleDrive, OneDrive, atp.)
  • nezasílejte prosím odkaz na VIMEO (ze zkušenosti s tím bývají zbytečné potíže)
  • pozor, v případě nefunkčnosti poskytnutého odkazu můžete být vyřazeni z přijímacího řízení

 

2.

předložení vlastního portfolia

 

 • Vlastní výtvarné práce, případně další animovaná díla (mimo autorský film předkládaný v bodě 1) v podobě showreelu
  • lze zařadit jakokouliv výtvarnou techniku, klasickou i digitální
  • v případě digitálních reprodukcí fyzických prací prosím dbejte na vysokou obrazovou kvalitu (např. u menších kreseb ideálně scan, u větších prací fotografie ve vysokém rozlišení s vhodnými světelnými podmínkami, atp.)
 • podává se ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře 
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 100MB)
  • rozsah cca 20 stran výtvarných prací (počet prací na jedné straně je libovolný)
  • grafická úprava dokumentu je libovolná
  • doporučená je orientace stránky na šířku
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení

   příkládáteli i showreel:
  • fuknční veřejný odkaz na YouTube či cloudové úložiště (např. GoogleDrive, OneDrive, atp.)
  • nezasílejte prosím odkaz na VIMEO (ze zkušenosti s tím bývají zbytečné potíže)
  • pozor, v případě nefunkčnosti poskytnutého odkazu můžete být vyřazeni z přijímacího řízení

 

3.

PŘEDLOŽENÍ PROJEKTU ABSOLVENTSKÉHO FILMU

 

 • Jedná se o předložení projektu, který uchazeč/ka hodlá realizovat v magisterském studiu.
  • Každý projekt musí minimálně obsahovat: 
   • námět (případně scénář)
   • režisérskou explikaci s popisem technologie
   • výtvarné návrhy k danému námětu (3-5 obrázků)
  • Předpokládaná délka filmu je cca 5-8 min.
  • Film může být vytvořen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií.
  • Členové výrobního štábu nemusí být v době předkládání projektu známi.
  • Uchazeč/ka může předložit maximálně 3 projekty.
    
 • podává se ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře 
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 10MB)
  • rozsah textové části každého projektu je cca 1-2 normostrany (přibližně 3600 znaků včetně mezer)
  • text musí být čitelný (např. zhotoven v textovém editoru, na stroji, apod.)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení

 

4.

VLASTNÍ PŘEDSTAVA O MODELACI MAGISTERSKÉHO STUDIA  

 

 • Zamýšlené téma teoretické diplomové práce.
 • Představa o domácích či zahraničních stážích, apod.
   
 • podává se ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře 
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 10MB)
  • maximální rozsah cca 1 normostrana (přibližně 1800 znaků včetně mezer)
  • text musí být čitelný (např. zhotoven v textovém editoru, na stroji, apod.)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení

 

5.

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ STUDIJNÍCH ČI ODBORNÝCH PRAXÍ /STÁŽÍ /KURZŮ

 

 • Požadovaná celková délka odborné praxe je minimálně 3 měsíce
  • Celková délka může být nasčítána z více jednotlivých odborných praxí (neuznává se praxe prováděná ve vlastní škole, firmě, ateliéru atd.), studijních stáží, a odborných kurzů.
  • Veškerá dokládaná abosolutoria musí souviset s oborem animace, přípustná je i oblast obrazové postprodukce či trikového filmu.
  • Dokládaná absolutoria musí být potvrzena daným pracovištěm, školou, či organizátorem kurzu (např. razítko, certifikát, atp.).
    
 • podává se ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře 
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 10MB)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení

 

ZPŮSOB PODÁNÍ POVINNÝCH PRACÍ A PODKLADŮ

Všechny povinné práce a podklady je zapotřebí nejpozději do data uzávěrky podat ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře 

 • Dbejte prosím na formální náležitosti (formát, rozhas, atp.), které jsou detailnějši popsány u jednotlivých bodů výše.
 • Pro úspěšné vyplnění formuláře je nutné znát číslo přihlášky.
 • Rozhodující je čas odeslání online formuláře nejpozději do půlnoci (UTC+01:00) v den uzávěrky.

 

 

Průběh přijímacího řízení

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanátu FAMU k přijetí do studia.

Přijímací řízení je dvoukolové. Obě kola jsou vyřazovací:

I.

 

V prvním kole zkušební komise posoudí zaslané povinné práce, tj. animovaný film, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému filmu, projekt absolventského filmu, představu uchazeče o modelaci magisterského studia a potvrzení o vykonání odborné praxe.

II.

 

Uchazeči/ky, kteří uspěli/y v prvním kole přijímací zkoušky, se dostaví na FAMU k druhému kolu přijímací zkoušky - k ústnímu pohovoru. Z pravidla jsou diskutovány veškeré práce a podklady, které byly zaslány v prvním kole, přičemž jsou kladeny doplňující dotazy. Přijímací komise zde zjišťuje celkové předpoklady pro magisterské studium, další rozvoj jejich talentu a znalostí, motivaci uchazečů/ek a hloubku jejich zájmu o zvolený obor, komunikační dovednosti, orientaci v daném oboru a všeobecný kulturní rozhled.

 

Další a podrobnější informace ohledně přijímacího řízení do magisterkého studia naleznete zde.