logo FAMU
Katedra animované tvorby (KAT)

Magisterské studium / Přijímací řízení

INF

Od 1. 8. 2021 do 12. 8. 2021 (do půlnoci) otevřené elektronické přihlášky do navazujícího mg. studia 2021/22

Uzávěrka přihlášek ke studiu je 12.8.2021 (rozhoduje razítko pošty)

Termín pro odevzdání povinných prací a podkladů je 1. 9. 2021

Všechny povinné prace lze po vyplnění přihlášky podávat elektronicky prostřednictvím online formuláře


 

Charakteristika oboru

Cílem navazujícího magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni vytvářet od námětu až po realizaci autorské animované filmy nejvyšší umělecké kvality. Absolventi by měli být samostatnými tvůrčími osobnostmi, režiséry s originální vizí a hlubokými znalostmi. Měli by mít široký rozhled v oblasti filmu a umění, být důkladně obeznámeni s historií i současností i nastupujícími trendy svého oboru. V budoucnu by měli být schopni režírovat či podílet se na režii celovečerního animovaném filmu nebo seriálu, vést tvůrčí kolektiv, zapojit se do hlavních tvůrčích profesí animovaného filmu, být autory a tvůrci dalších druhů animované tvorby. 

Součástí magisterského studia je seznámení se s problematikou kombinace hraného a animovaného filmu a celovečerního filmu a seriálu. Důležitou a nedílnou částí studia je příprava absolventské písemné teoretické práce, která by měla být inovativní a přínosná v oboru animované tvorby.

 

Podmínky pro přijetí do magisterského studia

  1. Předložení animovaného filmu, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému animovanému filmu. Film může být vytvořen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií animace. Předpokládaná metráž je nejméně 3 minuty. Uchazeči tímto filmem prokazují, jestli mají předpoklady k magisterskému studiu a k jaké profesi z oblasti animovaného filmu nejvíce inklinují.

  2. Předložení projektu (režijní rozvaha, popis technologie, scénář), který uchazeč hodlá realizovat v magisterském studiu. Tento projekt musí splňovat zadání cvičení 1. roč. mag. studia Animace + herec, jehož metráž je cca 5 min.

  3. Předložení vlastní představy o modelaci magisterského studia  (plánovaný okruh zájmů a přednášek mimo naší katedru, zamýšlené téma teoretické diplomové práce, představa o domácích či zahraničních stážích atd.)

  4. Požadavek absolvování odborné praxe v celkové délce 6 měsíců. Odborná praxe může být nasčítána ze studijních stáží, odborných praxí (neuznává se praxe prováděná ve vlastní škole, firmě, ateliéru atd.) a odborných kurzů. Vše se musí týkat animace, případně obrazové postprodukce, či trikového filmu a musí být potvrzeno školou, pracovištěm, či organizátorem kurzu.

    Délky odborných kurzů se vzhledem k jejich intenzitě počítají za dvojnásobek. Uchazeč musí předložit zprávu o zkušenostech a poznatcích, které během praxe, stáže či kurzu získal a přiloží praktické výsledky své práce, které vytvořil.

  5. Prokázání zevrubných odborných znalostí z oblasti animace, z její historie a teorie.

 

Požadované práce (body 1 - 4) je možné podat: 

  • A) OSOBNĚ
  • B) POŠTOU
  • C) ELEKTRONICKY

 

Všechny povinné práce čitelně označené celým jménem a adresou uchazeče je nutno odevzdat nebo zaslat do 1. 9.2021 (včetně) jednou z těchto možností:

 

A)

OSOBNĚ na podatelně AMU se sídlem

Malostranské náměstí 259/12,
Praha 1

v uzavřené obálce s adresou
FAMU - Katedra animované tvorby

Termín pro odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia je nejpozději do 1. září 2021 v 5 exemplářích.

B)

POŠTOU zaslat doporučeně na adresu:

Filmová a televizní fakulta AMU
Katedra animované tvorby
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Termín pro odevzdání povinných prací k přijímacímu řízení do navazujícího magisterského studia je nejpozději do 1. září 2021 v 5 exemplářích.

C)

ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře (pro úspěšné vyplnění formuláře je nutné znát číslo přihlášky)

Pro termín podání povinných prací a příloh touto cestou je rozhodující čas odeslání online formuláře do půlnoci (UTC+01:00) 1. září 2021

 

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkance FAMU k přijetí do studia.

 

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení je dvoukolové. Obě kola jsou vyřazovací

 

V prvním kole zkušební komise posoudí zaslané povinné práce, tj. animovaný film, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému filmu, projekt cvičení Animace + herec, představu uchazeče o modelaci magisterského studia a potvrzení o vykonání odborné praxe v celkové délce 6 měsíců.

 

Uchazeče, kteří postoupí do druhého kola čeká pohovor o všech pracích a dokladech, které zaslali k přijímacímu řízení. Dále musí zodpovědět otázky členů zkušební komise a prokázat tak dostatečné znalosti z historie, teorie i praxe animovaného filmu.

 

Přihláška

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených ve veřejné části internetových stránek AMU - ZDE. Formulář elektronické přihlášky je přístupný od 1. 8. 2021 do 12. 8. 2021 (do půlnoci). Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne (na barevné nebo černobílé tiskárně), podepíše, doplní ji o níže uvedené přílohy a náležitosti a vše nejpozději do 13. srpna 2021 buď

a) osobně podá v úředních hodinách na Podatelně Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1

anebo

b) pošle poštou na adresu:

Akademie múzických umění v Praze
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 12
118 00 Praha 1

(rozhoduje termín podání na poště nebo podatelně AMU - 13. srpna 2021 včetně)


Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy I. - III., tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti a s uchazečem nemůže být zahájeno přijímacího řízení:

I) 

Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);

II) 

Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT). Uchazeč, který v rámci bakalářského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá na přihlášce potvrdit termín konání zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU doloží vykonání zkoušky bakalářským diplomem, jehož úředně ověřenou fotokopii předloží do 17. 9. 2021 na Studijním oddělení FAMU, nebo vykonání státní závěrečné zkoušky doloží potvrzením příslušné školy (formulář k dispozici na vyžádání na SO FAMU).

V případě, že uchazeč absolvoval vysokou školu v zahraničí, doloží v souladu s ustanoveními § 48 Zákona o VŠ nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu). Informace k uznání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení naleznete v sekci Uznávání zahraničního vzdělání. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko.

III)

Vytištěné potvrzení o uhrazení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením, které uchazeč vylepí na přihlášku. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 878 Kč a je nevratný. Poplatek uchazeč uhradí výhradně bankovním převodním příkazem (jiné způsoby, např. poštovní poukázkou nebo v hotovosti, nejsou možné).

Číslo účtu19-5373180297/0100VS64913SS (=specifický symbol): číslo přihlášky uchazeče (bez jeho uvedení není platba kompatibilní s přihláškou, která tak nemá stanovené náležitosti).

Pro platby ze zahraničí uchazeči použijí tyto údaje:

SWIFT code: KOMBCZPPXXX;
IBAN code: CZ 5301000000195373180297;
Adresa banky: Komerční banka, a.s., Malostranské nám. 23, 118 00 Praha 1, Czech Republic;
Majitel účtu: AMU, Malostranské náměstí 12, 118 01 Praha 1. 

Uchazeč jako plátce je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.

Další přílohy:

IV) Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

a) úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),

b) případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,

c) vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude upřesněn. 

Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Další informace ohledně přijímacího řízení do magisterkého studia naleznete zde: https://www.famu.cz/cs/chci-studovat/magisterske-studijni-programy/

 .
.