Random Image
Katedra animované tvorby (KAT)

MAGISTERSKÉ STUDIUM

INF

Od 1. 6. 2023 do půlnoci (UTC+01:00) 15.8.2023 otevřené elektronické přihlášky do magisterského studia 2023/24

Uzávěrka pro odevzdání povinných prací a podkladů je 15.8.2023

Všechny povinné práce lze po vyplnění přihlášky podávat elektronicky prostřednictvím online formuláře

Termín 1. kola 11.9.2023

Termín 2. kola (prezenčně) 18.9.2023

CHARAKTERISTIKA OBORU

Cílem navazujícího magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou schopni vytvářet autorské animované filmy nejvyšší umělecké kvality, a to od námětu až po realizaci. 

Absolventi aspirují k tomu být samostatnými tvůrčími osobnostmi, režiséry s originální vizí a hlubokými znalostmi své profese. Disponují širokým rozhledem v oblasti kinematografie a výtvarného umění. Jsou důkladně obeznámeni s historií, současností i nastupujícími trendy v rámci svého oboru. V budoucnu by měli být schopni režírovat, či se podílet na režii celovečerního animovaného filmu nebo seriálu, vést tvůrčí kolektiv, zapojit se do hlavních tvůrčích profesí animovaného filmu, případně být autory a tvůrci dalších druhů animované tvorby. 

Součástí magisterského studia je seznámení se s problematikou kombinace hraného a animovaného filmu, celovečerního filmu a seriálu. Důležitou a nedílnou částí studia je příprava absolventské písemné teoretické práce, která by měla být inovativní a přínosná v oboru animované tvorby.

 

Přijetí do magisterského studia

O přijetí ke studiu do magisterského studijního programu na KAT se ucházíte

 1. podáním elektronické přihlášky (včetně příloh a uhrazení poplatku)
 2. podáním všech povinných prací a podkladů prostřednictvím on-line formuláře

PŘIHLÁŠKA

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů uvedených na webu AMU.


Přihláška musí vždy obsahovat následující přílohy, tedy i bez ohledu na to, zda se uchazeč do přijímacího řízení hlásí opakovaně nebo zda je studentem či absolventem jiné VŠ; bez těchto příloh nemá přihláška všechny náležitosti a s uchazečem nemůže být zahájeno přijímací řízení:

 1. Životopis s vlastnoručním podpisem, aktuální adresou, telefonním číslem a e-mailovou adresou uchazeče; životopis se píše podle obecných standardů klasického nebo strukturovaného životopisu (uchazeč si zvolí sám jednu z těchto dvou forem);
 2. Úředně ověřenou fotokopii bakalářského diplomu (ověření provádí obecní úřady, notáři a pobočky České pošty, které poskytují službu Czech POINT).

  Uchazeč, který v rámci bakalářského studia teprve bude vykonávat státní závěrečnou zkoušku, si nechá na přihlášce potvrdit termín konání zkoušky; v případě splnění talentových i teoretických podmínek přijímacího řízení přijetí ke studiu na FAMU doloží vykonání zkoušky bakalářským diplomem.

  V případě, že uchazeč absolvoval vysokou školu v zahraničí, doloží v souladu s ustanoveními § 48 Zákona o VŠ nostrifikaci o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. nostrifikaci bakalářského diplomu). Informace k uznání zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení naleznete v sekci Uznávání zahraničního vzdělání. Není zapotřebí dokládat nostrifikaci vysokoškolského diplomu ze zemí Slovensko, Polsko, Maďarsko.

Další přílohy:

 1. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:
  • Úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),
  • Případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,
  • Vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude upřesněn.
  • Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

 

POVINNÉ PRÁCE A PODKLADY

Povinné práce a podklady zahrnují:

1.

VLASTNÍ ANIMOVANÝ FILM

 

 • Film by měl svými parametry odpovídat bakalářskému absolventskému animovanému filmu.
  • Film může být vytvořen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií animace.
  • Předpokládaná metráž je nejméně 3 minuty.
  • Uchazeči/ky tímto filmem prokazují, zda mají potřebné předpoklady k magisterskému studiu na Katedře animované tvorby a k jaké profesi z oblasti animovaného nebo alternativního filmu nejvíce inklinují.
 • podává se ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře
  • fuknční veřejný odkaz na YouTube či cloudové úložiště (např. GoogleDrive, OneDrive, atp.)
  • nezasílejte prosím odkaz na VIMEO (ze zkušenosti s tím bývají zbytečné potíže)
  • pozor, v případě nefunkčnosti poskytnutého odkazu můžete být vyřazeni z přijímacího řízení
2.

PŘEDLOŽENÍ PROJEKTU ABSOLVENTSKÉHO FILMU

 

 • Jedná se o předložení projektu, který uchazeč/ka hodlá realizovat v magisterském studiu.
  • Předložený projekt musí minimálně obsahovat: Námět (případně scénář), režisérskou explikaci s popisem technologie, výtvarné návrhy k filmu (3-5 obrázků)
  • Členové výrobního štábu nemusí být v době předkládání projektu známi.
  • Film může být vytvořen na volné téma a není omezen žánrem ani technologií.
  • Předpokládaná délka je cca 5-8 min.
 • podává se ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře 
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 10MB)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení
3.

VLASTNÍ PŘEDSTAVA O MODELACI MAGISTERSKÉHO STUDIA  

 

 • Zamýšlené téma teoretické diplomové práce.
 • Představa o domácích či zahraničních stážích
 • atd.
 • podává se ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře 
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 10MB)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení
4.

DOKLAD O ABSOLVOVÁNÍ STUDIJNÍCH ČI ODBORNÝCH PRAXÍ / STÁŽÍ / KURZŮ

 

 • Požadovaná celková délka odborné praxe je minimálně 3 měsíců
  • Celková délka může být nasčítána z většího množství odborných praxí (neuznává se praxe prováděná ve vlastní škole, firmě, ateliéru atd.), studijních stáží, a odborných kurzů.
  • Veškerá dokládaná abosolutoria musí souviset s oborem animace, přípustná je i oblast obrazové postprodukce či trikového filmu
  • Dokládaná absolutoria musí být potvrzena daným pracovištěm, školou, či organizátorem kurzu (např. razítko, certifikát, atp.)
 • podává se ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře 
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 10MB)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení

ZPŮSOB PODÁNÍ POVINNÝCH PRACÍ A PODKLADŮ

Všechny povinné práce a podklady je zapotřebí nejpozději do data uzávěrky podat ELEKTRONICKY prostřednictvím on-line formuláře 

 • Pro úspěšné vyplnění formuláře je nutné znát číslo přihlášky
 • Rozhodující je čas odeslání online formuláře nejpozději do půlnoci (UTC+01:00) v den uzávěrky

 

 

Průběh přijímacího řízení

Talentové a znalostní předpoklady uchazeče ke studiu posuzuje přijímací komise formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Přijímací komise navrhne uchazeče, kteří tuto hranici splnili, děkanátu FAMU k přijetí do studia.

Přijímací řízení je dvoukolové. Obě kola jsou vyřazovací:

I.

 

V prvním kole zkušební komise posoudí zaslané povinné práce, tj. animovaný film, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému filmu, projekt absolventského filmu, představu uchazeče o modelaci magisterského studia a potvrzení o vykonání odborné praxe.

II.

 

Uchazeče, kteří postoupí do druhého kola čeká pohovor o všech pracích a podkladech, které zaslali k přijímacímu řízení. Dále zodpoví doplňující otázky členů zkušební komise a prokáží dostatečné znalosti z historie, teorie i praxe animovaného filmu. prvním kole zkušební komise posoudí zaslané povinné práce, tj. animovaný film, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému filmu, projekt absolventského filmu, představu uchazeče o modelaci magisterského studia a potvrzení o vykonání odborné praxe.

Další informace ohledně přijímacího řízení do magisterkého studia naleznete zde.