logo FAMU
Katedra animované tvorby (KAT)

Bakalářské studium

!

Z důvodu pandemické situace je v letošním roce možné prostřednictvím online formuláře (viz níže) podávat i výtvarné práce


INF

Uzávěrka přihlášek ke studiu pátek 6. 11. 2020 (rozhoduje razítko pošty)

Následný termín pro odevzdání povinných prací úterý 1. 12. 2020

Všechny povinné prace (včetně výtvarných) lze po vyplnění přihlášky podávat elektronicky prostřednictvím online formuláře

Druhé a třetí kolo přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2021/22 proběhne na konci ledna 2021


 

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na výchovu samostatných tvůrčích pracovníků v oboru animace, animátory, režiséry, příp. scenáristy. Výuka bakalářského stupně je zaměřena především na animaci. Studenti se seznámí se všemi užívanými technikami animace, se základy scenáristiky a režie animovaného filmu.

Cílem bakalářského stupně studia je vychovat „umělecké řemeslníky" v oboru animace. Absolvent tohoto stupně se naučí animovat v různých animačních technikách, naučí se vytvářet scénáře jak literární, tak obrázkové, kultivuje svůj výtvarný projev a získá základní znalosti o režii, teorii, historii a dalších disciplinách animovaného filmu.

 

Předpoklady ke studiu

V přijímacím řízení přijímací komise ověřuje podmínky pro příjetí do studia: kreativitu, výtvarné nadání, smysl pro tempo a rytmus, dramatický talent. Z osobních vlastností je důležitý zejména smysl pro týmovou práci, samostatnost v rozhodování a trpělivost.

Dalšími podmínkami pro přijetí do studia, které ověřuje přijímací komise, jsou rozsáhlé znalosti z oblasti umění a kultury a základní znalosti z historie a teorie animovaného filmu a určitou orientaci ve filmových a digitálních technologiích.

!

U zahraničních studentů je nutná znalost českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL, kterou uchazeč musí při podání přihlášky doložit hodnověrným jazykovým certifikátem vzdělávací instituce oprávněné jej vydávat nebo vykonáním jazykové zkoušky na Centru jazykové přípravy AMU.


 

 

Přijetí do bakalářského studia

Uchazeč se o přijetí do bakalářského studia uchází podáním přihlášky s přílohami a povinných prací.

 

PŘIHLÁŠKA

Uchazeč vyplní přihlášku elektronicky podle pokynů na webu AMU - http://prihlaska.amu.cz

Po vytištění vyplněné elektronické přihlášky se ve spodní části nachází odkaz na online formulář, který je možné použít pro podání části povinných prací (viz sekce povinné práce).

K přihlášce musí být přiložen (mimo další přílohy; více podrobností v sekci B 1 zde) ústřižek o zaplacení administrativního poplatku.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní o přílohy (více podrobností v sekci B 1 zde) a vše podá do 6. 11. 2020 jednou z těchto možností:

A)

OSOBNĚ na podatelně AMU se sídlem

Malostranské náměstí 259/12
Praha 1

B)

POŠTOU doporučeně na adresu:

Filmová a televizní fakulta AMU
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Pro termín podání přihlášky je rozhodující poštovní razítko
6. 11. 2020


POVINNÉ PRÁCE

Poviné práce sestávají z rozboru libovolného animovaného díla, vlastního námětu a vlastních výtvarných a animovaných prací, k nimž je nutné doložit autorské prohlášení.

1.

Rozbor libovolného animovaného filmu

 • maximální rozsah 1 normostrana (přibližně 1800 znaků včetně mezer)
 • musí být psán strojem nebo na počítači 
 • možnosti podání:
  • A) OSOBNĚ
   • musí být předložen v 5 exemplářích
   • každý exemplář musí být čitelně označen celým jménem uchazeče
  • B) POŠTOU
   • musí být předložen v 5 exemplářích
   • každý exemplář musí být čitelně označen celým jménem uchazeče
  • C) ELEKTRONICKY
   • musí být zaslán ve formátu PDF v rámci online formuláře s maximální velikostí souboru 10MB
   • PDF dokument musí obsahovat celé jméno uchazeče

 


2.

Vlastní původní námět na animovaný film

 • maximální rozsah 1 normostrana (přibližně 1800 znaků včetně mezer)
 • musí být psán strojem nebo na počítači 
 • možnosti podání:
  • A) OSOBNĚ
   • musí být předložen v 5 exemplářích
   • každý exemplář musí být čitelně označen celým jménem uchazeče
  • B) POŠTOU
   • musí být předložen v 5 exemplářích
   • každý exemplář musí být čitelně označen celým jménem uchazeče
  • C) ELEKTRONICKY
   • musí být zaslán ve formátu PDF v rámci online formuláře s maximální velikostí souboru 10MB
   • PDF dokument musí obsahovat celé jméno uchazeče

 


3.

Vlastní výtvarné práce

 • v počtu maximálně 20 kusů
 • max. velikosti formátu přibližně A1
  (velikost je pouze orientační, prosíme nezasílejte role, plátna a jiné nadměrné práce s nimiž se obtížně manipuluje)
 • přípustné jsou i skicáky (sketchbook), vázané publikace, apod. (počítají se jako 1 kus)
 • přípustné jsou originály i kopie
 • odevzdávají se v jednom exempláři
  (odevzdané výtvarné práce si lze do 30 pracovních dnů po ukončení přijímacího řízení vyzvednout na sekretariátu KAT)
 • možnosti podání
  • A) OSOBNĚ
  • B) POŠTOU
  • C) ELEKTRONICKY (z důvodu trvající pandemické situace)

 


4.

Vlastní animované práce

 • vytvořené jakoukoli technikou a v jakékoli délce (přípustné jsou i flipbooky)
 • možnosti podání:
  • A) OSOBNĚ
   • DVD , CD, nebo flipbook s vlastní animací musí být odevzdán v 5 exemplářích
   • každý exemplář musí být čitelně označen celým jménem uchazeče a odevzdán v samostatném obalu
   • v případě nefunkčnosti odevzdaného nosiče může být daný uchazeč vyřazen z přijímacího řízení
  • B) POŠTOU
   • DVD , CD, nebo flipbook s vlastní animací musí být odevzdán v 5 exemplářích
   • každý exemplář musí být čitelně označen celým jménem uchazeče a odevzdán v samostatném obalu
   • v případě nefunkčnosti odevzdaného nosiče může být daný uchazeč vyřazen z přijímacího řízení
  • C) ELEKTRONICKY 
   • odkaz na YouTube, VIMEO či jiné služby pro sdílení video obsahu vložený v rámci online formuláře
   • v případě nefunkčnosti poskytnutého odkazu může být daný uchazeč vyřazen z přijímacího řízení

 


5.

Autorské prohlášení

 • musí obsahovat celé jméno a vlastní podpis
 • musí obsahovat následující či obdobný text:
  Prohlašuji, že jsem autorem veškerých předložených prací, včetně prací podaných v elektronické podobě.
 • musí být psáno strojem nebo na počítači 
 • možnost podání:
  • A) OSOBNĚ
  • B) POŠTOU
  • C) ELEKTRONICKY
   • musí být zaslán sken ve formátu PDF v rámci online formuláře s maximální velikostí souboru 10MB

 


Všechny povinné práce čitelně označené celým jménem a adresou uchazeče je nutno odevzdat nebo zaslat do 1. 12. 2020 (včetně) jednou z těchto možností:

 

A)

OSOBNĚ na podatelně AMU se sídlem

Malostranské náměstí 259/12,
Praha 1

v uzavřené obálce s adresou
FAMU - Katedra animované tvorby

Termín osobního podání povinných prací a příloh touto cestou je do 1. 12. 2020 (včetně)

B)

POŠTOU zaslat doporučeně na adresu:

Filmová a televizní fakulta AMU
Katedra animované tvorby
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Pro termín podání povinných prací a příloh touto cestou je rozhodující poštovní razítko do 1. 12. 2020 (včetně)

C)

ELEKTRONICKY prostřednictvím online formuláře (pro úspěšné vyplnění formuláře je nutné znát číslo přihlášky)

Pro termín podání povinných prací a příloh touto cestou je rozhodující čas odeslání online formuláře do půlnoci (UTC+01:00) 1. 12. 2020


 

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení setává ze tří kol, z nichž každé je vyřazovací.

I.

V prvním kole komise posoudí zaslané povinné práce, tj. rozbor animovaného filmu, námět na animovaný film, vlastní animované a výtvarné práce. Na základě hodnocení formou bodování následně nedoporučí k přijetí uchazeče, kteří neprokáží dostatečnou schopnost analyzovat animované dílo, nedokáží vyvinout vlastní funkční námět a neprokáží dostatečné kresebné dovednosti a výtvarné kvality.


 

II.

Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola se podrobí těmto disciplinám:

 • Všeobecný kulturní znalostí test

 • Kresba živého modelu

  • uchazeči prokazují svůj výtvarný cit, dovednost, smysl pro kompozici a schopnost zachytit pohyb kresbou
 • Storyboard (obrázkový scénář)

  • uchazečům je zadáno téma, které musí rozvinout do podoby storyboardu (obrázkového scénáře). Uchazeči prokazují svou schopnost srozumitelně a jasně komunikovat s pomocí visuálních prostředků a svébytně pojmout a zpracovat zadané téma

 

III.

Do třetího kola postupují ti uchazeči, kteří splnili bodový limit pro postup z druhého kola. V ústním pohovoru jsou diskutovány zaslané práce (1. kolo) i práce vytvořené v rámci přijímacího řízení (2. kolo). Komise prověří osobnost uchazeče, znalosti, dovednosti, předpoklady pro studium zvoleného oboru a komunikační schopnosti.


 

INF

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor Animovaná tvorba, které jsou nedílnou součástí vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu FAMU pro akademický rok 2021/2022 a způsobu ověřování jejich plnění na úřední desce FAMU.

Všeobecné informace naleznete zde


 

Podrobné informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na FAMU

rovněž viz https://www.famu.cz/cs/uchazeci/bakalarske-studijni-programy/.
.