Random Image
Katedra animované tvorby (KAT)

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

INF

Elektronické přihlášky jsou otevřeny od 2.10.2023

 

Uzávěrka elektronických přihlášek ke studiu je 6.11.2023

 

Termín pro odevzdání povinných prací prostřednictvím souhrnného online formuláře je do půlnoci (UTC+01:00) 1.12.2023

 

První kolo přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2024/2025 proběhne dne 3.1.2024, bez účasti uchazečů

Druhé kolo přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2024/2025 proběhne dne 22.1.2024, prezenčně

Třetí kolo přijímacího řízení do bakalářského studia pro ak. rok 2024/2025 proběhne dne 23.1.2024, prezenčně

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Studium je zaměřeno na výchovu samostatných tvůrčích pracovníků v oboru animace, animátory, režiséry, příp. scenáristy. Výuka bakalářského stupně je zaměřena především na animaci. Studenti se seznámí se všemi užívanými technikami animace, se základy scenáristiky a režie animovaného filmu.

Cílem bakalářského stupně studia je vychovat „umělecké řemeslníky" v oboru animace. Absolvent tohoto stupně se naučí animovat v různých animačních technikách, naučí se vytvářet scénáře jak literární, tak obrazové (storyboard), kultivuje svůj výtvarný projev a získá základní znalosti o režii, teorii, historii a dalších disciplinách animovaného filmu.

 

PŘEDPOKLADY KE STUDIU

V přijímacím řízení přijímací komise ověřuje podmínky pro příjetí do studia: kreativitu, výtvarné nadání, smysl pro tempo a rytmus, dramatický talent. Z osobních vlastností je důležitý zejména smysl pro týmovou práci a samostatnost v rozhodování.

Dalšími podmínkami pro přijetí do studia, které ověřuje přijímací komise, jsou rozsáhlé znalosti z oblasti umění a kultury a základní znalosti z historie a teorie animovaného filmu a určitou orientaci ve filmových a digitálních technologiích.

!

Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazkya na úrovni B1 podle CEFRL (výjimkou jsou uchazeči ze Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit:

 

 • úředním certifikátem akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince),
 • případně maturitní zkouškou z českého jazyka složené v ČR, či absolvováním jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce,
 • vykonáním zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. Termín úhrady a termín zkoušky bude upřesněn.

 

Podrobné info naleznete na https://www.famu.cz/cs/chci-studovat/bakalarske-studijni-programy/

 

Přijetí do bakalářského studia

O přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu na KAT se ucházíte

 1. podáním elektronické přihlášky (včetně příloh a uhrazení poplatku)
 2. podáním všech povinných prací prostřednictvím souhrnného online formuláře

 

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Vyplňte a podejte prosím elektronickou přihlášku (e-přihlášku) podle pokynů na webu AMU.
Na daném webu lze také sledovat aktuální stav vašeho přijímacího řízení.

Součástí e-přihlášky jsou i povinné přílohy, jako je například

 • Životopis s aktuálními kontaktními údaji
 • Doklad o znalosti českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL (pouze pro zahraniční uchazeče kromě Slovenska)

 

POVINNÉ PRÁCE

Povinné práce zahrnují:

 
1.

ROZBOR LIBOVOLNÉHO ANIMOVANÉHO FILMU

 

 • maximální rozsah cca 1 normostrana (přibližně 1800 znaků včetně mezer)
 • text musí být čitelný (např. zhotoven v textovém editoru, na stroji, apod.)

 

 • podává se ELEKTRONICKY (prostřednictvím souhrnného online formuláře)
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 10MB)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení
2.

VLASTNÍ PŮVODNÍ NÁMĚT NA ANIMOVANÝ FILM

 

 • maximální rozsah cca 1 normostrana (přibližně 1800 znaků včetně mezer)
 • text musí být čitelný (např. zhotoven v textovém editoru, na stroji, apod.)
 • lze jej doplnit i o skicu či výtvarný návrh (nepovinně)

 

 •  podává se ELEKTRONICKY (prostřednictvím souhrnného online formuláře)
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 10MB)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení
3.

VLASTNÍ VÝTVARNÉ PRÁCE

 

 • podává se dokument obsahující cca 20 stran výtvarných prací (počet prací na jedné straně je libovolný)
 • lze zařadit jakokouliv výtvarnou techniku, klasickou i digitální
 • grafická úprava dokumentu je libovolná
 • doporučená je orientace stránky na šířku
 • v případě digitálních reprodukcí fyzických prací prosím dbejte na vysokou obrazovou kvalitu (např. u menších kreseb ideálně scan, u větších prací fotografie ve vysokém rozlišení s vhodnými světelnými podmínkami, atp.)

 

 • podává se ELEKTRONICKY (prostřednictvím souhrnného online formuláře)
  • PDF dokument (např. A4; max. velikost 100MB)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení
4.

VLASTNÍ ANIMOVANÉ PRÁCE

 

 • vytvořené jakoukoli technikou a v jakékoli délce (přípustné jsou i flipbooky)

 

 • podává se ELEKTRONICKY (prostřednictvím souhrnného online formuláře)
  • ■ podává se ELEKTRONICKY (prostřednictvím souhrnného online formuláře)
  • ■ video ve formátu .mp4 (max velikost 1 GB)
  • ■ ve videu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení (případně přesný podíl vaší práce v případě kolektivního díla)
5.

AUTORSKÉ PROHLÁŠENÍ

 

 • musí obsahovat celé jméno a vlastní podpis (zasíláte scan)
 • a také následující či obdobný text:
  Prohlašuji, že jsem autorem veškerých předložených prací, včetně prací podaných v elektronické podobě.
 • text musí být čitelný (např. zhotoven v textovém editoru, na stroji, apod.)

 

 • podává se ELEKTRONICKY (prostřednictvím souhrnného online formuláře)
  • PDF dokument (ideálně A4; max. velikost 10MB)
  • v dokumentu musí být čitelně uvedeno vaše jméno a příjmení

ZPŮSOB PODÁNÍ POVINNÝCH PRACÍ

Všechny povinné práce se podávají ELEKTRONICKY pouze prostřednictvím souhrnného online formuláře.

 • formulář je pouze jeden a nezáleží na tom, odkud se na něj prokliknete
 • pro úspěšné vyplnění formuláře je nutné znát číslo přihlášky

Pro termín podání povinných prací je rozhodující čas odeslání online formuláře do půlnoci (UTC+01:00) 1. 12. 2023

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení setává ze tří kol, z nichž každé je vyřazovací.

I.

prvním kole komise posoudí zaslané povinné práce, tj. rozbor animovaného filmu, námět na animovaný film, vlastní animované a výtvarné práce (viz výše).

 

Na základě hodnocení formou bodování následně nedoporučí k přijetí uchazeče, kteří neprokáží dostatečnou schopnost analyzovat animované dílo, nedokáží vyvinout vlastní funkční námět a neprokáží dostatečné kresebné dovednosti a výtvarné kvality.

II.

Do druhého kola postupují ti uchazeči, kteří splnili bodový limit pro postup z prvního kola. Uchazeči se v druhém kole podrobí následujícím disciplinám:

 

 • Všeobecný kulturní znalostí test

 • Kresba živého modelu - uchazeči prokazují svůj výtvarný cit, dovednost, smysl pro kompozici a schopnost zachytit pohyb kresbou

 • Storyboard (obrazový scénář) - uchazečům je zadáno téma, které musí rozvinout do podoby storyboardu. Uchazeči prokazují svou schopnost srozumitelně a jasně komunikovat s pomocí visuálních prostředků a svébytně pojmout a zpracovat zadané téma a základě hodnocení formou bodování následně nedoporučí k přijetí uchazeče, kteří neprokáží dostatečnou schopnost analyzovat animované dílo, nedokáží vyvinout vlastní funkční námět a neprokáží dostatečné kresebné dovednosti a výtvarné kvality.

III.

Do třetího kola postupují ti uchazeči, kteří splnili bodový limit pro postup z druhého kola. V ústním pohovoru jsou diskutovány zaslané práce (1. kolo) i práce vytvořené v rámci přijímacího řízení (2. kolo). Komise prověří osobnost uchazeče, znalosti, dovednosti, předpoklady pro studium zvoleného oboru a komunikační schopnosti.

INF

 

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor Animovaná tvorba, které jsou nedílnou součástí vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu FAMU pro akademický rok 2024/2025 a způsobu ověřování jejich plnění na úřední desce FAMU.

Dále viz podrobné celofakultní informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na FAMU