logo FAMU

Audiovizuální studia

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Centrum audiovizuálních studií (CAS) je badatelské a pedagogické pracoviště zajišťující a koordinující celofakultní teoretické a historické předměty v oblasti kinematografie a dalších audiovizuálních médií. CAS vyučuje studijní obor Audiovizuální studia bakalářského a magisterského stupně. Studium je založeno stejnou měrou na teoretických i praktických předmětech. Film, video a pohyblivý obraz je pojímán jako mezioborový fenomén, který ústí do různých uměleckých forem v souvislostech kina, galerie, veřejného prostoru, internetu a informačních technologií.

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Audiovizuální studia se soustředí na vzdělávání a rozvoj tvůrčích schopností a praktických dovedností v oboru umělecké audiovizuální tvorby.

Absolventi/ky se v průběhu dvou let naučí na úrovni, která jim zajistí uplatnění v profesionálním provozu, práci s pohyblivým obrazem a zvukem za použití jak tradičních, tak nejnovějších tvůrčích postupů a nástrojů. Jejich nabyté dovednosti jim dovolí vytvářet díla, která rozšiřují hranice pohyblivého obrazu a zvuku směrem k imerzivnímu a interaktivnímu umění instalovanému v galerijním a veřejném prostoru.

Cílem navazujícího magisterského studia je rozvinout pokročilé znalosti a dovednosti pro samostatnou i kolektivní práci. Neméně důležité je nabytí teoretických znalostí a jejich aplikace při samostatném vědeckém výzkumu.

Cíle studia:
- Osvojení teoretických aspektů audiovize, její reflexe a kritika. Samostatný i kolaborativního přístup ke studiu teorie prostřednictvím výzkumu a analýzy časového a mediálního umění v historickém, teoretickém, sociálním, kulturním a politickém kontextu.
- Hlubší rozvoj odborných, technologických a dalších specifických znalostí a dovedností potřebných k tvorbě audiovizuálního umění v rámci uměleckého provozu a kulturního průmyslu, pedagogického působení a případně též v rámci možného postgraduálního studia.
- Praktická realizace uměleckých děl v oblasti audiovize: časová média (krátký film, videoart, digitální video, 3D generovaný obraz či jejich kombinace) a experimentální audiovizuální tvorba (AV performance, virtuální realita, tvorba v prostředí herních enginů) na základě vlastního tvůrčího zaměření, nabytých schopností a dovedností.
- Teoretické vzdělávání zahrnuje dějiny a teorii umění, filosofickou reflexi nových médií a současných společenských problémů (např. klimatická krize, politika identit, dekolonizace, vzestup krajní pravice) nebo analýzu vizuálních kultur a sociálněekonomických infrastruktur.

Studijní program je zaměřen na prohloubení znalosti média, které je studentovi vlastní, jeho mediálních, procesuálních, performativních a interdisciplinárních uměleckých přístupů, rozvíjejících dovedností a znalostí, spjatých s aktuálními audiovizuálními, digitálními a interaktivními technologiemi. Typicky se student/ka během svého studia specializuje na zvládnutí jedné mediální oblasti tvorby tak, aby se stal/a specialistou.

Studium navazujícího magisterského programu Audiovizuální studia probíhá na základě výtečné znalosti historie pohyblivého obrazu a vizuálního umění, kritický přístup a znalost širšího společenskovědního kontextu je aplikována na experiment s médiem, posouvání a nalézání nových hranic a možností jak v prostorách kinosálu či galerií, tak v prostředí globální sítě a veřejných míst.

Absolventi/ky magisterského stupně jsou schopni své postupy a umělecká díla obhájit a veřejně prezentovat v rámci mezinárodní umělecké komunity a provozu. Během studia si tyto dovednosti osvojují při účasti na mezinárodních prezentacích a sympoziích (mezinárodní spolupráce na projektech). Pravidelně se zúčastňují mezinárodních festivalů (např. Mezinárodní festival počítačového umění v Mariboru, Uroboros festival, MFDF Jihlava,…) a zdokonalují tak svoji konkurenceschopnost.
Jedním z nástrojů individuální či kolektivní tvorby při práci na díle je metoda uměleckého výzkumu, která má vést k inovaci na základě znalosti a reflexe vlastní tvorby a s ním spojeného kontextu. Právě pečlivě vedený umělecký výzkum je ideálním propojením jak teoretických znalostí, tak praktických dovedností. V rámci programu Erasmus+ studenti/ky vyjíždějí na zahraniční stáže a na svůj umělecký výzkum tak získávají nový pohled.

Důležitým cílem magisterskéo stupně studia je nabytí perfekce při práci se současnými estetickými strategiemi a zejména jejich technické zvládnutí vedoucí k vysoké obrazové a zvukové kvalitě. Pohyblivý obraz je vnímán nejen samostatně, ale ve své úplnosti jako celek propracovaných instalací.

Profil absolventa

Absolvent/ka navazujícího magisterského programu Audiovizuální studia je tvůrcem, který/á jakožto samostatná osobnost dokáže nezávisle pracovat na poli audiovize v médiu, které je mu/jí vlastní. Ovládá teoretické, technologické i metodologické postupy, a nalezne tak uplatnění v různých profesích. Je schopen/schopna badatelské činnosti v širokém spektru institucí státního či nestátního sektoru (vědecký pracovník, redaktor/editor odborných médií, kurátor, edukační pracovník, dramaturg). Své uplatnění nalezne i v kulturních institucích (archívy, festivaly, galerie, umělecké a odborné časopisy a sborníky).

Uměleckou dráhu může absolvent/ka rozvíjet na poli provozu současného umění jako samostatný či v kolektivu tvořící umělec/umělkyně a prezentovat své výsledky v galeriích, na filmových festivalech a v médiích (televize, internetové platformy).
Vedle samostatné a kolektivní umělecké činnosti nalezne absolvent/ka uplatnění v oblasti kreativního průmyslu v pozici střihače, tvůrce 3D animací, motion designéra/ky, nebo sound designéra/ky. Svými dovednostmi tak rozšíří pole spolupracovníků a zaměstnanců produkčních a postprodukčních studií zaměřených na výrobu širokého pole médií a digitálních produktů.

Absolventi/ky již prezentovali své práce v českých a zahraničních galeriích, muzeích a na festivalech (např. Galerie Hlavního města Praha, festival PAF v Olomouci, Filmový festival v Rotterdamu, EMAF v Osnabrucku, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava nebo Cena Jindřicha Chalupeckého). Absolventi/ky pracují v institucích jako je např. Národní filmový archiv, Český rozhlas, Česká televize a dalších menší a též v nevládních organizacích.

Absolvent/ka studijního programu má následující:

Odborné znalosti:

 má přehled o umění časových médií a jejich historických kontextech, o experimentální kinematografii, zvukovém umění, umění nových médií a post-internetovém umění
 zná dějiny moderního a současného výtvarného umění a orientuje se v teoretických souvislostech umění a společenských i humanitních věd
 orientuje se v současných kulturních teoriích se zaměřením na oblast filmu a audiovize, výtvarného umění a mediální tvorby
 má přehled o současném filosofickém a uměnovědném poznání a jejich společenském dopadu a politických souvislostech
 je obeznámen s praxí i teorií různých způsobů vystavování a uchovávání umělecké tvorby v oblasti časových médií
 vnímá umění a jeho estetické strategie a význam jako součást audiovizuální kultury

Absolvent/ka studijního programu ovládá následující:

Odborné dovednosti:

 dokáže analyzovat audiovizuální umělecké dílo
 dokáže prohloubit vlastní tvůrčí východiska a reflektovat volbu uměleckých postupů písemnou formou a výsledky této reflexe dokáže včlenit do rámce diskurzu uměleckého výzkumu
 dokáže reflektovat spojitosti mezi vlastními uměleckými zájmy a kritickými a materiálními aspekty současného umění v kontextu interdisciplinárního diskurzu audiovize a elektronických médií

Praktické dovednosti:

 je schopen/na si vybrat pole svého působení a prohlubovat své dovednosti v jeho rámci a vytvářet tak audiovizuální díla na profesionální úrovni
 na pokročilé úrovni ovládá metody a nástroje produkce pohyblivého obrazu a zvuku (natáčení, nahrávání a mix zvuku)
 umí pracovat s editačními, grafickými a zvukovými programy a technologiemi (střih a mix, tvorba vizuálních efektů, postprodukční úprava, barevné korekce, obrazová postprodukce, zvukový design a motion design)
 má výborné zkušenosti s navrhováním interaktivních projektů (programování a znalost prostředí herních enginu) ve všech stádiích přípravy, realizace a distribuce
 dokáže vymyslet a vytvořit zafixovaná či interaktivní umělecká zvuková díla a instalace za pomocí vlastních nahrávek či archivních zvuků.
 ovládá nezbytné hardwarové a softwarové postupy a technologie, které jsou k výše uvedenému třeba, v rámci komerčních a open source nástrojů
 je schopen rozvinout své dílo za pomocí současných technologií včetně online, interaktivní, vícekanálové prezentace, virtuální/rozšířené reality a jiných smíšených forem a médií
 je schopen navrhnout a realizovat instalaci uměleckého díla v galeriích a veřejných prostorech

Teoretické dovednosti:

 umí teoreticky i prakticky zhodnotit, zvolit a obhájit (písemně a ústně) použité nástroje a metodické postupy adekvátní pro realizaci konkrétního projektu
 disponuje technickými a teoretickými znalostmi a postupy, potřebnými k osvojení si nových technologií, a dovede posoudit vhodnost nástroje k realizaci vlastních záměrů
 je schopen písemně a ústně prozkoumat, kriticky posoudit a využívat kulturní, historické a teoretické zdroje, a tím porozumět vlastní tvorbě jako intelektuální a akademické disciplíně
 je schopen/na uvážlivě a systematicky sbírat, organizovat, aplikovat, prezentovat a kriticky hodnotit výzkumný materiál a zasadit vlastní i cizí tvorbu do příslušného kontextu
 dokáže uplatnit metody uměleckého výzkumu ve vlastní projektové umělecké činnosti

Obecné kompetence:

 je schopen/na ve své tvorbě a uměleckém výzkumu používat původní a inovativní řešení, samostatně iniciuje a realizuje tvůrčí a výzkumné projekty
 je schopen/na zodpovědně aplikovat tvůrčí, praktické a profesionální dovednosti potřebné k práci v oblasti výtvarného a audiovizuálního umění či kulturního průmyslu
 ovládá základní pedagogické dovednosti na základě osvojených zkušeností
 zná fungování uměleckých institucí a dokáže se v nich pracovně uplatnit
 je schopen/na si osvojit a používat nástroje a postupy podle typu samostatného nebo týmového projektu
 je schopen/na samostatně užít dovednosti potřebné k práci s audiovizuálními záznamovými a postprodukčními nástroji a vytvořit s nimi relevantní mediální dílo
 sleduje nejnovější technologie a dokáže je uplatnit ve své či kolektivní práci
 studiem získané praktické i teoretické dovednosti a schopnosti prokazuje na úrovni svého specifického talentu v klauzurních pracích, u závěrečné státní zkoušky pak v absolventském díle a v teoretické diplomové práci a při jejich obhajobě
 má veškére předpoklady k následnému studiu v doktorských programech

Obecné informace o přijímacím řízení

Navazující magisterské studium programu Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na individuální tvůrčí a badatelskou práci studentů. Elementárním předpokladem k přijetí ke studiu je ukončené bakalářské vzdělání na FAMU, nebo jiné vysoké škole.
Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí přibližně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek programu Audiovizuální studia. Uchazeč musí prokázat rozvinutý talent a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu.
Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení programu Audiovizuální studia jsou nedílnou součástí vyhlášení Podmínek přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech FAMU a způsobu ověřování jejich plnění na webu FAMU.

Uchazeč se o přijetí ke studiu uchází podáním přihlášky a povinných prací, a to v termínech uvedených na webu FAMU.

Průběh přijímacího řízení:
Přijímací řízení je dvoukolové.
První kolo:
První kolo je zaměřené na posouzení talentu a schopnosti kritického myšlení a probíhá na základě dodaných povinných prací (bez osobní účasti uchazeče). Přijímací komise hodnotí na základě předložených prací schopnost autorského vyjádření, prokázanou míru talentu a osobních předpokladů pro studium oboru. Komise posuzuje zaslané povinné práce a na základě bodového hodnocení od jednotlivých členů rozhodne o postupujících do druhého kola.

Pro první kolo uchazeči/ky zasílají:

1. Talentové práce
• jedno dílo v médiu dle volby uchazeče (film, video, dílo z oblasti AV a nových médií). Práce, nebo její dokumentace, by neměla přesáhnout délku 30 minut (studenti/ky FAMU předkládají závěrečné bakalářské dílo)
• portfolio dalších prací v libovolném médiu

2. Doprovodné dokumenty
• Životopis, včetně výčtu vlastní tvůrčí činnosti nebo publikací.
• Magisterský projekt, sumarizující představu uchazeče o náplni a výstupech budoucího studia. Musí obsahovat zejména zamýšlená témata pro teoretickou diplomovou práci, náměty k absolventské praktické práci, představu o plánovaných zahraničních stážích či participace na grantových nebo vědeckých projektech, výběr přednášek a seminářů z nabídky FAMU, jež by chtěl uchazeč nad rámec povinných předmětů absolvovat.

3. Vlastní text z oblasti audiovizuální tvorby rozsahem odpovídající bakalářské teoretické práci na FAMU (rozsah 20 normostran). U absolventů bakalářského studia FAMU je předkládána pouze bakalářská teoretická práce.

Druhé kolo:
Do druhého kola komise, na základě dosažení minimální hranice v bodovém hodnocení, navrhuje ty uchazeče, kteří prokázali dostatečnou míru talentu a teoretických schopností. V průběhu druhého kola komise hodnotí:

● Talentové práce
● Předkládaný text z oblasti AV tvorby
● Test z dějin audiovize
● Ústní pohovor 20–30 min.

Uchazeči/ky musí ve druhém kole formou bodovaného testu z oblasti kinematografie a nových médií prokázat znalosti přibližně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru Audiovizuální studia.

V ústním pohovoru komise hodnotí schopnost orientace v oblasti výtvarného umění a audiovize, schopnost kriticky reflektovat vlastní tvorbu a předpoklady uchazeče/ky pro studium programu. Členové komise pokládají uchazeči/ce doplňující otázky k předloženým pracím a otázky vztahující se k jeho/jejímu celkovému kulturně-uměleckému přehledu.

Hodnocení přijímacího řízení:

Předpokladem úspěchu v přijímacím řízení je splnění všech částí zkoušky v prvním i druhém kole. O pořadí uchazečů rozhoduje především prokázaný talent a vstupní pohovor. Komise v obou kolech posuzuje talentové a znalostní předpoklady uchazeče/ky formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Uchazeče/ky, kteří splní podmínky přijímacího řízení, navrhne přijímací komise děkanovi/ce FAMU k přijetí do studia.


Garant

doc. PhDr. Ladislav ŠERÝ

Docent

E-mail: ladislav.sery@famu.cz
Telefon: 234 244 305

Pracoviště: Centrum audiovizuálních studií
Detail osoby


.
.