logo FAMU

Audiovizuální studia

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Centrum audiovizuálních studií (CAS) je badatelské a pedagogické pracoviště zajišťující a koordinující celofakultní teoretické a historické předměty v oblasti kinematografie a dalších audiovizuálních médií. CAS vyučuje studijní obor Audiovizuální studia bakalářského a magisterského stupně. Studium je založeno stejnou měrou na teoretických i praktických předmětech. Film, video a pohyblivý obraz je pojímán jako mezioborový fenomén, který ústí do různých uměleckých forem v souvislostech kina, galerie, veřejného prostoru, internetu a informačních technologií.

Cíle studia

Bakalářský studijní program CAS se soustředí na vzdělávání a rozvoj tvůrčích osobností pro uplatnění v oboru umělecké audiovizuální tvorby. Absolventi/ky se v průběhu tří let seznámí se základy práce s pohyblivým obrazem a se zvukem za použití jak tradičních, tak nejnovějších tvůrčích postupů a nástrojů, nevyjímaje základy programování. Cílem bakalářského studia je rozvinout základní kompetence pro práci v terénu i ve studiu, a to na individuální i kolektivní úrovni.

Cíle studia:
- Praktická realizace uměleckých děl v oblasti audiovize: časová média (time-based media) a experimentální audiovizuální tvorba na základě individuálního zaměření a tvůrčích schopností.

- Osvojení teoretických aspektů audiovize, její kritika a reflexe. Samostatný i kolaborativního přístup ke studiu teorie prostřednictvím výzkumu a analýzy časového/mediálního umění v historickém, teoretickém, sociálním a kulturním kontextu.

- Získání odborných, technologických a všeobecných znalostí a dovedností potřebných k tvorbě audiovizuálního umění v navazujícím magisterskému a postgraduálnímu studiu a k uplatnění v kulturním průmyslu, v kulturních a uměleckých institucích apod.

Důraz na praktické zručnosti je propojen se silnou teoretickou bází, jež umožňuje každému absolventovi/ce rozvinout tvůrčí praxi v kontextech současné teorie. Tato báze zahrnuje (mimo jiné) dějiny a teorii umění, filosofickou reflexi nových technologií a současných společenských problémů (např. klimatická krize, politika identit, dekolonizace, vzestup krajní pravice) nebo analýzu vizuálních kultur. Studijní program je zaměřen na základní osvojení mediálních, procesuálních, performativních a interdisciplinárních uměleckých přístupů, rozvíjejících dovednosti a znalosti, spjaté s aktuálními audiovizuálními, digitálními a interaktivními technologiemi. Teoretická a praktická výuka klade důraz na schopnost porozumění a propojování kritických a sociálních stanovisek, stejně jako na seznámení se současnými metodami a koncepty ve vztahu k dějinám a teorii audiovize a současného umění. Studenti mají přístup k nejnovějším médiím a technologiím, jejich tvorba však zároveň probíhá v kontextu více než stoleté historie filmu a videa. Kritický diskurz společenského dopadu technologií a síťového propojení kultury v rámci výuky upřednostňuje experimentální přístupy k audiovizuálnímu umění a přehodnocuje stávající nebo standardní postupy běžné v audiovizuální tvorbě.
Absolventi/ky bakalářského stupně jsou schopni/y rozpoznat a tvůrčím způsobem využívat získané znalosti teoretických, estetických a technických vlastností různých typů médií. Umí je také využít k zamýšlenému formálnímu řešení a uvědomování si širších kontextů své práce, ať už jde o prezentaci v galerijním prostředí, kinosále, na internetu nebo ve veřejném prostoru. Každý/á absolvent/ka rovněž dokáže samostatně a odvážně prezentovat vlastní tvorbu v (mezi)národní konkurenci, je schopen/ná porozumět výzkumné literatuře, jež se k jeho/její praxi vztahuje, a toto porozumění interpretovat slovem i písmem.
Společné předměty s dalšími obory na FAMU a teoretická výuka slouží studentům/kám ke konkrétnějšímu obeznámení se s dějinami filmové tvorby, které vychází z filmové tradice fakulty. Hlubší filmovědné vzdělání si studenti/ky mohou doplnit v povinně volitelných a volitelných předmětech. Absolvent/ka je schopný/á vybrat si téma, jež vyhovuje jeho/její zázemí a zájmům, a zároveň dokáže toto téma kontextualizovat v rámci současné reflexe společenských, kulturních, ekonomických, ekologických a technologických problémů a výzev, a to jednak na půdě současného audiovizuálního umění, jednak ve vztahu k humanitním, společenským a přírodním vědám.

Profil absolventa

Absolvent/ka oboru audiovizuální studia ovládá teoretické, technologické i metodologické postupy, které umožňují plánovat a realizovat vytvoření uměleckého díla či projektu v oblast časového a procesuálního umění, experimentální audiovizuální tvorby, pracovat interdisciplinárně a s metodami uměleckého výzkumu. Dokáže svou tvorbu prezentovat v různých institucionálních či mediálních rámcích a pracovat na autorských uměleckých projektech samostatně i ve spolupráci. Orientuje se v současném audiovizuálním umění, které vnímá v historických, teoretických i společenských souvislostech. Umí analyzovat, reflektovat a kriticky hodnotí audiovizuální uměleckou tvorbu, včetně svojí vlastní a používá přitom metodologie a pojmy audiovizuálních teorií a dalších společenských věd.

Vedle vlastní umělecké tvorby umožňuje výuka absolventovi uplatnit se v různých tvůrčích i aplikovaných profesích v neziskové, státní i nestátní sféře, například v profesích souvisejících s produkcí, prezentací a distribucí, stejně jako s interpretací, kritickým hodnocením, uchováním a distribucí kulturního dědictví audiovize v českém i mezinárodním kontextu (kurátor, dramaturg, technický či edukační pracovník/ce v kulturních institucích, jako jsou archivy, festivaly, galerie, umělecké časopisy ad.) Absolvent/ka bakalářského studia se může dále uplatnit v navazujícím magisterském a postgraduálním studiu, v praktických i badatelských oborech jak v rámci FAMU, tak na jiných uměleckých školách v Česku i v zahraničí.

Absolventi/ky již prezentovali své práce v českých a zahraničních galeriích, muzeích a na festivalech (např. Galerie Hlavního města Praha, festival PAF v Olomouci, Filmový festival v Rotterdamu, EMAF v Osnabrucku, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava nebo Cena Jindřicha Chalupeckého). Absolventi/ky pracují v institucích jako je např. Národní filmový archiv, Český rozhlas, Česká televize a další menších, též nevládních organizací.

Absolvent/ka studijního programu má následující:

Odborné znalosti:

● má přehled o umění časových médií a jejich historických kontextech, experimentální kinematografii, zvukovém umění a nových médiích
● zná dějiny současného a moderního výtvarného umění a orientuje se v teoretických souvislostech jejich témat s vlastní tvůrčí praxí
● orientuje se v současných kulturních teoriích se zaměřením na oblast filmu (audiovize), výtvarného umění a mediální tvorby
● má přehled o současném filosofickém a uměnovědném poznání a jejich společenském dopadu
● je obeznámen s praxí i teorií různých způsobů vystavování a uchovávání umělecké tvorby v oblasti časových médií
Absolvent/ka studijního programu ovládá následující:

Odborné dovednosti

● dokáže vytvořit i analyzovat audiovizuální umělecké dílo
● dokáže formulovat vlastní tvůrčí východiska a reflektovat volbu uměleckých postupů písemnou formou
● dokáže reflektovat spojitosti mezi vlastními uměleckými zájmy a kritickými a materiálními aspekty současného umění v kontextu interdisciplinárního diskurzu audiovize a elektronických médií

Praktické dovednosti

● na pokročilé úrovni ovládá metody a nástroje produkce pohyblivého obrazu a zvuku (natáčení, nahrávání a mix zvuku), umí pracovat s editačními, grafickými a zvukovými programy a technologiemi (střih, tvorba vizuálních efektů, postprodukční úprava, barevné korekce) a navrhováním interaktivních projektů (programování) ve všech stádiích přípravy, realizace a distribuce a herní enginy jakožto nástroje pro expanzi jednokanálového audiovizuálního obsahu. V oblasti zvukové tvorby dokáže konceptualizovat a vytvářet zafixovaná či ovladatelná umělecká zvuková díla a instalace skrze nahrávání vlastních či preexistentních zvuků a jejich montáž do komplexního tvaru
● ovládá nezbytné hardwarové a softwarové postupy a technologie, které jsou k výše uvedenému třeba, v rámci komerčních a open source nástrojů

Teoretické dovednosti

● umí teoreticky i prakticky zhodnotit, zvolit a obhájit (písemně a ústně) použité nástroje a metodické postupy adekvátní pro realizaci konkrétního projektu
● disponuje technickými a teoretickými znalostmi a postupy, potřebnými k osvojení si nových technologií, a dovede posoudit vhodnost nástroje k realizaci vlastních záměrů
● je schopen písemně a ústně prozkoumat, kriticky posoudit a využívat kulturní, historické a teoretické zdroje, a tím porozumět vlastní tvorbě jako intelektuální a akademické disciplíně
● dokáže odborně prezentovat vlastní tvorbu písemnou i mluvenou formou
● je schopen uvážlivě a systematicky sbírat, organizovat, aplikovat, prezentovat a kriticky hodnotit výzkumný materiál a zasadit vlastní i cizí tvorbu do příslušného kontextu

Obecné kompetence

● je schopen ve své tvorbě a uměleckém výzkumu používat původní a inovativní řešení, samostatně iniciuje a realizuje tvůrčí a výzkumné projekty
● je schopen zodpovědně aplikovat tvůrčí, praktické a profesionální dovednosti potřebné k práci v oblasti výtvarného umění či kulturního průmyslu
● ovládá základní pedagogické dovednosti na základě osvojených zkušeností
● zná fungování umělecké instituce a umí se v ní pracovně uplatnit
● je schopen si osvojit a používat nástroje a postupy podle typu samostatného nebo týmového projektu
● je schopen samostatně užít dovednosti potřebné k práci s audiovizuálními záznamovými a postprodukčními nástroji a vytvořit s nimi relevantní mediální dílo
● sleduje nejnovější technologie a dokáže si osvojovat nové nástroje audiovizuální tvorby
● studiem získané praktické i teoretické dovednosti a schopnosti prokazuje na úrovni svého specifického talentu v klauzurních pracích. Při závěrečné státní zkoušce pak v absolventském díle a v teoretické diplomové práci a jejich obhajobě.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení oboru Audiovizuální studia je dvoukolové a sestává z vědomostních a talentových zkoušek. Během nich musí uchazeč/ka prokázat schopnost kritického myšlení, základní přehled o oboru a individuální tvůrčí talent. Základním předpokladem přijetí ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka na úrovni porozumění textu a mluvenému slovu.

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor Audiovizuální studia jsou nedílnou součástí vyhlášení Podmínek přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu FAMU a způsobu ověřování jejich plnění na úřední desce FAMU. Uchazeč se o přijetí ke studiu uchází podáním přihlášky a povinných prací, a to v termínech uvedených na webu FAMU.

Průběh přijímacího řízení:

První kolo:
První kolo probíhá na základě dodaných povinných prací (bez osobní účasti uchazeče/ky). Přijímací komise hodnotí na základě předložených prací schopnost autorského vyjádření, prokázanou míru talentu a osobních předpokladů pro studium oboru.

Komise posuzuje zaslané povinné práce a na základě bodového hodnocení od jednotlivých členů pak komise rozhodne o postupujících do druhého kola.

Pro první kolo uchazeči/ky zasílají:
● Talentové práce z poslední doby (jedno dílo ve formátu video, jedno dílo v libovolném médiu) a portfolio (1-20 bodů)
● Analýzu audiovizuálního díla (1-20 bodů)
● Motivační dopis
● Seznam přečtených publikací a seznam 15 uměleckých děl
● Životopis
● Seznam a popis odevzdávaných prací
● Prohlášení o autorství zaslaných děl

Druhé kolo:
Druhé kolo sestává ze tří částí:
● Písemná reflexe uměleckého díla představeného na místě (1-20 bodů)
● Test znalostí anglického jazyka – překlad do češtiny a resumé odborného anglického textu. Slovník v tištěné podobě je povolen. (1-10 bodů)
● Vstupní pohovor 20–30 min. (1-30 bodů)

V písemné části přijímací komise hodnotí schopnost reflexe předloženého díla, jeho zasazení do kontextu výtvarného umění a kinematografie a formulační schopnosti v písemném projevu.

V ústním pohovoru komise hodnotí schopnost orientace v oblasti výtvarného umění a kinematografie, schopnost kriticky reflektovat vlastní tvorbu a osobní předpoklady pro studium oboru. Členové komise pokládají uchazeči/ce doplňující otázky k předloženým pracem a otázky vztahující se k jeho/jejímu celkovému kulturně-uměleckému přehledu.

Hodnocení přijímacího řízení
Předpokladem úspěchu v přijímacím řízení je splnění všech částí zkoušky v prvním i druhém kole. O pořadí uchazečů rozhoduje především prokázaný talent a vstupní pohovor. Komise v obou kolech posuzuje talentové a znalostní předpoklady uchazeče/ky formou bodového hodnocení se stanovenou minimální hranicí. Uchazeče/ky, kteří splní podmínky přijímacího řízení, navrhne přijímací komise děkanovi/děkance FAMU k přijetí do studia.


Garant

prof. PhDr. Jan BERNARD, CSc.

Profesor

E-mail: jan.bernard@famu.cz
Telefon: 234 244 349

Pracoviště: Centrum audiovizuálních studií
Detail osoby


.
.