logo FAMU

Audiovizuální studia

navazující magisterský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Centrum audiovizuálních studií (CAS) je badatelské a pedagogické pracoviště zajišťující a koordinující celofakultní teoretické a historické předměty v oblasti kinematografie a dalších audiovizuálních médií. Zároveň CAS vyučuje studijní obor Audiovizuální studia bakalářského a magisterského stupně. Studium je založeno stejnou měrou na teoretických i praktických předmětech. Film, video a pohyblivý obraz je pojímán jako mezioborový fenomén, který ústí do různých uměleckých forem v souvislostech kina, galerie, veřejného prostoru, internetu a informačních technologií. Dobíhající akreditace. Nejsou přijímáni noví studenti.

Cíle studia

Magisterské studium oboru Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na rozvoj individuálních tvůrčích aktivit a prohloubení a systematizaci kompetencí samostatné badatelské práce. Studium je zaměřeno na historii a teorii intermediální tvorby, tvůrčí intermediální tvorbu a archivování, restaurování a prezentaci materiálů audiovizuální povahy.

Profil absolventa

Absolvent oboru Audiovizuální studia je komplexní tvůrčí osobností s prohloubením svého vzdělání dle svého magisterského projektu. Má předpoklady k dalšímu rozvoji ve sféře umělecké i vzdělanostní. Dokáže kvalifikovaně polemizovat se zažitými principy a v předložených pracích prokáže svébytnou cestu přístupu k umělecké práci, k myšlení i ke světu. Absolvent je připraven k samostatným tvůrčím činům, které zahrnují i oblast reflexe tvorby, a to v celé audiovizuální oblasti. V rámci magisterského oboru se studenti mohou rovněž zaměřit na problematiku restaurování filmu, výuka zde vychází ze spolupráce FAMU a Národního filmového archivu, absolventi tak mohou najít uplatnění jako kvalifikovaní odborní pracovníci v oblasti restaurování filmu. Rovněž mohou působit jako kvalifikovaní tvůrci koncepcí i realizací zpřístupňování uměleckých děl z blízkých či vzdálenějších oblastí filmové historie v rámci distribučních společností či jako kurátoři tvorby z oblasti intermédií.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru audiovizuální studia. Uchazeč prokazuje rozvinutý talent, široké a aktuální znalosti z oboru, kreativitu na základě předloženého dílo ve vybraném médiu a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu na základě magisterského projektu, který sumarizuje uchazečovu představu o náplni a výstupech magisterského studia.


Garant

doc. Mgr. David KOŘÍNEK

Dohody - pedagogický proces

E-mail: david.korinek@famu.cz

Pracoviště: Katedra animované tvorby
Detail osoby


.
.