logo FAMU

Audiovizuální studia

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o přijímacím řízení
Garant

Centrum audiovizuálních studií (CAS) je badatelské a pedagogické pracoviště zajišťující a koordinující celofakultní teoretické a historické předměty v oblasti kinematografie a dalších audiovizuálních médií. Zároveň CAS vyučuje studijní obor Audiovizuální studia bakalářského a magisterského stupně. Studium je založeno stejnou měrou na teoretických i praktických předmětech. Film, video a pohyblivý obraz je pojímán jako mezioborový fenomén, který ústí do různých uměleckých forem v souvislostech kina, galerie, veřejného prostoru, internetu a informačních technologií. Dobíhající akreditace. Nejsou přijímáni noví studenti.

Cíle studia

Studium bakalářského stupně oboru Audiovizuální studia je zaměřeno na rozvoj talentu a osvojení znalostí v praktických i teoretických aspektech audiovize s důrazem na teoretickou reflexi a tvůrčí intermedialitu. Médiem zde není míněn jen nosič obrazu či zvuku a příslušné technologie, ale soustava postupů a přístupů, jimiž umělecké disciplíny artikulují svá sdělení a poslání. Studium proto spočívá v syntéze audiovizuální konceptuální tvorby, nových médií a teoretické reflexe. V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretického uvažování o nich. Podstatnou součást studia oboru Audiovizuální tvorba tvoří praktická tvůrčí činnost: studenti jsou prakticky uvádění do tvůrčích postupů a práce s příslušnými technickými prostředky, které v současné době ovlivňují tvorbu, šíření a recepci audiovizuálního díla (klasická kinematografie, video, počítačové projekty, interaktivní audiovize v rámci internetu, digitální televize a další).

Profil absolventa

Ve své tvůrčí dráze jsou absolventi směrováni jak do nejrůznějších poloh tradičních oblastí kinematografie (včetně experimentálního filmu), tak do pole galerijního, výtvarného umění. Absolvent je díky systematické péči, jíž se dostávalo jeho talentu, rozvinutou uměleckou osobností s pevným vzdělanostním základem. Mezi konkrétní povolání, pro něž obor Audiovizuálních studií připravuje své absolventy, náleží např. tvůrce intermediálních projektů, kreativní učitel audiovizuálních studií na střední či vysoké škole (po rozšíření o pedagogickou kvalifikaci), autor činný na poli multimediální tvorby, mediální kritik, badatel v oblasti audiovize aj. Může se profesionálně věnovat také soustavné publikační činnosti. Další doménou vycházející z této kvalifikace je dramaturgická spolupráce na audiovizuálních dílech či programově-koncepční práce v audiovizuálních institucích.

Obecné informace o přijímacím řízení

Elementárními předpoklady k přijetí do bakalářského studia jsou ukončené středoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka na úrovni porozumění odborného textu a mluveného slova. Podstatné je prokázání talentových a znalostních předpokladů. Uchazeč musí prokázat tvůrčí nadání a schopnost samostatně umělecky pracovat, současně i schopnost uměleckou tvorbu analyticky reflektovat. Dále musí prokázat široké a strukturované znalosti z oblasti kinematografie, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury a společenských věd..
.