Random Image
Centrum audiovizuálních studií (CAS)

Centrum audiovizuálních studií FAMU

 

Prezentaci Centra audiovizuálních studií najdete na adrese https://cas.famu.cz.


Centrum audiovizuálních studií vyučuje bakalářský a magisterský studijní program Audiovizuální studia. Pohyblivý obraz je jím pojímán jako mezioborový fenomén, který ústí do různých uměleckých forem v souvislostech kina, galerie, veřejného prostoru a informačních technologií. Studium je založeno stejnou měrou na teoretických a praktických předmětech.

V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti a studentky obeznámeni s historií audiovizuálních médií a teoretickým uvažováním o nich. Součástí studia jsou předměty z dějin a teorie kinematografie, nových médií a výtvarného umění. Film a pohyblivý obraz jsou nahlíženy z perspektivy kinematografie, ale i jako formy výtvarného umění.

V praktické části studia je výrazná volnost volby média a formy díla. Studium je zaměřeno individuální autorské vyjádření a na osvojení profesionálních postupů v oblasti pohyblivého obrazu. Ročníkové práce mohou mít formy videa, filmu, instalace, performance nebo počítačové a internetové aplikace, absolventská díla mají formu audioviuzálního díla.

Bakalářské studium má všeobecný charakter a je zaměřeno na rozvoj základních dovedností v oblasti 3D grafiky a autorské filmové tvorby. V teoretické části pak na komplexní znalosti v oblasti filmové historie, dějin výtvarného umění a teorie a dějin médií.

Více o bakalářském studiu

Magisterské studium má umělecko-výzkumný charakter a je zaměřeno na rozvoj tvůrčích kompetencí v oblasti 3D grafiky a využití game enginu pro film a video, na videoesej a na uměleckou tvorbu s využitím umělé inteligence. Magisterský program na navazuje na bakalářské studium oboru Audiovizuální studia v CAS, lze na něj ale nastoupit i po obsolvování bakalářského studia dalších oborů AMU či jiných škol.

Více o magisterském studiu