FAMU
Katedra animované tvorby (KAT)

Přijímací řízení / Bakalářské studium

INF

Forma, rámcový obsah a kritéria vyhodnocení výsledků přijímacího řízení pro obor Animovaná tvorba, které jsou nedílnou součástí vyhlášení podmínek přijetí ke studiu v oborech bakalářského studijního programu FAMU pro akademický rok 2020/2021 a způsobu ověřování jejich plnění na úřední desce FAMU.

Všeobecné informace naleznete zde


 

Charakteristika oboru

Studium je zaměřeno na výchovu samostatných tvůrčích pracovníků v oboru animace, animátory, režiséry, příp. scenáristy. Výuka bakalářského stupně je zaměřena především na animaci. Studenti se seznámí se všemi užívanými technikami animace, se základy scenáristiky a režie animovaného filmu.

Cílem bakalářského stupně studia je vychovat „umělecké řemeslníky" v oboru animace. Absolvent tohoto stupně se naučí animovat v různých animačních technikách, naučí se vytvářet scénáře jak literární, tak obrázkové, kultivuje svůj výtvarný projev a získá základní znalosti o režii, teorii, historii a dalších disciplinách animovaného filmu.

 

Předpoklady ke studiu

V přijímacím řízení přijímací komise ověřuje podmínky pro příjetí do studia: kreativitu, výtvarné nadání, smysl pro tempo a rytmus, dramatický talent. Z osobních vlastností je důležitý zejména smysl pro týmovou práci, samostatnost v rozhodování a trpělivost.

Dalšími podmínkami pro přijetí do studia, které ověřuje přijímací komise, jsou rozsáhlé znalosti z oblasti umění a kultury a základní znalosti z historie a teorie animovaného filmu a určitou orientaci ve filmových a digitálních technologiích.

!

U zahraničních studentů je nutná znalost českého jazyka na úrovni B1 podle CEFRL, kterou uchazeč musí v průběhu přijímacího řízení doložit hodnověrným jazykovým certifikátem vzdělávací  instituce oprávněné jej vydávat nebo vykonáním jazykové zkoušky na Centru jazykové přípravy AMU.


 

Přijetí do bakalářského studia

Uchazeč se o přijetí do bakalářského studia uchází podáním přihlášky, povinných prací a příloh.

Přihláška

Uchazeč vyplní elektronickou přihlášku podle pokynů na webu AMU - http://prihlaska.amu.cz

Po vytištění vyplněné elektronické přihlášky ve spodní části naleznete odkaz na online formulář, který je možné použít pro podání části povinných prací.

K přihlášce musí být přiložen ústřižek o zaplacení administrativního poplatku.

Vyplněnou přihlášku uchazeč vytiskne, podepíše, doplní ji o přílohy a náležitosti (více podrobností zde) a vše podá do 22. 11. 2019 jednou z těchto možností:

A)

osobně podá na podatelně AMU se sídlem

Malostranské náměstí 259/12,
Praha 1

B)

zaslat doporučeně poštou na adresu:

Filmová a televizní fakulta AMU
Studijní oddělení FAMU
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Pro termín podání přihlášky je rozhodující poštovní razítko 22. 11. 2019


 

POVINNÉ PRÁCE A PŘÍLOHY

 1. rozbor libovolného animovaného filmu (písemná práce)

 2. vlastní původní námět na animovaný film (písemná práce) v délce 1 normostrany

 3. vlastní výtvarné práce

 4. vlastní animované práce vytvořené jakoukoli technikou a v jakékoli délce (přípustné jsou i flipbooky, sketchbooky apod.)

 5. autorské prohlášení

 

Písemné práce (rozbor a námět, viz výše)

 • Možnost podání - A) OSOBNĚ, B) POŠTOU, C) ELEKTRONICKY
 • Musí být psány strojem nebo na počítači 
 • V případě podání A) OSOBNĚ, nebo B) POŠTOU
  • musí být předloženy v 5 exemplářích
 • V případě podání C) ELEKTRONICKY
  • musí být zaslány ve formátu PDF v rámci online formuláře s maximální velikostí souboru 10MB

 

Výtvarné práce

 • Možnost podání - A) OSOBNĚ, B) POŠTOU
 • V počtu 10-15 kusů (počet je pouze orientační)
 • Max. velikosti formátu A3 (velikost je pouze orientační), se odevzdávají v jednom exempláři
 • Originály nebo kopie (barevné, černobílé)

 

Vlastní animované práce

 • možnost podání - A) OSOBNĚ, B) POŠTOU, C) ELEKTRONICKY 
 • V případě podání A) OSOBNĚ, nebo B) POŠTOU
  • DVD s vlastní animací musí být odevzdáno v 5 exemplářích
  • V případě nefunkčnosti poskytnutého nosiče může být daný uchazeč vyřazen z přijímacího řízení
 • V případě podání C) ELEKTRONICKY
  • Odkaz na YouTube, VIMEO či jiné služby pro sdílení video obsahu vložený v rámci online formuláře
  • V případě nefunkčnosti poskytnutého odkazu může být daný uchazeč vyřazen z přijímacího řízení

 

Autorské prohlášení

 • možnost podání - A) OSOBNĚ, B) POŠTOU, C) ELEKTRONICKY
 • v případě elektronického podání části povinných prací je nutné podat autorské prohlášení online a zároveň jej podat s výtvarnými prácemi A) OSOBNĚ nebo B) POŠTOU 
 • musí obsahovat celé jméno a vlastní podpis
 • musí obsahovat následující či obdobný text: Prohlašuji, že jsem autorem veškerých předložených prací.

 

Všechny písemné, výtvarné a animační práce označené celým jménem a adresou uchazeče je nutno odevzdat nebo zaslat do 2. 12. 2019 a to jednou z těchto možností:

 

A)

osobně na podatelně AMU se sídlem

Malostranské náměstí 259/12,
Praha 1,

v uzavřené obálce s adresou
FAMU - Katedra animované tvorby

Termín osobního podání povinných prací a příloh touto cestou je do 2. 12. 2019

B)

zaslat doporučeně poštou na adresu:

Filmová a televizní fakulta AMU
Katedra animované tvorby
Malostranské náměstí 259/12
118 00 Praha 1

Pro termín podání povinných prací a příloh touto cestou je rozhodující poštovní razítko do 2. 12. 2019

C)

po vyplnění přihlášky elektronicky v rámci online formuláře

!

Touto formou nelze podávat pouze povinné výtvarné práce


Pro termín podání povinných prací a příloh touto cestou je rozhodující čas odeslání online formuláře do 2. 12. 2019


 

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení setává ze 3 kol. Každé kolo je vyřazovací:

1

V 1. kole komise posoudí zaslané povinné práce, tj. rozbor animovaného filmu, námět na animovaný film, animaci a výtvarné práce, a na základě hodnocení formou bodování nedoporučí k přijetí uchazeče, kteří neprokázali dostatečnou míru schopnosti analyzovat animované dílo, nedokázali vyvinout funkční námět a neprokázali kresebné dovedností a výtvarné kvality.


 

2

Uchazeči, kteří postoupili do 2. kola se podrobí těmto disciplinám:

 • Prověření všeobecných kulturních znalostí
 • Kresba živého modelu - uchazeči jím prokazují svůj výtvarný cit, smysl pro kompozici a schopnost zachytit pohyb kresbou
 • Storyboard - uchazečům je zadáno téma, které musí rozvinout do obrázkového scénáře. Uchazeči prokazují svou schopnost srozumitelně a jasně komunikovat s pomocí visuálních prostředků a svébytně pojmout a zpracovat zadané téma

 

3

Do 3. kola postupují ti uchazeči, kteří splnili bodový limit pro postup z druhého kola. V ústním pohovoru o zaslaných i během přijímacích zkoušek vytvořených prací, prověří komise uchazečovu osobnost, jeho vědomosti, znalosti, předpoklady pro studium zvoleného oboru a komunikační schopnosti.


 

Podrobné informace o přijímacím řízení do bakalářského studia na FAMU

rovněž viz https://www.famu.cz/cs/uchazeci/bakalarske-studijni-programy/