logo FAMU

POPLATKY SPOJENÉ S DELŠÍ DOBOU STUDIA

Vyměřování poplatků za delší studium se řídí § 58, odst. 3 zákona č. 111 / 1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a je upraveno v čl. 20 a čl. 21 Statutu AMU v Praze (dále jen „Statut“).

Výši poplatku za delší studium, způsob a lhůtu jeho úhrady stanoví pro každý akademický rok rektor v souladu s čl. 20 Statutu. Poplatky za delší studium jsou povinny spravovat všechny fakulty AMU.

Podle § 58 odst. 3 zákona je poplatek za delší studium povinen platit student, který studuje v bakalářském nebo magisterském studijním programu déle než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok (tj. 1460 dnů u bakalářských programů a 1095 dnů u navazujících magisterských programů). Vyměřovací období pro poplatky za delší studium je šestiměsíční. Začátek vyměřovacího období se stanovuje studentovi individuálně, a to na den, kdy v jeho případě vznikla povinnost platit poplatek za delší studium.

Vydání se provádí pravidelně každý akademický rok přibližně v těchto termínech - 25. listopadu, 25. ledna, 25. dubna,25. července.

Do doby studia se kromě aktuálního studia započtou též doby studia všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, která byla ukončena jinak než řádně podle § 45 odst. 3 nebo § 46 odst. 3 zákona, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu. Období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech, nebo v takových programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do odstudované doby započítávají pouze jednou.

Do odstudované doby se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno, doba studia financovaná jinak než z rozpočtu MŠMT, uznaná doba rodičovství a doba studia, které bylo řádně ukončeno.

ŽÁDOST O PŘEZKOUMANÍ ROZHODNUTÍ O VYMĚŘENÍ POPLATKU SPOJENÉHO SE STUDIEM

Žadatel zasílá následující dokumenty v obálce poštou nebo podává osobně na Podatelnu AMU, Malostranské náměstí 259/12, 118 00 Praha 1:

- formulář Žádost o přezkoumání 

žádost s výčtem důvodů k odvolání

- kopie výměru rozhodnutí o vyměření poplatku spojeného se studiem

- relevantní doklady k důvodům uvedených v odvolání

Informace k poplatkům za delším studium a k požadavaným dokladům jsou uvedeny ve Výnosu rektora č. 1_2019 

Nekompletní žádost bude studentovi vrácena k doplnění.

Související stránky

Studijní oddělení, předpisy a formuláře


Vrátit se:

Úřední deska
.
.