Random Image
Úřední deska

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky směrem k ekonomice založené na vzdělávané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

Operační program se zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu rovného přístupu ke vzdělávání. Zároveň má za cíl snížit riziko neúspěchu mladých lidí ve vzdělání, což bude mít významný vliv na kvalitu jejich života i na jejich úspěch na trhu práce. OP VVV zároveň podporuje zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy, spravedlivost, sociální soudržnost a aktivní občanství, zlepšování kreativity a inovativnosti a rozvoj podnikatelských schopností, na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.

Veškeré informace k OP VVV ZDE

PROJEKT ZAJIŠTĚNÍ KVALITY STUDIA NA AMU

Dne 1. září 2017 byl na AMU zahájen projekt „Zajištění kvality studia na AMU“, který byl podpořen ve výzvě ESF pro vysoké školy v rámci operačního programu OP VVV. Jeho cílem je nově akreditovat či reakreditovat 20 strategicky významných studijních oborů na AMU při reflexi nejnovějších trendů v umělecké praxi a za pomoci odborníků ze zahraničí, zahraničních stáží pedagogů a finančních zdrojů na inovaci vzdělávání. AMU zároveň zavede systém zajišťování kvality vzdělávání, činností tvůrčích uměleckých i výzkumných a činností podpůrných, který je předpokladem pro získání institucionální akreditace od Národního akreditačního úřadu.

Trvání
1. září 2017 — 31. prosince 2022

VÍCE O PROJEKTU

PROJEKT MAMU

Pod zkratkou MAMU se skrývá název projektu, jehož hlavním cílem je realizace mezinárodních mobilit výzkumných pracovníků na AMU. Tento projekt byl podpořen v rámci Výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož Řídícím orgánem je MŠMT. V rámci tohoto projektu budou na AMU realizovány celkem 3 mobility. Jedná se o jeden pracovní pobyt výzkumného pracovník – seniora v zahraniční a dva pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v ČR. Projekt by měl přispět ke zkvalitnění výzkumné činnosti na AMU.

Doba realizace   
1. 6. 2018 – 31. 5. 2020

VÍCE O PROJEKTU
 

PROJEKT MAMU2

Díky projektu podpořenému v rámci Výzvy č. 02_19_074 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků - MSCA-IF III Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, jehož Řídícím orgánem je MŠMT, jsou na AMU realizovány dvě mobility výzkumných pracovníků. Jedna na Katedře fotografie FAMU, druhá ve Výzkumném centru hudební akustiky (MARC) HAMU. Realizace mobilit přispěje k rozvoji vědeckovýzkumné činnosti AMU při dosahování excelence v evropském výzkumném prostoru.

Doba realizace
1. 10. 2019 - 30. 11. 2021

VÍCE O PROJEKTU