Random Image
Pracovní příležitosti

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výsledky výběrových řízení na obsazení  místa výzkumného pracovníka pro realizaci mobilit v rámci projektu „MAMU - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na AMU“  reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008515 realizovaného v rámci Výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV.

Dne 13. 9. 2019 zasedla výběrová a hodnotící komise ve složení Zdeněk Holý (děkan FAMU), Filip Suchomel (prorektor AMU pro vědu a výzkum), Tomáš Dvořák (proděkan FAMU pro vědu a výzkum), Ondřej Zach (proděkan FAMU pro vnější vztahy) a Kateřina Svatoňová (KFS, FF UK, vědecká hodnost - docentka).

Komise hodnotila přihlášku pro realizaci následující mobility:
Mobilita 02: Publika digitálních medií (Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR)

Děkan Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výsledky výběrových řízení na obsazení  místa výzkumného pracovníka pro realizaci mobilit v rámci projektu „MAMU - Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na AMU“  reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008515 realizovaného v rámci Výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP VVV.

Dne 20. 9. 2016 zasedla výběrová a hodnotící komise ve složení Zdeněk Holý (děkan FAMU), Filip Suchomel (prorektor AMU pro vědu a výzkum), Tomáš Dvořák (proděkan FAMU pro vědu a výzkum), Ondřej Zach (proděkan FAMU pro vnější vztahy) a Kateřina Svatoňová (KFS, FF UK, vědecká hodnost - docentka).

Komise hodnotila přihlášky pro realizaci 3 následujících mobilit:

  • Mobilita 01: Digitální data a audiovize (Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR)
  • Mobilita 02: Publika digitálních medií (Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů ze zahraničí v ČR)
  • Mobilita 03: Operativní obrazy (Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – seniorů v zahraničí Velká Británie

Do výběrového řízení na výše uvedenou mobilitu se přihlásil pouze jeden uchazeč. Komise vyhodnotila jeho přihlášku kladně. Způsob hodnocení a bodové ohodnocení uchazeče je uvedeno v osobním protokolu – viz příloha.

Výběrová a hodnotící komise vybrala pro realizaci mobilit tohoto uchazeče:
Mobilita 02: Publika digitálních medií – Bernhard Herzogenrath

Proti tomuto rozhodnuté je možné se odvolat. Odvolání je nutné doručit do 4. 10. 2019 na Děkanát FAMU nebo zaslat e-mailem na petr.vlcek@famu.czVyvěšeno dne 16. 9. 2019

Pro každou z výše uvedených mobilit byla předložena jedna přihláška. Komise vyhodnotila tyto přihlášky kladně. Způsob hodnocení a bodové ohodnocení jednotlivých uchazečů je uvedeno v osobních protokolech uchazečů – viz příloha.

Výběrová a hodnotící komise vybrala pro realizaci mobilit tyto uchazeče:

  • Mobilita 01: Digitální data a audiovize – Jussi Parikka
  • Mobilita 02: Publika digitálních medií – Alice Lovejoy
  • Mobilita 03: Operativní obrazy – Tomáš Dvořák

Proti tomuto rozhodnuté je možné se odvolat. Odvolání je nutné doručit do 12. 10. 2018 na Děkanát FAMU nebo zaslat emailem – petr.vlcek@famu.cz

Evaluation_Jussi Parikka_project MAMU_eng

Evaluation_Alice Lovejoy_project MAMU_eng

Osobní protokoly_hodnocení Tomáš Dvořák_MAMU

Vyvěšeno dne 27. 9. 2018