Random Image
Organizační struktura

Plénum garantů

Plénum garantů je poradní orgán děkank FAMU, platformou pro jednání garantů studijních programů (dále jen „SP“) ve věcech týkajících se zejména společných fakultních pravidel pro kreditové hodnocení předmětů, společných předmětů, existence a realizace předmětů historicko-teoretického základu a spolupráce vyučujících mezi jednotlivými SP v oblasti tvůrčích výstupů studentů. Posláním pléna garantů je konstruktivní a věcnou debatou rozvíjet SP tak, aby odpovídaly vývoji a nejnovějším znalostem, praxím a vědeckému poznání oborů na poli audiovize v České republice a ve světě.

Plénum garantů a zásady jeho jednání ustanovuje Výnos děkanky č. 8/2022.

Garanti:

prof. PhDr. Jan Bernard
doc. MgA. Martin Blažíček, Ph.D.
prof. Mgr. Jaroslav Brabec
doc. Miroslav Janek
prof. Mgr. Petr Jarchovský
prof. Jiří Kubíček
doc. MgA. Martin Mareček
doc. MgA. Ivo Mathé
doc. Mgr. Bohdan Sláma
doc. Mgr. Martin Stecker
doc. Hynek Alt
doc. Mgr. Ivo Trajkov

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Plénum garantů (zápisy)