Random Image
Organizační struktura

Statut a složení KVH je upraven v Čl. 11, Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Akademie múzických umění v Praze .
 

Předseda KVH: 

Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D.
mandát: od 8. 10. 2018 – (předseda od 20. 12. 2018) do 8. 10. 2023


Členky a členové KVH:

PhDr. Mgr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA
mandát od 20. 5. 2020 do 19. 05. 2024

PhDr. Václav Moravec, Ph.D. et Ph.D.
mandát: od 28. 11. 2018 (zasedání RVH) – do 28. 11. ​2023

Bc. Mikoláš Arsenjev
mandát: 28.4.2022 do 28.4.2027

Mgr. Diana Tabakov
mandát: od 4. 11. 2021 do 4. 11. 2026

prof. PhDr. Jiří Voráč
mandát: od 4. 11. 2021 do 4. 11. 2026

Mgr. Marta Švecová
mandát: od 20.9.2022 do 20.9.2027


Referentka KVH: 

Ing. Lenka Řápková

KOMISE PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ ZEJMÉNA:

a) koordinuje sebehodnocení a vnitřní hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti dané fakulty AMU,

b) zpracovává souhrnnou zprávu o hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti za příslušnou fakultu,

c) ověřuje soulad realizace studijních programů s platnou akreditací,

d) může být oslovena jako poradní orgán Rady pro vnitřní hodnocení a umělecké rady fakulty při projednávání návrhů na   akreditace nových studijních programů či reakreditace stávajících studijních programů

e) může se podílet na vnitřním hodnocení dalších činností dané fakulty, a to na základě podnětu děkana či pověření ze strany Rady.

TERMÍNY A OBSAH SETKÁNÍ KVH FAMU 2023

30.1.2023 Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2021-2022 

22.6.2023 Závěrečná zpráva z vnitřního hodnocení Katedry fotografie. Závěrečná zpráva z vnitřního hodnocení Katedry animované tvorby. Plán vnitřních hodnocení zimní semestr 23/24.

 

TERMÍNY A OBSAH SETKÁNÍ KVH FAMU 2022

14. 1. 2022 Souhrnná zpráva KVH FAMU za akademický rok 2020/2021 a sebehodnocení kateder. Závěrečná zpráva vnitřní hodnocení Katedry produkce. 

24. 1. 2022 Souhrnná zpráva KVH FAMU za akademický rok 2020/2021 a sebehodnocení kateder - diskuse a dokončení zprávy. Tvorba zápisů KVH. 

3. 10. 2022 Návrh členů do pracovní skupiny pro vnitřní hodnocení Katedry animované tvorby.  Návrh členů do pracovní skupiny pro vnitřní hodnocení Katedry fotografie. Sebehodnocení kateder.

9. 12. 2022 Závěrečná zpráva z vnitřního hodnocení Katedry dokumentární tvorby. Souhrnná zpráva KVH FAMU za akademický rok 2021-2022.

 

TERMÍNY A OBSAH SETKÁNÍ KVH FAMU 2021

11. 1. 2021 Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2019/2020 a sebehodnocení kateder 

2. 2. 2021 Závěrečná zpráva vnitřního hodnocení DSP FAMU, Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2019/2020 a sebehodnocení kateder - diskuse a dokončení zprávy

16. 2. 2021 Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2019/2020 a sebehodnocení kateder - diskuse a dokončení zprávy

25. 2. 2021   Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2019/2020 a sebehodnocení kateder - diskuse a dokončení zprávy

27. 4. 2021  Nominace a hlasování o navrhovaných členech pracovní skupiny pro vnitřní hodnocení katedry dokumentární tvorby. Evaluace předmětů v KOSu.

29. 11. 2021 Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2020/2021 a sebehodnocení kateder. Studentští ambasadoři. 

 

TERMÍNY A OBSAH SETKÁNÍ KVH FAMU 2020

16. 3. 2020 S ohledem na situaci kolem šíření koronaviru zrušil předseda KVH FAMU zasedání plánované na středu 11. 3. 2020. O neodkladných záležitostech hlasovali členové KVH prostřednictvím e-mailu. Hlasování o souhrnné zprávě KVH za ak. rok 2018/19. Projednání závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení KK. Schválení výběru vnitřního hodnocení oboru pro rok 2020

24. 9. 2020 O neodkladných záležitostech hlasovali členové KVH prostřednictvím e-mailu. 

29. 9. 2020 Návrh pracovní skupiny vnitřního hodnocení doktorandského studia FAMU, sebehodnocení kateder za školní rok 2019/2020

27. 10. 2020 Nominace členů do pracovní skupiny pro vnitřní hodnocení Katedry produkce. Hlasování členů ohledně návrhu členů pracovní skupiny pro vnitřní hodnocení Katedry produkce. Sebehodnocení kateder.
 

TERMÍNY A OBSAH SETKÁNÍ KVH FAMU 2019

14. 1. 2019 návrh pracovní skupiny vnitřního hodnocení oboru Režie za přítomnosti zástupců KR, Souhrnná zpráva KVH FAMU za ak. rok 2017/18, stanovení vnitřního hodnocení studijního programu v ZS 2019/2020

23. 9. 2019 projednání závěrečné zprávy z vnitřního hodnocení oboru Režie, aktualizovaná metodika vnitřního hodnocení, příprava vnitřního hodnocení oboru Kamera, příprava letošních evaluačních dotazníků, role studentských ambasadorů

17.12. 2019 dotazníky sebehodnocení - rozdělení práce po sekcích a příprava textu do Závěrečné zprávy, informace o vnitřním hodnocení studijního oboru kamera a režie, projednání odměny pro studijní ambasadory, návrh vnitřních hodnocení oborů v roce 2020
 

TERMÍNY A OBSAH SETKÁNÍ KVH FAMU 2018

18. 1. 2018 první setkání KVH FAMU, úvod prorektorka Daniela Jobertová a metodik Tomáš Langer, zasmluvnění členů, rozdělení práce na sekcích a příprava textu do závěrečné zprávy

29. 1. 2018 čtení zpráv členů za hlavní a vedlejší sekci, formulace společného úvodu

22. 2. 2018 dokončení souhrnné zprávy o sebehodnocení FAMU za akademický rok 2016 - 2017

21. 3. 2018 kulatý stůl FAMU členů KVH, vedoucích kateder, garantů oborů a studentských ambasadorů (zápis zde )

6. 4. 2018 formulace vlastního dotazníku sebehodnocení FAMU pro rok 2018

25. 5. 2018 dokončení dotazníku FAMU 2018, odladění metodiky pro vnitřní hodnocení oboru CAS FAMU a nominace členů do pracovní skupiny

5. 10. 2018 předání agendy novým členům, informace o vnitřním hodnocení oboru CAS FAMU, dokončení metodiky k evaluaci studijních programů, metodika bude vedoucím kateder, garantům oborů, sekretářkám kateder a studentským ambasadorům představena 7. 11. 2018 od 11:30 v U7

14. 12. 2018 dotazníky sebehodnocení - rozdělení práce po sekcích a příprava textu do závěrečné zprávy, projednání vnitřního hodnocení CAS, návrh předsedy KVH, návrh vnitřních hodnocení oborů v roce 2019