Random Image
Organizační struktura

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

 

  • Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan/ka, proděkan/ka pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.
  • Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.
  • Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.
  • FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.
  • Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

 

Aktuální složení GK FAMU:

Mgr. Helena Bendová

PhDr. David Čeněk

Mgr. Pavol Fabuš

Mgr. Jakub Korda, Ph.D.

Ph.D. Tomáš Oramus

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.

---------------------------------------------------------------
Mgr. Petra Horká, tajemnice FGK

Fakultní grantová komise

  • Sestavuje návrh pořadí fakultních projektových žádostí Studentské grantové soutěže (SGS) pro udělení finančních prostředků na základě hodnotících kritérá jsou uvedena v bodě 2 čl.7 Výnosu rektora č. 9/2016; může případně navrhnout snížení rozpočtu projektu či spolufinancování ze strany fakulty; rozhoduje svým hlasováním o přijetí, nepřijetí, či přijetí projektu s krácením rozpočtu.
  • Projednává významné změny v řešených projektech SGS týkající se osoby řešitele, financí (změny v rozsahu více než 20% oproti schválenému rozpočtu) či časového harmonogramu, které mohou mít vliv na další řešení nebo výsledky projektu. Tyto jsou následně schváleny proděkanem pro VaV. V případě, že budou při kontrole řešení projektu či čerpání podpory shledány nedostatky, mohou členové grantových komisí, proděkan pro VaV, případně prorektor pro VaV navrhnout předčasné zastavení projektu.
  • Posuzuje závěrečné zprávy těch projektů SGS, které nebyly proděkanem pro VaV jednoznačně ohodnoceny jako „splněné".
  • Dle bodu 3.V. Výnosu rektora č.6/2015 sestavuje pořadí projektových žádostí podaných do Projetové soutěže AMU vč. doporučení či nedoporučení k jejich finanční podpoře v plné výši, případně s krácením rozpočtu. O přijetí, nepřijetí, či přijetí projektu s kráceným rozpočtem rozhoduje GK AMU hlasováním s přihlédnutím k fakultním doporučení u všech projektů - tzn. včetně těch, které fakulty k financování nedoporučí.