Random Image
Organizační struktura

Ediční komise FAMU

Ediční komise reprezentuje ediční zájmy a potřeby jednotlivých kateder a organizačních složek DAMU. Členy ediční komise děkan DAMU jmenuje a odvolává z řad členů akademické obce DAMU a jmenuje a odvolává rovněž jejího předsedu.

Složení Ediční komise FAMU:

 

Mgr. Helena Bendová, předsedkyně

prof. PhDr. Jan Bernard, CSc.

PhDr. David Čeněk

doc. RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D.

Mgr. Petra Dominková, Ph.D.

Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.

MgA. Tomáš Janáček

MgA. Petr Koblovský, Ph.D.

Mgr. Petr Kubica

Mgr. Martin Ryšavý

Mgr. Vladimír Skall

Mgr. Marta Švecová

Ediční komise (EK) FAMU zasedá zpravidla 2x do roka (červen, listopad) a projednává nové publikační záměry autorů pocházejících nejen z akademické obce FAMU, kteří mají zájem o publikování v NAMU. V případě, že počet přítomných členů na zasedání tvoří nadpoloviční většinu, nechává předseda EK hlasovat o zařazení/nezařazení jednotlivých titulů do edičního plánu NAMU, ze kterého může být taktéž schválený titul se souhlasem EK vyřazen.

SOUVISEJÍCÍ STRÁNKY

Ediční komise (zápisy)
Nakladatelství AMU | AMU