Random Image
Organizační struktura

Úvodní slovo děkanky pro měsíčník FAMU News k vyučujícím a ostatním zaměstnankyním a zaměstnancům.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

květen je měsícem, kdy se na FAMU změní vedení. Do 19. května o fakultu pečuji já společně s proděkankou pro vědu a výzkum Helenou Bendovou, proděkankou pro studijní záležitosti Martou Švecovou a proděkanem pro zahraniční vztahy Davidem Čeňkem. Od 20. května se děkanského úřadu ujímá David Čeněk, který následně představí svoje proděkany a proděkanku Akademickému senátu FAMU a tím i akademické obci, a to 23. května: proděkankou pro studijní záležitosti by se měla stát dlouholetá kolegyně z FAMU International Karolína Kyselová, proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj Vít Schmarc a proděkanem pro vědu a výzkum Jakub Korda. V polovině května rovněž nastupuje nový pan tajemník Zbyněk Ondřich.

V uplynulých třech měsících docházelo k předávání děkanské i proděkanských agend, a to tak, abyste co nejméně pocítili, že dochází ke změnám, aby vaše práce mohla pokračovat s co nejmenšími narušeními a veškeré zázemí a podpora vám byly k dispozici nepřetržitě. Děkuji svým kolegyním a kolegům, že k odevzdávání agendy přistoupili tak zodpovědně a důsledně, a že jsme tím naplnili předsevzetí z období, kdy jsme nastupovali my a ve většině oblastí jsme podporu předchozího vedení neměli. Jsem vděčná týmům děkanátu, kateder i Studia FAMU, že došlo k výraznému posunu v míře spolupráce, vzájemného respektu, nápomocnosti, vstřícnosti. 

Za čtyři roky, z nichž dva byly poznamenané pandemií, což mělo nemalý vliv na komunikaci a prožívání školní zkušenosti jak vámi, zaměstnanci a zaměstnankyněmi, tak studentstvem, jsme uspořádali na 30 mentoringů významných světových filmařek a filmařů různých profesí. Otevřeli jsme nové obory herní designfilmovou a audiovizuální výchovu a restaurování fotografie. Z herního designu již vyšli první absolventky a absolventi a jsou to nepřehlédnutelné tvůrčí osobnosti audiovize. Podpořili jsme výjezdy studujících i zaměstnaných osob na bezmála dvě stovky festivalů, výstav, konferencí a industry akcí. Proměnil se prostor Lažanského paláce, vznikly 4 chillout zóny ve sdílených koridorech pro společně trávený čas. Došlo k rozvoji knihovny zejména v oblasti elektronických zdrojů a vzdělávacích aktivit. Škola se důsledně zbilingvnila, nejenom v budovách (dvojjazyčná recepce) a navigačním systému, ale i ve své vnitřní komunikaci, tlumočení na akcích a překládání vnitřních dokumentů. Vznikl institut ombudsosoby a infrastruktura psychologické a preventivní podpory studentstvu i zaměstnaným osobám. Na důležité studentské aktivity navázaly koncepční činnosti: iniciativa Ne!musíš to vydržet dala vzniknout sérii setkání FAMU eticky a následně Etickému kodexu FAMU, stávky za klima korespondovaly s provozními opatřeními směrem k zeleným kancelářím a s vytvořením Manuálu udržitelné filmové výroby, který je nyní v testovacím roce používání. Rozšířila i zkoncepčnila se podpora výzkumných a vědeckých činností. Takto by šlo ve výčtu pokračovat dál – podstatné je však říct, že takovýto rozvoj nedělá jedna osoba, je výsledkem sdíleného úsilí, spolupráce mnoha lidí, pracovišť, rad a komisí a vyžaduje také kritické myšlení, inspirativní a věcné debaty, společné hledání a důslednou realizaci kvalitních a udržitelných řešení a postupů.

Děkuji vám, vstřícným a konstruktivním kolegyním, kolegům a aktivnímu a tvůrčímu studentstvu za čtyři roky intenzivní spolupráce, neustálých diskusí, společného přemýšlení, reflektování světa a pozice naší FAMU v něm.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto měsíci již ve velké intenzitě probíhá realizace praktických cvičení. Ráda bych s vámi nasdílela debatu, která se odvíjí mezi katedrami, Studiem FAMU a vedením fakulty. Každoročně znovuotevíráme debatu o množství výroby (na FAMU vzniká na 500 cvičení za rok) a o přetížení studentstva i některých vyučujících. Předloni se kolegium děkanky po vyhodnocení rozsáhlé kapacitní studie, zaměřené na lidské i technické kapacity, usneslo, že vyzkoušíme důraz na společná cvičení a uvolnění kapacit zejména studujících některých oborů, pro tyto filmy tím, že bude striktně dodržována Bílá kniha a zadání cvičení oborových, které by měly být realizovány v menších spolupracích či dokonce zcela bez štábu. Tímto důrazem se měly uvolnit kapacity studujících pro realizaci společných cvičení, které mají i dle katederních zadání a Bílé knihy vznikat ve spolupráci jednotlivých profesí. Letos kolegium zhodnotilo, že tento pokus nebyl úspěšný, neboť studující jsou (na základě dobrovolných spoluprací nad rámec studijních plánů) vytížení spolupracemi na oborových cvičeních. Je tedy potřeba hledat jinou cestu. Toto bude jedno z klíčových témat pro nové vedení fakulty. 

Zároveň mi dovolte dodat osobní poznámku. V den děkanských voleb vyšel v Hospodářských novinách článek, který nepřesně či až lživě prezentoval vybrané jednotlivosti z vyšetřování, týkajícího se uniklých emailů na FAMU před dvěma lety, a k němuž jsem se vyjadřovala v minulém newslettru. Po upozornění vydavatel shledal v článku chyby, které napravil publikováním odpovědi, zaměřené na korekci nepravdivých faktů dle tiskového zákona. V mezičase tento článek napáchal velké množství škod, poškodil moje jméno a dokonce očernil mojí rodinu. I když se proti samotnému článku bráním i právně, je mi líto, že mohl zapůsobit na mnohé z vás, znejistit či zavádět vás. Myslím, že je to typ situace, která se v nějakém měřítku stane někdy asi každému - vyznění nějakých věcí (a je jedno, jestli někým jiným zamýšlené anebo nechtěné) je jiné, než reálné skutky. Čelit pak odsuzování, pomluvám či výsměchu je těžké a zraňující. Nicméně je důležité neuhnout ze zásad, které člověk má. Je to právě vnitřní integrita a čisté svědomí, které člověka v takovou chvíli upevní a umožní mu takovým situacím čelit. A také požádat o pomoc. Já jsem to také udělala a byla to podpora lidí kolem mě, díky které jsem našla síly na oprávněnou obranu. Přeji vám, abyste takovým situacím čelit nemuseli, ale pokud by se vám staly, abyste našli vnitřní rovnováhu, dokázali oddělit to, co "se říká", od toho, kdo jste, a nebáli se požádat o pomoc. I tady na škole máme rozsáhlou podpůrnou infrastrukturu, která je vám kdykoliv k dispozici.

Přeji vám krásné jarní dny.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

máme zvoleného nového děkana. Nejdříve bych ráda poděkovala kandidátce i kandidátovi za jejich vnímavý vhled do fungování školy, za vypracování koncepcí i konstruktivní debatu během pléna akademické obce, kde jste je adresovali otázkami. Blahopřeji Davidu Čeňkovi ke zvolení a oceňuji jeho rozvojovou koncepci školy. Průběh voleb byl důstojný a soustředil se na podstatné věci, které naše škola a vy, zaměstnanci a zaměstnankyně, potřebujete či preferujete.

Můj mandát končí 19. května a do té doby se já i můj tým budeme soustředit na předání agendy. Správa naší školy je objemná, vrstevnatá a komplexní činnost, a takto budeme přistupovat k jejímu odevzdání. Moje vzpomínka na období před čtyřmi lety, když jsem agendu přebírala spolu s mými proděkany a proděkankou, obsahuje zkušenosti a praxe, jímž jsem se už tehdy rozhodla vyvarovat, a říkala jsem si - až budeme odevzdávat agendu, nebudou to prázdné počítače a útržkovité či nepřesné informace, pokusíme se to udělat co nejvíce strukturovaně a důsledně. Na stav některých rozpracovaných agend či projektů se můžete podívat také v prezentaci, kterou jsem měla pro akademickou obec v prosinci. Věřím, že i toto tříměsíční období bude plné inspirativních diskusí, sdílení zkušeností a že bude ke prospěchu instituce i vás, kteří svojí skvělou, přemýšlivou a vytrvalou prací školu spoluvytváříte.

Dnes probíhá plénum akademické obce, na němž se představují kandidátky a kandidáti do fakultního i celoškolního senátu. V úterý a ve středu pak probíhají volby, jež určí, kdo bude reprezentovat akademickou obec v těchto orgánech, které jsou nejdůležitějším pilířem akademické samosprávy. Přijďte, diskutujte, zúčastněte se voleb.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v tomto oslovení se obrátím na vyučující, tedy členy a členky Akademické obce FAMU. Pojďte se podílet na tom, jak naše škola funguje - pojďte volit! Ráda bych vás podpořila v tom, abyste participovali na rozhodování o naší škole, abyste spoluurčovali její podobu a rozvoj. 5. a 6. března proběhnou rozsáhlé volby: do fakultního senátu se bude volit 5 zástupců a zástupkyň akademické obce, a zároveň se bude volit 5 osob do celoškolního Akademického senátu AMU. Fakultní senát je samosprávný orgán, který kontroluje činnost děkana/děkanky, schvaluje rozpočet fakulty a podílí se na velkém množství dalších rozhodnutí - schvaluje například znění přijímacího řízení, projednává roční učební plány, akreditační spisy, schvaluje změny Statutu FAMU, což je taková naše "ústava", a zabývá se podněty akademické obce FAMU, kterou zastupuje.

Klíčovou rolí fakultního senátu je volba děkana či děkanky. Tyto volby u nás na další čtyřleté funkční období proběhnou 22. února a vy všichni jste zváni na Plénum akademické obce FAMU 15. února v Referenční projekci SF na prezentace kandidátky a kandidáta na tuto funkci. Budete mít možnost ptát se, diskutovat. Já se o tuto pozici již neucházím a v prosinci jsem na zasedání Akademického senátu FAMU shrnula, co děkanka ne/dělá, i které věci rozvoje a organizace fakulty zůstávají rozpracované a nástupkyně či nástupce se může rozhodnout na ně navázat.

Celoškolní Akademický senát AMU je samosprávný orgán, v němž každou ze 3 fakult AMU zastupuje 5 reprezentantů/ek. Senát AMU kontroluje činnost rektora/ky, schvaluje rozpočet AMU a další klíčové věci pro fungování celé školy. Může se vyjadřovat například k zásadním předpisům, jakými jsou Akreditační řád či Studijní a zkušební řád, které vydává rektorát AMU a které do velké míry určují podobu výuky. Schvaluje Vnitřní mzdový předpis, který určuje výši tarifů mezd na AMU, schvaluje změny Satutu AMU, jakési "ústavy" naší akademie.

Každá kandidátka a kandidát do senátu, jak fakultního, tak celoškolního, předkládá svoji představu o tom, jak bude v senátu působit. Tyto koncepce dostanete i emailem ve Volebním speciálu, a budou zveřejněny na webu. Dále se kandidáti a kandidátky představí na plénu akademické obce FAMU. Přijďte se jich ptát, diskutovat s nimi o škole. Zajímá vás, co všechno senáty dělají a kde jsou hranice jejich pravomocí? Vše je definováno v Jednacím řádu AS FAMU (odkaz zde) a AS AMU (odkaz zde). Zajímá vás, jak přesně probíhají které volby? To je zas určeno Volebními řády (FAMU zde a AMU zde).

Zajíma vás, jak vypadá Statut FAMU a Statut AMU? Další klíčové předpisy, například Vnitřní mzdový předpis, naleznete zde.

Ptejte se, zajímejte se, pojďte diskutovat. Škola je do velké míry taková, jakou ji utvoříme společně. Máte v tom významnou roli, hlas každého z vás je významný.

Přeji vám příjemný zbytek zkouškového a krásný začátek letního semestru.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

ráda bych vám popřála příjemný čas a hodně vytrvalosti i trpělivosti v lednu, což je standardně měsíc s několika nemalými úkoly; kromě zkoušení a udělování atestací nás čeká většina přijímacích řízení, zároveň se dokončuje uzavírání loňského roku a rozpočtu, vyúčtování, psaní výročních zpráv, a začíná se taky pracovat na rozpočtu novém a dalším plánování nadcházejícího roku. Je to intenzivní měsíc a děkuji předem za vaši energii.

Zároveň je leden na FAMU krásný, neboť vybíráme uchazeče a uchazečky, kteří se stanou budoucím studentstvem. Těch, kteří se zajímají o studium našich oborů, každým rokem přibývá. V roce 2020/21 se hlásilo 588 lidí, v roce 21/22 už 713, 22/23 to bylo 747, a v roce 23/24 769 osob pro bakalářské studium. Mám radost, že se zájem o studium u nás navyšuje a zároveň ze zpětné vazby od vedoucích kateder vím, že dochází typicky buď k udržení anebo navýšení kvality uchazečstva. Věřím tak, že přijímací řízení bude pro katedry i letos obohacujícím a podnětným procesem. Na způsobu, jakým jsou sestaveny ročníky, jejichž práce pak vidím u klauzur, si vážím otevřenosti vůči rozmanitosti – budoucí studenti a studentky přichází z různých kontextů a s potěšením vždy pozoruji jejich růst ve znalostech i dovednostech, ale taky vývoj vlastního výrazu a uvažování nad tvorbou a prostor a podporu, které jim k tomu katedry vytváří.

Přeji vám krásné dny,

srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

tímto úvodem bych ráda oslovila především pedagožky a pedagogy, kteří vedou tvůrčí dílny. V této části akademického roku vrcholí přípravy na společná cvičení, které jsou realizovány ve štábech. Věřím, že i díky proběhnuvším projektovým dnům se studujícím podařilo jejich štáby dokompletovat dle potřeb každého projektu. Vedle konzultací tvůrčí stránky, která je samozřejmě jádrem vaší obdivuhodné celoroční práce v dílnách, je rovněž důležité pěstovat zodpovědnost vůči nastavenému harmonogramu příprav, výroby a postprodukce - jistě nemusím zdůrazňovat, že každá z těchto fází má nenahraditelný význam a smysl v tvorbě i v pedagogickém procesu. Dodržováním harmonogramu cvičení, který spoluvytváříte při účasti na předrealizačních poradách, a hlídáním tohoto harmonogramu, tedy průběžnou kontrolou, jestli vaši studující postupují podle domluvených rozvrhů, vyjadřujete respekt vůči ostatním profesím a studujícím i vyučujícím ostatních kateder. Je podstatné, aby i na obrazovou a zvukovou postprodukci byl vyčleněn adekvátní čas.

Děkuji za vaši ochotu sdílet zkušenosti a tvůrčí myšlení se studujícími a rovněž za spolupráci při realizaci společných cvičení.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

ráda bych ocenila všechny pedagožky a pedagogy, kteří každý semestr pracují na aktualizaci svých, často i dlouhá léta vyučovaných předmětů - vážím si vaší neustále práce na sledování aktuální kinematografie a umění a začleňování těchto poznatků do výuky. Neméně bych ráda vyzdvihla práci všech, a že jich je v tomto semestru opravdu hodně, kdo vyvinuli a učí nové předměty, které posouvají znalosti a kompetence našeho studentstva. Sama jsem dlouhá léta vyučovala a dobře znám proces přípravy nového či aktualizace již vyučovaného, jsou to dlouhé hodiny čtení, sledování, přípravy ukázek, podkladů pro studentstvo, textů, zadání. Vážím si, že se s takovým nasazením věnujete přípravě i samotnému učení a že usilujete i o participativní přístup, vtažení studentstva do procesu výuky, či další inovace a posuny vámi vyučovaných předmětů. Přeji vám hodně inspirace a energie.
 

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítejte v novém akademickém roce 2023/24. Máme za sebou jako obvykle velice náročné září a ráda bych velmi pěkně poděkovala všem pedagogům a pedagožkám za jejich trpělivou a důslednou práci v klauzurních, státnicových a přijímačkových komisích a všem tajemnicím kateder a dalším pracovníkům a pracovnicím za obrovské nasazení a pečlivou práci v uplynulém měsíci. Velké poděkování patří Studiu FAMU za hladké odbavení všech projekcí a práci se studentstvem při výrobě i dokončování cvičení a filmů.

Obzvláště oceňuji podobu diskusí, které na většině kateder probíhají v rámci klauzurních a státnicových projekcí. Pro studující je vaše zpětná vazba nesmírně cenná a podstatná pro jejich tvůrčí rozvoj, a vaše analýza, argumentované komentáře, postřehy, názory, upoutávající také na souvislosti a zkušenosti, jsou klíčovou součástí nejen pro hodnocení, ale i další učení a posuny v praktické práci našeho studentstva.

Přeji vám podnětný vstup do nového semestru a nádherný podzim.

Srdečně,
Andrea Slováková

Milé kolegyně, milí kolegové,

tento týden ve středu začal klauzurní maraton, který potrvá do 28. září. Ráda bych vyjádřila obdiv a poděkování pedagožkám a pedagogům, kteří vedli vznik cvičení, ať už v rámci dílen, dramaturgických seminářů, anebo další výuky. Je mi jasné, že práce na praktických výstupech se neomezuje pouze na hodiny předepsané rozvrhem, mnozí z vás podporují studující a konzultují s nimi na place, ve střižně, při mixu zvuku; je to velmi náročná role, porozumět tomu, co a jakým způsobem chtějí studující svými díly komunikovat, jaké typy tvůrčích osobností v nich jsou. Vážím si, že rozvíjíte jejich individuality a pomáháte jim nalézt jejich vlastní způsob vyjadřování, a zároveň hlídáte, aby se učili dovednostem a pravidlům každé profese.

Ráda bych vás rovněž co nejsrdečněji pozvala na společné projekce (viz dále v newslettru), v rámci nichž se už v minulých dvou letech povedlo vést diskuse mezioborově, z pohledu různých zúčastněných profesí; i když v uplynulých dvou letech to bylo zejména za účasti studujících ze všech spolupracujících kateder. Analýza či reflexe z pohledu dílnavedoucích z různých kateder napomáhá porozumění tomu, jaké aspekty a standardy jsou důležité pro učení a tvůrčí rozvoj studujících dané katedry a vytváří prostor pro hlubší porozumění mezi profesemi.

Těším se na setkání na projekcích,

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,
 

většinu z vás teď zdravím na dovolené a přeji vám krásný čas k obnově sil, ale také nasbírání nových inspirací.

Na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary proběhlo 2. července Setkání významných zástupců a zástupkyň audiovize s premiérem Petrem Fialou a ministrem kultury Martinem Baxou, kterého jsem se účastnila a které se týkalo především připravované novely audiovizuálního zákona, ale také systému pobídek a aktuální nemožnosti jejich čerpání. Setkání se kromě konsenzu na výši parafiskálních poplatků jakožto budoucího příjmu transformovaného audiovizuálního fondu a konstruktivního řešení fungování filmových pobídek věnovalo i otázkám struktury audiovizuálního fondu a přípravy jeho strategických dokumentů. FAMU se společně s dalšími vysokými školami vyučujícími obory audiovizuální tvorby při diskusích o novele zákona zasazuje především za silnou systematickou podporu autorů a autorek, a to jak těch již zavedených, tak nastupující generace, stejně jako i začínajících producentů a producentek, na předpoklady smysluplné a koncepčně promyšlené podpory pro vývoj, výrobu i distribuci audiovizuálních děl, pro filmovou výchovu a zároveň o vřazení aspektů environmentálně udržitelného natáčení do zákona.

Dále bych se s vámi ráda podělila o radost z práce paní ombudsmanky, která na zasedání Akademického senátu FAMU na konci června prezentovala svoji výroční zprávu. Za necelý rok svého působení řešila Pavlína Junová 51 podnětů, uspořádala několik vzdělávacích, podpůrných či facilitačních aktivit, v návaznosti na setkání FAMU eticky připravuje s pracovní skupinou Etický kodex FAMU a účastnila se mezinárodní konference, kterou v Praze pořádala Evropská asociace ombudsosob ve vyšším vzdělávání a která byla mimořádně podnětná i pro českou platformu ombudsmanek a ombudsmanů, která se početně rozrůstá závratným tempem. Jsem ráda, že FAMU stála na počátku zakládání a rozvoje institutu ombudsosoby jako klíčové součásti infrastruktury vysoké školy.

Přeji vám co nejklidnější krásný srpen a budu se těšit na setkání na klauzurních projekcích, které začínají již v posledním srpnovém týdnu.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

děkuji všem z vás, kteří v červnu investovali obrovské množství času do klauzurních a státních zkoušek. Jsem ráda, že se nám daří rozprostírat výrobu do běhu akademického roku tak, aby rok od roku větší část klauzur probíhala v červnu. 

Připomenu zde jedno z témat, jímž jsme se již opakovaně zabývali: některé filmové školy nezpřístupňují mimo svoje prostředí jiná než absolventská díla. Tuto případnou strategii projednávalo i kolegium děkanky, diskutuje se o něm na studentských fórech. Rozhodnutí všech kateder prozatím je i díla z nižších ročníků pro případnou prezentaci vně školy uvolnit, pokud chce samotná/ý autorka/autor. Máme však možnost tento přístup kdykoliv změnit. Ráda bych vyzvala i pedagožky a pedagogy, aby na prezentovaná díla nenahlíželi optikou možné prezentace například na filmových festivalech. Je krásné, když naši studující mohou získat zkušenost uvedení před publikem vně školy či účasti na mezinárodních festivalech, ale všichni víme, že to je příjemný vedlejší výsledek. To důležité tkví v pedagogickém procesu, v trénování konkrétních dovedností - typicky třeba oborová cvičení mají primárně sloužit ke zdokonalení určitých kompetencí daných zadáním, klademe na ně jiné požadavky jako na komplexní díla vznikající jako společná cvičení. Děkuji všem z vás, kteří vedete praktická cvičení a vznik filmů - je to náročný proces a pro tvůrčí činnost našich studujících samozřejmě naprosto klíčový.

Po velmi plném červnu bych ráda poděkovala také technicko-hospodářských kolegyním a kolegům; všichni jsme měli ten měsíc velmi vyčerpávající. Přeji vám všem opravdu klidné léto plné podnětů, které vám pomohou obnovit síly i nabrat další inspiraci.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

červen je typicky velmi plný měsíc - jednak probíhá dokončování děl v dílnách, které mají klauzury v tomto měsíci, jednak hlavní část zkouškového období, zároveň většina katederních soustředění v Poněšicích a také mnoho organizačních, finančních a administrativních úkonů a opatření, které musí být do konce června. Nevím, sdílíte-li taky ten pocit, že letní semestr se vždy jeví o tolik delší než zimní. Přeji vám tedy hodně sil a soustředění na všechny tyto činnosti a věřím, že si pak v červenci a srpnu náležitě odpočinete v rámci dovolených.

Před rokem jsme procházeli těžkým obdobím, kdy byly zveřejněny ukradené mailové konverzace několika pedagogů a pedagožek. FAMU, AMU i postižení vyučující podali trestní oznámení a případu se věnovala Policie ČR, která letos v dubnu oznámila odložení případu. Proti odložení bylo podáno několik stížností, takže aktuálně PČR vyhodnocuje, jak bude postupovat dál. Tento průběžný závěr byl prezentovaný na AS AMU i AS FAMU. Na toto nelehké období pak navázaly různé konstruktivní kroky především ve spolupráci s paní ombudsmankou, na podzim proběhlo 6 setkání FAMU eticky a nyní na základě podnětů z těchto diskusí pracovní skupina složená z různých zástupkyň a zástupců fakultní komunity vytváří Etický kodex FAMU.

Děkuji za vaši úžasnou energii, individuální přístup a nasazení během zkouškového období, klauzur a administrativně náročného období. Pokud byste měli jakékoliv podněty či tíhy, každý čtvrtek od 9:00 do 10:00 jsem zde pro vás i bez předchozího domluvení schůzky. Daří se nám na těchto setkáních typicky hodně operativních a aktuálních věcí vyřešit, jsem ráda za náš dialog a rozpravy.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

končí kontaktní výuka letního semestru a již naplno probíhají realizace praktických cvičení. Ráda bych poděkovala všem vyučujícím za každotýdenní práci se studentstvem, zejména pak také za to, že každý rok aktualizujete své předměty o nové poznatky a za vaše úsilí věnované individuálnímu přístupu ke studentům a studentkám. Děkuji rovněž Studiu FAMU za odbavování všech praktických cvičení a technicko-hospodářským pracovnicím a pracovníkům za spolupráci při všech mnoha procesech spojených s plošným navyšováním mezd.

Proběhnuvší Plénum akademické obce bylo hodně diskusní. Rozprava se protáhla o hodinu oproti plánovanému času a bylo z ní patrné, kolik je věcí, o kterých chceme společně diskutovat a jak naléhavě cítíme nutnost probrat určité otázky. Zazněly skvělé podněty týkající se udržitelné filmové výroby či praktik prvního ročníku anebo fungování Studia FAMU. Podněty z pléna odnáším na kolegium děkanky, kde je budeme dále řešit s vedoucími kateder. Další plénum bude mít jako jedno z témat výrobu praktických cvičení a sestavování štábů. Opakovaně narážíme na motiv toho, že některé profese se studujícím obtížně hledají pro společná cvičení. Jedná se o dlouhodobý problém, který intenzivně řešíme také na děknátu, a to jak se Studiem FAMU, tak se všemi katedrami na kolegiu. Shrnu zde řešení, které bylo přijato pro tento akademický rok (a věřme, že zafunguje; pokud fungovat nebude, pro příští akademický rok bude muset být přijato řešení jiné):

- Na základě rozsáhlé kapacitní studie provedené cca před rokem se ukázalo, že pokud by se dodržovala Bílá kniha, nedostatek profesí by dle stávajícího počtu studentstva jednotlivých kateder nebyl. Proto se všechny katedry a Studio FAMU pro letošek zavázaly dodžovat předepsané kapacity, ale i štábové profese předepsané ve výrobních listech jednotlivých cvičení. Největší vytížení kateder, jako například zvuková tvorba či produkce, začala tvořit oborová cvičení jiných kateder, s nimiž však Bílá kniha nepočítá jakožto s vytvářenými ve štábech. Přísné dodržování Bílé knihy, garantované vedoucími kateder, dílnavedoucími a Studiem FAMU, se jeví být hlavní (pokud ne jedinou) alternativou potenciálního rušení některých cvičení (ročně jich vzniká 500 až 600), a je proto klíčové jej letos důsledně odzkoušet.

- Systematizace předrealizačních a realizačních porad a jejich pevné termínové zakotvení v běhu akademického roku by měly zajistit včasnou přípravu projektů a včasné sestavování štábů tak, aby na začátku letního semestru kompletní štáby pro společná cvičení sestaveny byly.

- Přibyly postprodukční porady, aby bylo zajištěno, že je na postprodukci dost času a že u společných cvičení má opravdu každá profese prostor pro realizaci své části spolupráce a může se jím prezentovat na klauzurách.

- Prostor pro sestavování štábů je i na fakultním Slacku, kde je možné se mezi studujícími domlouvat online (výběr platformy proběhl vloni na základě hlasování akademické obce).

- Vedle katederních pitchingů připravovaných filmů poprvé proběhl letos i tzv. Projektový týden, kde studující prezentovali své připravované filmy a hledali profese, které jim ještě do štábů chyběly.

Přeji vám krásné jaro.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v dubnovém newsletteru najdete mnoho skvělých zpráv. Navyšujeme mzdy, vedle běžících výzkumných a tvůrčích projektů jsou vyhodnoceny či vyhlášeny další výzvy (všimněte si také výzvy GAMU), studentské filmy se objeví na těch nejprestižnějších světových festivalech (Annecy, Hot Docs), proběhne naše oslava studentské tvorby FAMUFEST.

V uplynulém měsíci mě osobně potěšilo, jak proběhla účast našich studujících na jednom z nejprogresivnějších festivalů dokumentárních filmů, CPH:DOX. Nejenže se účastnili industry programu, ale vedle toho, pod vedením pedagožky Lucie Králové, každý z nich sledoval jeden z projektů ve vývoji, jeho prezentaci v rámci Pitching fóra, a pak se spolu s režisérem/kou a producentem/kou účastnil i one-to-one meetingů, v rámci nichž týmy jednají s potenciálními zahraničními koproducenty, distributory, sales agenty apod. Studující měli velmi plný program, získali však zkušenost, kterou jiným způsobem nabýt nemohou. Na tomto příkladu chci ilustrovat, jak má smysl koncipovat tu "výjezdovou" část mezinárodních aktivit školy: ne jako "výlety" či nějak vágně jaksi "za odměnu", ale jako efektivně strukturované programy, díky nimž mohou studující (v jiných případech zase vyučující či další zaměstnanci a zaměstnankyně) poznávat současnou světovou kinematografii a účastnit se jejího dění, vidět aktuální trendy ve světovém filmu, rozvíjet a prohlubovat své znalosti, navazovat mezinárodní kontakty a nechávat se inspirovat.

Přeji vám klidné a krásné prožití nadcházejících velikonočních svátků.

Srdečně,

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

v uplynulém měsíci proběhlo uzavření zimního a zahájení letního semestru, přijímačky do studijních programů pro zahraniční studující - to je období, které klade velké nároky nejen na vyučující, ale také na technicko-hospodářské pracovnice a pracovníky děkanátu i kateder. Ráda bych vám všem poděkovala a ocenila vaše nasazení, důslednost a přemýšlení, které jste do těchto činností věnovali. Díky vám, kteří jste na nich aktivně participovali, protože proběhly v pořádku, s dodržením všech pravidel, hladce a snad i příjemně.

Je jasné, že všichni byste si zasloužili mnohem vyšší odměny za svoji práci, než jaké dostáváte. Víte, že společně s paní tajemnicí směřujeme nejvyšší možné procento rozpočtu právě do mezd a jakékoliv ušetření či navýšení je také investováno právě takto. Děláme vše, co je v našich silách, aby se mzdy mohly zvedat co nejvíce to lze. V minulém roce došlo k plošnému navýšení o 5 % a zároveň na pololetní a na odměny na konci roku byla přidělena na každé pracoviště částka vyšší než v dobách před covidem. Chystáme další plošné zvýšení mezd, a to buď od 1. dubna, anebo od 1. května (bude záviset na vývoji schvalování rozpočtu na rok 2023 akademickým senátem; pokud by ke zvýšení došlo až od května, bude posun kompenzovaný vyššími částkami alokovanými na odměny na jednotlivá pracoviště).

V této souvislosti bych vás chtěla informovat, že aktuálně již druhý měsíc probíhá intenzivní vnitroškolní diskuse o rozdělení rozpočtu mezi fakulty a rektorát. Klíčová diskuse proběhne na zasedání AS AMU 9. března, hlasování o rozdělení rozpočtu pak na zasedání AS AMU 4. dubna. Paní rektorka vstupovala do svého úřadu s koncepcí správy rozpočtu tak, aby byl rozdělován mezi 3 fakulty a rektorát tzv. "paritně", tj. aby každá ze čtyř uvedených složek AMU dostala stejnou část, tj. 25% z příspěvku A+K od MŠMT (tj. základní jádro našeho rozpočtu; do té doby měla FAMU vždy vyšší podíl, zejména kvůli vysokým nákladům na studentská cvičení). Akademický senát AMU proto vloni schválil cestu k této paritě; FAMU se podařilo vyjednat, že k ní nedojde najednou (bylo by to znamenalo jednorázový úbytek v našem rozpočtu ve výši bezmála 2 a půl milionu), ale že se cesta k paritě rozloží do tří let (letos je druhý z těchto 3 let) po částce 834 tis. Takový úbytek rozpočtu je, spolu s každoročním malým navýšením příspěvku A+K ze strany MŠMT, při hospodárném nakládání se zdroji, unesitelný. Letos k příspěvku A+K přibývá ještě další zdroj: přibližně 17 milionů Kč určených na navýšení mezd akademických pracovníků a pracovnic. Trváme na tom, aby tyto prostředky byly, po odečtení adekvátní částky na akademické prac. na rektorátních pracovištích jazykové přípravy a tělesné výchovy, rozděleny na třetiny mezi fakulty, tedy rovněž "paritně". A to také proto, aby nedošlo k navýšení úbytku FAMU ve prospěch tzv. „parity“. V diskusi je rovněž verze "smíchání" prostředků z příspěvku A+K s těmi prostředky určenými na mzdy akademických prac., což by buď již letos, anebo v následujících letech výrazně navýšilo onu částku, jíž se FAMU vzdává ve prospěch celkové parity čtyř součástí AMU. Proto vedení FAMU společně se senátorkami a senátory za FAMU v AS AMU, s AS FAMU, kolegiem děkanky a dalšími orgány o rozpočtu diskutují jak uvnitř fakulty, tak s AS AMU i s rektorátem. Pokud by někoho zajímalo se do problematiky ponořit více, doporučuji zápisy ze zasedání AS AMU, AS FAMU, a samozřejmě se kdykoliv můžete s dotazy obrátit jak na paní tajemnici či mě, tak na senátorky a senátory.

K tomuto dodám ještě dvě poznámky: Poděkování Radě vysokých škol a České konferenci rektorů, díky nimž se povedlo, že 4 umělecké školy (které jsou financovány jiným způsobem než ostatní univerzity) od letoška dostávají navýšení prostředků pro akademické pracovníky a pracovnice. A ujištění technicko-hospodářských pracovnic a pracovníků, že zvýšení mezd se bude týkat i jich, a bude zajištěno z příspěvku A+K.

Jedná se o komplexní problematiku, kterou jsem zde shrnula velice zjednodušeně. Pokud se o ní zajímáte více, ptejte se. Napsala jsem to do úvodního slova FAMU News zejména proto, že jsme tuto problematiku probírali už téměř na všech relevantních orgánech FAMU, je to však otázka týkající se úplně všech, a tak je důležité, abyste věděli, že diskuse probíhá, a že jak vedení fakulty, tak senátorky a senátoři dělají všechno proto, aby mohly být mzdy na FAMU navýšeny co nejvíce.

Přeji vám radost z probíhajícího semestru a z toho, že se můžeme osobně potkávat ve škole a realizovat výuku včetně té praktické prezenčně.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

máme za sebou jeden z nejobtížnějších měsíců v roce – leden, kdy probíhá většina přijímacích řízení do bakalářského studia, zkouškové období a zároveň organizační a finanční uzavírání předchozího kalendářního roku. Ráda bych ocenila obrovské nasazení a citlivé posuzování vás všech vyučujících, kteří jste strávili spoustu dní vyhodnocováním talentových prací, dovedností a osobností uchazečů a uchazeček. Je to zodpovědná, časově náročná a těžká práce a mám velkou radost, když slyším, jak jste spokojeni/é s výsledky a že jste opět sestavili výjimečné ročníky na svých katedrách. Velmi děkuji také technicko-hospodářským pracovnicím a pracovníkům, kteří měli náročnou práci s organizací přijímacího řízení a na ekonomickém, hospodářském a personálním oddělení zase s přelomem let.

V uplynulých 3 letech jsme věnovali hodně úsilí do tzv. náborové propagace, tedy jednak zviditelnění našich studijních oborů pro potenciální uchazeče a uchazečky, zároveň však vysvětlováním toho, co studium jednotlivých profesí znamená a obnáší, jaký typ absolvujících pak ze školy odchází. Jsem ráda, že se tato komunikační práce odráží ve stále se zvyšujícím zájmu o studium u nás. Všem členkám a členům kateder bych ráda adresovala výzvu – pokud máte tipy, jak ještě lépe zacílit zviditelňování vašich studijních programů, jak se dostat k potenciálním talentům, jak je co nejosobněji oslovit, dejte nám vědět, moc rádi vás zapojíme či se inspirujeme.

V příštím týdnu proběhnou dva projektové dny, v jejichž rámci se představí připravovaná cvičení a filmy, které jsou realizované v mezikatederních štábech. Prezentace proběhnou v anglickém jazyce a jejich cílem je také umožnit studujícím, aby se seznámili s tím, na čem pracují jejich spolužáci a spolužačky, avšak také aby mohli najít spolupracující osoby, které ještě ve štábu postrádají, či aby naopak o spolupráci mohli projevit zájem. Po každé 7minutové prezentaci bude prostor pro krátkou diskusi. Budeme nesmírně rádi, když se rovněž přijdete ve středu a/nebo v pátek do projekce v Lažanském paláci podívat!

Přeji vám klidný čas po skončení přijímaček a zkouškového a příjemný začátek nového semestru v polovině února.

Srdečně,
Andrea Slováková

Milé kolegyně, milí kolegové,

přeji vám všechno nejlepší v novém roce, pevné zdraví, vnitřní rovnováhu a čas na všechno, co je pro vás podstatné a těší vás.

V uplynulém roce jsme se opět potýkali s náročnými událostmi. Ráda bych vám poděkovala za váš solidární přístup, který jsme díky společnému úsilí jako škola projevili vůči ukrajinskému studentstvu i obyvatelstvu, za váš vstřícný přístup k programu listopadového týdne studujícími dedikovanému boji proti klimatické krizi, či účast některých z vás na diskusích FAMU eticky, z nichž vzejde Etický kodex FAMU. Pedagožkám a pedagogům za rozvíjení výuky a vedení studujících, které teď završíte během zkouškového období, a THP pracovnicím a pracovníkům za profesionální přístup a skvělý chod jednotlivých pracovišť i celé fakulty. Katedry rovněž v tomto měsíci čekají přijímací zkoušky – přeji vám hodně sil do tohoto klíčového a náročného procesu.

Letos chystáme několik dalších úprav společných prostorů tak, aby bylo prostředí Lažanského paláce vlídné a příjemné, aby koridory umožňovaly setkávání lidí napříč katedrami. Tyto úpravy vyvrcholí během letních prázdnin, kdy dojde k opravám a malování všech prostorů Lažanu.

I v tomto roce budu pro vás k dispozici vedle domluvených schůzek také každý čtvrtek mezi 9 a 10hod., osobně a/nebo online, pokud byste měli jakýkoliv podnět, nápad či otázku, velmi ráda vás uvidím.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

i když výuka semestru končí až v prvním lednovém týdnu a vyučující pak čeká zkouškové období a většinu kateder přijímací řízení, je prosinec měsícem, kdy završujeme hlavní část zimního semestru. Ráda bych poděkovala všem pedagožkám a pedagogům za skvělou vzdělávací práci, přísnost i laskavost, a především bych chtěla ocenit vyučující, kteří letos vyvinuli nové předměty anebo aktualizovali svoje tradiční předměty, za úsilí a přemýšlení vložené do toho, jak pedagogický proces neustále inovovat a propojovat se současnými znalostmi, vývojem našich oborů, poznáním i z jiných oblastí, než na které se přímo zaměřujeme, a také stavem společnosti a planety. Děkuji rovněž všem tajemnicím a tajemníkovi kateder a technicko-hospodářským pracovnicím a pracovníkům za důslednou péči o chod jednotlivých pracovišť i fakulty, efektivizaci administrativních a organizačních procesů jednotlivých oddělení, ohledy na šetrný provoz kanceláří i vstřícný a přívětivý přístup, který máme k sobě navzájem.

Přeji vám pevné zdraví, hodně sil do prosincových dnů a následně krásné svátky strávené podle vašich představ a přání.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

v říjnu proběhl tzv. sběr sebehodnocení kateder - je to jeden ze způsobů, jak se vy sami vyjadřujete k vaší práci, rozvrhům, spolupráci s jinými pracovišti, a jakýmkoliv dalším záležitostem, které vás na katedrách těší nebo trápí. Výsledná zpráva z tohoto sebehodnocení, kterou sestavují vedoucí katedry, garant/ka a studijní ambasador/ka, se pak stává podkladem pro sebehodnotící zprávu celé fakulty, jejíž vznik je zákonnou povinností, kterou plní Komise pro vnitřní hodnocení. Zároveň je to však velmi důležitá zpráva pro vedení kateder i vedení fakulty, na jakých změnách a řešeních je potřeba pracovat. Děkuji vám za spolupráci; vaše podněty a názory jsou důležité.

Pracujeme také na zvelebení našich společných prostor. K chillout zóně v prvním patře před knihovnou přibylo sezení u "galerie panel" v chodbě směrem k projekci v prvním patře. Na příští rok v létě pak plánujeme malování a celkovou úpravu prostor a výměnu typu osvětlení v Lažanském paláci.

Jsme teď velmi rádi, že výuka probíhá prezenčně, pravidelně podle rozvrhu a můžou se realizovat také praktické předměty. Buďte vůči sobě vzájemně ohleduplní a pokud jste se třeba vrátili z nějaké hromadné akce, noste několik dní respirátor, větrejte pravidelně místnost, v níž se vyučuje nebo v ní pracujete, ideálně jednou za půlhodinu. Přeji vám pevné zdraví a radost ze všeho, co ve škole během semestru děláte.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítejte v novém akademickém roce. Chtělo by se říct, že opět začíná nestandardní rok, v němž společnost čelí náročným situacím, které budou mít bezesporu dopad i na fungování školních institucí (energetická krize, vysoká inflace). Avšak jeví se, že "nestandardní" roky jsou spíš "nový normál", jednoduše, fungujeme každý rok trochu jinak. Spolu s proděkany, paní tajemnicí a studijním oddělením adaptujeme institucionální mechanizmy na zvládání nových obtížných situací. Pandemická doba nám zanechala mnoho rozložených či přerušených studií, což způsobuje komplikace při sestavování štábů, kumulaci natáčení, vyžaduje změny ve studijních i výrobních plánech a vyžaduje dalších mnoho "neviditelných" opatření. Beru to však jako přirozenou součást fungování instituce v dnešní době: nutnost adaptovat její chod na nové a nové komplikace a nepříznivé okolnosti tak, aby pořád co nejlépe plnila svojI primární, vzdělávací roli.

Zatímco v uplynulých letech jsme se soustředili na co nejzodpovědnější fungování během pandemie, letos se ještě více než obvykle zaměřujeme na otázku energií a vůbec našeho chování ve vztahu k prostředí, v němž žijeme, pracujeme a studujeme. Zavedli jsme úsporná opatření využití plynu, jimiž aktuálně šetříme 15% spotřeby. Přes léto jsme vytvořili a na zářijovém kolegiu diskutovali několik krizových scénářů pro případ větších i velkých výpadků v zásobování plynem. Připravili jsme plán okamžitých, střednědobých i dlouhodobých opatření pro úspory elektrické energie. I když FAMU sídlí především v historických budovách, hledáme cesty co největší udržitelnosti. Letos začínáme rovněž usilovat o co nejkomplexnější zavedení pravidel udržitelné filmové výroby do natáčení školních filmů. Zároveň však institucionální opatření budou mít dostatečný dopad a fungovat maximálně pouze, pokud budeme všichni spolupracovat, reflektovat a pozměňovat staré návyky, myslet ve své každodennosti na stopu, kterou za sebou necháváme. Na této podobě naší školy, která bude ohleduplným a zodpovědným prostředím, bych ráda spolupracovala se všemi vámi. Jsme otevřeni vašim podnětům a nápadům a tématu udržitelného chování a provozu bude věnováno i jedno ze společných setkání fakultní komunity v tomto akademickém roce, kde vás mohu podrobněji seznámit s plány či scénáři a možnostmi a vyslechnout inspirace od vás.

Začal první výukový týden. Přeji vám hodně podnětných interakcí, přemýšlivých zkoumání, sil a pevné zdraví.

Srdečně,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

možná se vám také stalo, že během toho uzavřeného času různých úrovní lockdownu jste měli více soustředěného času a využívali ho ke čtení. Může vás tedy potěšit rozvoj knihovny FAMU. Už před měsícem jste mohli zaznamenat, že knihovna spustila systém pro půjčování elektronických knih. Pokud pracujete na textech či písemných výstupech pro vaše granty, může vám být nápomocný nejnovější databázový přírůstek naší knihovny: když hledáte zdroje, knihy a texty relevantní k vašemu tématu, užitečným nástrojem mohou být tzv. referenční služby. Jedna z nejlepších, která zahrnuje i oblast audiovize a různé tematické okruhy v rámci ní, je oxfordská referenční služba, kterou pro vás naše knihovna předplatila. Více se dočtete v příspěvku knihovny v aktuálním newsletteru. Přeji vám, abyste i přímo v naší knihovně nacházeli čtení, které vám bude zdrojem inspirací i radostí.

Andrea Slováková

děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

mám radost, že je již možné realizovat velkou část cvičení a filmů. Děkuji pedagogům a pedagožkám, kteří*ré neúnavně motivovali*ly studující k tomu, aby pracovali na důkladném promýšlení a přípravách svých projektů, které teď mohou vstoupit do výroby.

V uplynulých týdnech jsme vypracovávali materiály, v rámci nichž jsme dělali různé statistiky; o jednu z nich se s vámi podělím: na FAMU máme 23 docentů, z nichž však pouze 2 jsou ženy, a 18 profesorů, z nichž pouze 1 je žena. I když jsem si všímala, že žádosti o habilitace a profesury podávají téměř výlučně muži, velikost tohoto nepoměru mě překvapila. Vzpomněla jsem si, jak jsem vloni mluvila se třemi našimi úžasnými pedagožkami a umělkyněmi a ptala se jich, jestli neuvažují o habilitaci. Vysvětlovaly mi různé, zejména časové komplikace, které jim v tom brání, i když by třeba rády. Taky jsem si vzpomněla, jak jsem v začátku svého mandátu narážela na to, že když jsem chtěla třeba některé rady a komise sestavit genderově vyváženěji, potýkala jsem se s nedostatkem žen s vyššími akademickými tituly (nejen interních z FAMU). Jedná se o fenomén, který je na akademické půdě známý a rozšířený. Chtěla bych toto místo využít na sdělení: ať jste pedagog anebo pedagožka, pokud byste se rádi habilitovali svým uměleckým dílem a narážíte na problém nalezení času k přípravě habilitace, mluvte s námi: s vedoucími svých kateder či s vedením fakulty. Rádi vás podpoříme například poskytnutím tvůrčího volna (jeho podmínky jsou popsány v kolektivní smlouvě), společnou úvahou nad dočasným rozložením vašich jiných pracovních povinností a podobně. Takovýmto dialogem nám zároveň pomůžete při práci na systémových opatřeních k důslednější pomoci osobám pečujícím o děti. Kolegyně a kolegové vás jistě také rádi podpoří.

Mnoho sil a zdraví vám přeji,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

blížíme se k polovině tohoto nestandardního semestru. Dovolím si zde osobní poznámku - jsem hrdá na to, jak společně zvládáme organizaci veškerého dění a výuky i v tomto virtuálním fungování. Děkuji paní tajemnici a vedoucí sekretariátu děkanátu za přípravu testovacího místa na FAMU, všem THP pracovníkům a pracovnicím za již několikaměsíční režim střídání se na pracovištích. Výuku máme pořád distanční. Vedení fakulty, katedry i Studio FAMU zároveň neustále dělají všechno, co je v našich silách, abychom co nejdříve mohli spustit praktické realizace i ve štábech a v určitém režimu se tak stane již od příštího týdne. Děkuji všem pedagožkám a pedagogům, kteří trpělivě absolvovali konzultace se studujícími, a to i při individuálních realizacích jejich praktických úkolů - zvláště pak v těch případech, kde došlo ke kreativní změně zadání tak, aby studující mohli nabírat potřebné dovednosti, avšak nemuseli úkol realizovat skupinově. Vaše podpora studentů a studentek, aby samostatně na tvůrčích úkolech pracovali, je nesmírně důležitá pro jejich motivaci. Děkuji rovněž všem, kteří přispěli k přeorganizování rozvrhů LS tak, že zkoncentrovali svoji teoretickou výuku do prvních šesti týdnů semestru, aby se tím ve druhé polovině vytvořil co největší prostor pro tu praktickou.

Počínaje příštím týdnem, budu mít každý čtvrtek od 9 do 10 hodin dopoledne čas "otevřených dveří", kdybyste potřebovali cokoliv operativně prodiskutovat, co nevyžaduje zvláštní individuální schůzku. Prozatím online na tomto odkazu.

S přáním krásného jara,
Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

uzavíráme náročný zimní semestr. Ráda bych ocenila práci vyučujících, kteří měli nelehký úkol převedení svých předmětů do online prostoru (v mnoha případech jste to zvládli výborně a předměty tak dokonce získaly i různé nové kvality - děkuji za vaše uvažování a pravidelný kontakt se studujícími), vynikající a nesmírně obtížnou práci kateder, které v lednu realizovaly přijímací řízení, a také práci administrativních pracovnic a pracovníků, kteří jsou i při upraveném režimu neustálou oporou fungování školy. Všichni společně věříme a svými kroky se snažíme přispět k tomu, aby se díky široce sdílenému společnému úsilí a zodpovědnému chování podařilo vývoj epidemické situace zvrátit a aby byla možná praktická výuka i ve skupinách co nejdříve. Zároveň komunikujeme s MŠMT o specifikách naší výuky a usilujeme o rozumné výjimky.

S koncem semestru byly spuštěny studentské evaluace v KOSu ke každému předmětu. Dotazníky v KOSu existují dlouhá léta, avšak delší dobu nebyly aktualizovány. Po informování vedoucích kateder na prosincovém kolegiu a schůzce se studentskými ambasadorkami a ambasadory v lednu byl otevřený rozšířený anonymní dotazník, jehož výsledky budou sloužit především vyučujícím, avšak také katedrám a vedení školy, abychom mohli co nejlépe i nadále společně rozvíjet studijní programy.

Za poslední měsíc jsme zaznamenali častější výskyt dezinformací. Dezinformace jsou mocné. Fungují trochu jako drby - vypuštění klamné či mylné informace zarezonuje, především když je šikovně vloženo do zdánlivě logického narativu, a šíří se dál. Vyvrácení dezinformace, jakkoliv důvěryhodné či doložené, pak už spoustu z těch dezinformovaných nezasáhne, a původní či dokonce rozvíjená dezinformace tak v povědomí přežívá dál. Ráda bych vás podpořila v tom, abyste si informace ověřovali. Konfrontujte více spolehlivých zdrojů, aktivně se ptejte více lidí, a to i mimo svoji bublinu, dohledávejte kontexty a okolnosti.

Pokud prožíváte nelehké časy, anebo se necítíte dobře, je vám k dispozici fakultní psycholožka, úžasná paní Hedvika Boukarová. Od února navíc spouštíme institut ombudsmanky. V Česku je tato pozice zaváděná zatím spíš pomalu (existuje na Univerzitě Palackého a Jihočeské univerzitě), nicméně v zahraničí jde o běžný způsob opory zaměstnankyním a zaměstnancům i studujícím. Věřím, že paní Klára Laurenčíková přispěje k vnitřní kultuře, klidu, férovosti a bezpečí v prostředí naší školy.

Přeji vám hodně sil a pevné zdraví vám i vašim blízkým,

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

všechno nejlepší v novém roce. Především přeji pevné zdraví vám i vašim blízkým. Každý den pozoruji, jak se vyrovnáváte s překážkami danými aktuálním stavem kolem nás. S radostí pozoruji i drobná vylepšení či přizpůsobení postupů - elektronizaci agend, ohleduplné zastupování mezi kolegy/němi, když někdo není přítomný kvůli nemoci či péči o blízké, na některých katedrách pravidelná a častější setkávání vyučujících, kteří si sdílejí své zkušenosti a pomáhají s řešeními nestandardností online výuky. Děkuji vám za to. Z děkanátu vám i nadále budeme rádi nápomocní ve všech typech situací, kdy jen můžeme. Při společné práci logicky narážíte (a narážíme) i na neshody. Jste každý/každá jedinečná osobnost a je jasné, že ne vždy ve všem souzníte. Každá neshoda však může být i přínosná, umožňuje nám nahlížet otázky z různých perspektiv, zohledňovat jiný typ myšlení, jiný způsob reflexe. Buďme otevření a chápaví a v těchto nelehkých časech ještě o jeden kousek vstřícnější, než by byl náš první impulz.

Vážím si vaší péče o studující a o školu a přeji vám hodně sil, trpělivosti a radosti z každodenní samostatné i společné práce.

Andrea Slováková
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

z průběžných rozhovorů s vámi jsem v uplynulém měsíci vnímala i pozitivní zkušenosti či prozkoumané a objevené možnosti, které třeba budeme do svého chování promítat i v době rozvolněnějších opatření. Někdo oceňuje, že si díky částečnému home officu vytvořil ve svém pracovním rozvrhu více soustředěného času, v němž dělá náročné úkoly bez vyrušení, někdo vyzdvihl, že díky přesunu do online podoby udělal zásadní update svého předmětu, přestrukturoval ho, vytvořil přehledné prezentace či jiné názorné pomůcky/vizualizace, někdo další si konečně po letech, kdy vždy ukázky hledal podle time codů, ty relevantní části filmů vystříhal, aby je studujícím takto zpřístupnil. Nedávno mi někdo řekl, že diskuse v rámci předmětu jsou i online velmi přínosné, protože se všichni vzájemně nechají domluvit, pozorně poslouchají a diskusi lze dobře moderovat. Další začali prozkoumávat různé kreativní možnosti práce s obsahem a komunikací v online prostoru, což je na škole zabývající se audiovizí vlastně i dost logické. Z těchto tvůrčích podob toho, k čemu online v dobrém využít, mám radost a v pedagogickém procesu si jich nesmírně vážím a těmto vyučujícím děkuji za jejich nápady a investovanou energii do proměny předmětů.

I když rozumím frustraci ze vzdálené komunikace, potěšilo mě, že dokážete najít na těch nových podobách komunikace a učení pro vás či pro studující také přínosné stránky. Klíčové také je, že díky pravidelné a podle rozvrhů probíhající výuce naše studentky a studenti pořád žili kontaktem se školou, zůstali jí blízko. Děkuji vám za to.

Přeji vám hodně sil a radosti z výuky, která bude od pondělí 7. prosince již z velké části prezenční.

Andrea Slováková,
děkanka

Milé kolegyně, milí kolegové,

máme za sebou první měsíc zimního semestru v pandemických podmínkách. Velkou část práce děláte na dálku. I nadále zůstává prioritou co nejvíc se zdržovat doma – děkuji vám za vaši energii i z domova dělat svoji práci; díky tomuto společnému úsilí všechno na fakultě funguje, jak co se týče provozu, tak co se týče té v těchto podmínkách realizovatelné výuky.

První třetinu měsíce ještě výuka probíhala podle semaforu, pak už pouze a jen distančně. Je to nelehké – pro vyučující i pro naše studentky a studenty. Je to však zároveň příležitost – jsme filmová škola a digitální audiovizuální vyjadřování je pro nás samozřejmým. Pojďme se i na tu výuku (o) filmu ve virtuálním prostředí podívat jako na svého druhu žánr, ať už v něm převládají prvky performativní (ze strany vás, pedagožek a pedagogů, i studujících), postupy found footage (útržky audiovizuálních či jiných děl, o nichž vedete rozpravy), anebo esejistické prvky poučené a podložené argumentace. Vnesme k těmto postupům ještě (sebe)reflexivní momenty – pokud jste objevili cesty, jak setkávání v rámci jednotlivých předmětů žánrově rozrůznit a rozvinout, sdílejte vzájemně poznatky dobrých praxí.
Pokud byste uvítali tvůrčí dialog nad podobou vašich předmětů, připravujeme pro vás konzultace v malých skupinách – informace, jak se přihlásit, jste obdrželi emailem. Všem nám shodně záleží na tom, abychom se se studujícími potkávali pravidelně, aby měli kontinuálně podněty pro přemýšlení a prohlubování poznání.


Přeji vám hodně vnitřních sil a chuť i k určité hravosti a neustálému objevování.
A pevné zdraví vám i vašim blízkým.

Andrea Slováková

Milé kolegyně, milí kolegové,

vítejte v novém akademickém roce. Vstupujeme do něj za proměněných a proměnlivých okolností, které ovlivňují naše osobní i profesní životy způsoby, jež v mnoha ohledech nemají srovnání. Avšak vedle komplikací nám tyto jiné mody fungování nabízí také příležitost znovu promyslet podoby odevzdávání různých typů vědomostí a dovedností. A vynalézt pozměněné či úplně nové cesty. Vím, že to pro Vás znamená víc práce s přípravou – věřím ale také, že díky tomuto přemýšlení můžeme výuku v mnoha směrech i rozvinout.
 

Pokud je Váš předmět „oranžový“, myslete při promýšlení jeho podoby především na zdraví všech, co se výuky účastní – Vaše vlastní i studentek a studentů. V distanční výuce využívejte různé podoby interaktivity, které platformy pro vzdálenou realizaci předmětů nabízí, můžete třeba dávat průběžná zadání k řešení v malých skupinách, výuku můžete vést více jako moderovanou rozpravu než jako frontální výklad. Vaše/i vedoucí kateder i my na děkanátu jsme zde pro Vás, když se budete chtít poradit anebo sdílet své zkušenosti – jak ty problematické, tak příklady dobré praxe. Mám důvěru v to, že i v těchto podmínkách dokážeme studujícím nabídnout velmi kvalitní a obohacující výuku.
 

Především přeji Vám a Vašim blízkým pevné zdraví. Přeji Vám hodně sil a trpělivosti a, stejně jako studujícím, přeji, aby byl nadcházející semestr pro Vás také inspirativní, byť zcela novými a možná i nečekanými způsoby.

Andrea Slováková
děkanka